SqlBoolean.Zero Pole

Definicja

Reprezentuje wartość zerową, która może być przypisana do ByteValue właściwości wystąpienia SqlBoolean struktury.Represents a zero value that can be assigned to the ByteValue property of an instance of the SqlBoolean structure.

public: static initonly System::Data::SqlTypes::SqlBoolean Zero;
public static readonly System.Data.SqlTypes.SqlBoolean Zero;
 staticval mutable Zero : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared ReadOnly Zero As SqlBoolean 

Wartość pola

Uwagi

Pole jest stałą SqlBoolean dla struktury. ZeroThe Zero field is a constant for the SqlBoolean structure.

Dotyczy

Zobacz też