DateTime.Now Właściwość

Definicja

Pobiera DateTime obiekt, który jest ustawiony na bieżącą datę i godzinę na tym komputerze, wyrażony jako czas lokalny.Gets a DateTime object that is set to the current date and time on this computer, expressed as the local time.

public:
 static property DateTime Now { DateTime get(); };
public static DateTime Now { get; }
member this.Now : DateTime
Public Shared ReadOnly Property Now As DateTime

Wartość właściwości

DateTime

Obiekt, którego wartość jest bieżącą lokalną datą i godziną.An object whose value is the current local date and time.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano Now właściwości i, UtcNow Aby pobrać bieżącą lokalną datę i godzinę oraz bieżącą datę i godzinę uniwersalnego skoordynowanego (UTC).The following example uses the Now and UtcNow properties to retrieve the current local date and time and the current universal coordinated (UTC) date and time. Następnie używa Konwencji formatowania kilku kultur do wyświetlania ciągów wraz z wartościami ich Kind właściwości.It then uses the formatting conventions of a number of cultures to display the strings, along with the values of the their Kind properties.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

void main()
{
  DateTime localDate = DateTime::Now;
  DateTime utcDate = DateTime::UtcNow;
  array<String^>^ cultureNames = { "en-US", "en-GB", "fr-FR",
                  "de-DE", "ru-RU" } ;

  for each (String^ cultureName in cultureNames) {
   CultureInfo^ culture = gcnew CultureInfo(cultureName);
   Console::WriteLine("{0}:", culture->NativeName);
   Console::WriteLine("  Local date and time: {0}, {1:G}",
             localDate.ToString(culture), localDate.Kind);
   Console::WriteLine("  UTC date and time: {0}, {1:G}\n",
             utcDate.ToString(culture), utcDate.Kind);
  }
}
// The example displays the following output:
//    English (United States):
//     Local date and time: 6/19/2015 10:35:50 AM, Local
//     UTC date and time: 6/19/2015 5:35:50 PM, Utc
//
//    English (United Kingdom):
//     Local date and time: 19/06/2015 10:35:50, Local
//     UTC date and time: 19/06/2015 17:35:50, Utc
//
//    français (France):
//     Local date and time: 19/06/2015 10:35:50, Local
//     UTC date and time: 19/06/2015 17:35:50, Utc
//
//    Deutsch (Deutschland):
//     Local date and time: 19.06.2015 10:35:50, Local
//     UTC date and time: 19.06.2015 17:35:50, Utc
//
//    русский (Россия):
//     Local date and time: 19.06.2015 10:35:50, Local
//     UTC date and time: 19.06.2015 17:35:50, Utc
using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   DateTime localDate = DateTime.Now;
   DateTime utcDate = DateTime.UtcNow;
   String[] cultureNames = { "en-US", "en-GB", "fr-FR",
                "de-DE", "ru-RU" } ;

   foreach (var cultureName in cultureNames) {
     var culture = new CultureInfo(cultureName);
     Console.WriteLine("{0}:", culture.NativeName);
     Console.WriteLine("  Local date and time: {0}, {1:G}",
              localDate.ToString(culture), localDate.Kind);
     Console.WriteLine("  UTC date and time: {0}, {1:G}\n",
              utcDate.ToString(culture), utcDate.Kind);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    English (United States):
//     Local date and time: 6/19/2015 10:35:50 AM, Local
//     UTC date and time: 6/19/2015 5:35:50 PM, Utc
//
//    English (United Kingdom):
//     Local date and time: 19/06/2015 10:35:50, Local
//     UTC date and time: 19/06/2015 17:35:50, Utc
//
//    français (France):
//     Local date and time: 19/06/2015 10:35:50, Local
//     UTC date and time: 19/06/2015 17:35:50, Utc
//
//    Deutsch (Deutschland):
//     Local date and time: 19.06.2015 10:35:50, Local
//     UTC date and time: 19.06.2015 17:35:50, Utc
//
//    русский (Россия):
//     Local date and time: 19.06.2015 10:35:50, Local
//     UTC date and time: 19.06.2015 17:35:50, Utc
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim localDate = DateTime.Now
   Dim utcDate = DateTime.UtcNow
   Dim cultureNames() As String = { "en-US", "en-GB", "fr-FR",
                    "de-DE", "ru-RU" }

   For Each cultureName In cultureNames
     Dim culture As New CultureInfo(cultureName)
     Console.WriteLine("{0}:", culture.NativeName)
     Console.WriteLine("  Local date and time: {0}, {1:G}",
              localDate.ToString(culture), localDate.Kind)
     Console.WriteLine("  UTC date and time: {0}, {1:G}",
              utcDate.ToString(culture), utcDate.Kind)
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    English (United States):
'     Local date and time: 6/19/2015 10:35:50 AM, Local
'     UTC date and time: 6/19/2015 5:35:50 PM, Utc
'
'    English (United Kingdom):
'     Local date and time: 19/06/2015 10:35:50, Local
'     UTC date and time: 19/06/2015 17:35:50, Utc
'
'    français (France):
'     Local date and time: 19/06/2015 10:35:50, Local
'     UTC date and time: 19/06/2015 17:35:50, Utc
'
'    Deutsch (Deutschland):
'     Local date and time: 19.06.2015 10:35:50, Local
'     UTC date and time: 19.06.2015 17:35:50, Utc
'
'    русский (Россия):
'     Local date and time: 19.06.2015 10:35:50, Local
'     UTC date and time: 19.06.2015 17:35:50, Utc

