DateTime.GreaterThan(DateTime, DateTime) Operator

Definicja

Określa, czy określony DateTime jest późniejszy niż inny określony DateTime .Determines whether one specified DateTime is later than another specified DateTime.

public:
 static bool operator >(DateTime t1, DateTime t2);
public static bool operator > (DateTime t1, DateTime t2);
static member ( > ) : DateTime * DateTime -> bool
Public Shared Operator > (t1 As DateTime, t2 As DateTime) As Boolean

Parametry

t1
DateTime

Pierwszy obiekt do porównania.The first object to compare.

t2
DateTime

Drugi obiekt do porównania.The second object to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli t1 jest późniejsza niż t2 ; w przeciwnym razie, false .true if t1 is later than t2; otherwise, false.

Uwagi

GreaterThanOperator określa relację między dwiema DateTime wartościami przez porównanie ich liczby taktów.The GreaterThan operator determines the relationship between two DateTime values by comparing their number of ticks. Przed porównaniem DateTime obiektów upewnij się, że obiekty reprezentują czasy w tej samej strefie czasowej.Before comparing DateTime objects, make sure that the objects represent times in the same time zone. Można to zrobić, porównując wartości ich Kind właściwości.You can do this by comparing the values of their Kind property.

Równoważna Metoda dla tego operatora to DateTime.Compare(DateTime, DateTime)The equivalent method for this operator is DateTime.Compare(DateTime, DateTime)

Dotyczy

Zobacz też