Uwagi

NowWłaściwość zwraca DateTime wartość reprezentującą bieżącą datę i godzinę na komputerze lokalnym.The Now property returns a DateTime value that represents the current date and time on the local computer. Należy zauważyć, że istnieje różnica między DateTime wartością, która reprezentuje liczbę taktów, które upłynęły od północy 1 stycznia 0001 i ciąg reprezentujący tę DateTime wartość, która wyraża wartość daty i godziny w formacie specyficznym dla kultury.Note that there is a difference between a DateTime value, which represents the number of ticks that have elapsed since midnight of January 1, 0001, and the string representation of that DateTime value, which expresses a date and time value in a culture-specific-specific format. Aby uzyskać informacje o formatowaniu wartości daty i godziny, zobacz ToString metodę.For information on formatting date and time values, see the ToString method. Poniższy przykład wyświetla krótki ciąg daty i godziny w kilku formatach specyficznych dla kultury.The following example displays the short date and time string in a number of culture-specific formats.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

void main()
{
  DateTime localDate = DateTime::Now;
  array<String^>^ cultureNames = { "en-US", "en-GB", "fr-FR",
                  "de-DE", "ru-RU" };

  for each (String^ cultureName in cultureNames) {
   CultureInfo^ culture = gcnew CultureInfo(cultureName);
   Console::WriteLine("{0}: {1}", cultureName,
             localDate.ToString(culture));
  }
}
// The example displays the following output:
//    en-US: 6/19/2015 10:03:06 AM
//    en-GB: 19/06/2015 10:03:06
//    fr-FR: 19/06/2015 10:03:06
//    de-DE: 19.06.2015 10:03:06
//    ru-RU: 19.06.2015 10:03:06
using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   DateTime localDate = DateTime.Now;
   String[] cultureNames = { "en-US", "en-GB", "fr-FR",
                "de-DE", "ru-RU" };

   foreach (var cultureName in cultureNames) {
     var culture = new CultureInfo(cultureName);
     Console.WriteLine("{0}: {1}", cultureName,
              localDate.ToString(culture));
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    en-US: 6/19/2015 10:03:06 AM
//    en-GB: 19/06/2015 10:03:06
//    fr-FR: 19/06/2015 10:03:06
//    de-DE: 19.06.2015 10:03:06
//    ru-RU: 19.06.2015 10:03:06
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim localDate = DateTime.Now
   Dim cultureNames() As String = { "en-US", "en-GB", "fr-FR",
                    "de-DE", "ru-RU" }

   For Each cultureName In cultureNames
     Dim culture As New CultureInfo(cultureName)
     Console.WriteLine("{0}: {1}", cultureName,
              localDate.ToString(culture))
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  en-US: 6/19/2015 10:03:06 AM
'  en-GB: 19/06/2015 10:03:06
'  fr-FR: 19/06/2015 10:03:06
'  de-DE: 19.06.2015 10:03:06
'  ru-RU: 19.06.2015 10:03:06

Rozdzielczość tej właściwości zależy od czasomierza systemu, który zależy od podstawowego systemu operacyjnego.The resolution of this property depends on the system timer, which depends on the underlying operating system. Jego długość wynosi od 0,5 do 15 milisekund.It tends to be between 0.5 and 15 milliseconds. W związku z tym powtórzone wywołania Now właściwości w krótkim czasie, na przykład w pętli, mogą zwracać tę samą wartość.As a result, repeated calls to the Now property in a short time interval, such as in a loop, may return the same value.

NowWłaściwość jest często używana do mierzenia wydajności.The Now property is frequently used to measure performance. Jednak ze względu na jego niską rozdzielczość nie jest to przydatne do użycia jako narzędzie do testów porównawczych.However, because of its low resolution, it is not suitable for use as a benchmarking tool. Lepszym rozwiązaniem jest użycie Stopwatch klasy.A better alternative is to use the Stopwatch class.

Począwszy od .NET Framework w wersji 2,0, zwracana wartość jest wartością, DateTime której Kind Właściwość zwraca DateTimeKind.Local .Starting with the .NET Framework version 2.0, the return value is a DateTime whose Kind property returns DateTimeKind.Local.

Uwaga

Możesz również użyć właściwości, DateTimeOffset.Now Aby pobrać bieżącą lokalną datę i godzinę.You can also use the DateTimeOffset.Now property to retrieve the current local date and time. Dzięki temu czas lokalny powinien być wyrażony w sposób niejednoznaczny jako pojedynczy punkt w czasie, co z kolei powoduje, że wartość czasu jest przenośna między komputerami.It allows a local time to be expressed unambiguously as a single point in time, which in turn makes that time value portable across computers.

Dotyczy

Zobacz też