DateTime Struktura

Definicja

Represents an instant in time, typically expressed as a date and time of day.Represents an instant in time, typically expressed as a date and time of day.

public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable, System::Runtime::Serialization::ISerializable
[System.Serializable]
public struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
type DateTime = struct
  interface IFormattable
  interface IConvertible
  interface ISerializable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), IFormattable, ISerializable
Dziedziczenie
DateTime
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Ważne

Ery kalendarza japońskiego opierają się na reign imperatora i w związku z tym są powinna się zmienić.Eras in the Japanese calendars are based on the emperor's reign and are therefore expected to change. Na przykład 1 maja 2019 oznaczony początku ery Reiwa JapaneseCalendar i JapaneseLunisolarCalendar.For example, May 1, 2019 marked the beginning of the Reiwa era in the JapaneseCalendar and JapaneseLunisolarCalendar. Zmiana era ma wpływ na wszystkie aplikacje, które używają tych kalendarzy.Such a change of era affects all applications that use these calendars. Zobacz obsługi nowej ery usług w kalendarza japońskiego na platformie .NET uzyskać więcej informacji, jak i do określenia aplikacji, których dotyczy problem.See Handling a new era in the Japanese calendar in .NET for more information and to determine whether your applications are affected. Zobacz przygotowanie aplikacji w taki sposób, aby ta zmiana era japoński instrukcje dotyczące testowania aplikacji w systemach Windows w celu zapewnienia ich gotowości, aby ta zmiana era.See Prepare your application for the Japanese era change for information on testing your applications on Windows systems to ensure their readiness for the era change. Zobacz Praca z erami dla funkcji na platformie .NET, które obsługują kalendarzach z erami wielu i najlepsze rozwiązania, gdy praca z kalendarzami, które obsługują wiele er.See Working with eras for features in .NET that support calendars with multiple eras and for best practices when working with calendars that support multiple eras.

Uwaga

Niektóre C# przykłady w niniejszym artykule są uruchamiane w Try.NET modułu uruchamiającego testy i Plac zabaw dla kodu wbudowanego.Some C# examples in this article run in the Try.NET inline code runner and playground. Wybierz Uruchom przycisk, aby uruchomić przykład, w oknie interaktywnym.Select the Run button to run an example in an interactive window. Po wykonaniu kodu, możesz go zmodyfikować i uruchomić zmodyfikowany kod, wybierając Uruchom ponownie.Once you execute the code, you can modify it and run the modified code by selecting Run again. Zmodyfikowanego kodu albo działa w oknie interaktywnym lub, jeśli kompilacja nie powiedzie się, w oknie interaktywnym Wyświetla wszystkie C# kompilatora komunikaty o błędach.The modified code either runs in the interactive window or, if compilation fails, the interactive window displays all C# compiler error messages.

Lokalnej strefy czasowej z Try.NET wbudowany kod modułu uruchamiającego testy i placu zabaw jest uniwersalny czas koordynowany lub czasu UTC.The local time zone of the Try.NET inline code runner and playground is Coordinated Universal Time, or UTC. Może to wpłynąć na zachowanie i dane wyjściowe przykłady ilustrujące DateTime, DateTimeOffset, i TimeZoneInfo typów i ich członków.This may affect the behavior and the output of examples that illustrate the DateTime, DateTimeOffset, and TimeZoneInfo types and their members.

This article includes several examples that use the DateTime type:This article includes several examples that use the DateTime type:

Initialization ExamplesInitialization Examples

Formatting DateTime objects as stringsFormatting DateTime objects as strings

Parsing strings as DateTime objectsParsing strings as DateTime objects

DateTime resolutionDateTime resolution

Culture and calendarsCulture and calendars

TrwałośćPersistence

This section contains topics for many common uses of the DateTime struct:This section contains topics for many common uses of the DateTime struct:

The DateTime value type represents dates and times with values ranging from 00:00:00 (midnight), January 1, 0001 Anno Domini (Common Era) through 11:59:59 P.M., December 31, 9999 A.D.The DateTime value type represents dates and times with values ranging from 00:00:00 (midnight), January 1, 0001 Anno Domini (Common Era) through 11:59:59 P.M., December 31, 9999 A.D. (C.E.) in the Gregorian calendar.(C.E.) in the Gregorian calendar.

Time values are measured in 100-nanosecond units called ticks.Time values are measured in 100-nanosecond units called ticks. A particular date is the number of ticks since 12:00 midnight, January 1, 0001 A.D.A particular date is the number of ticks since 12:00 midnight, January 1, 0001 A.D. (C.E.) in the GregorianCalendar calendar.(C.E.) in the GregorianCalendar calendar. The number excludes ticks that would be added by leap seconds.The number excludes ticks that would be added by leap seconds. For example, a ticks value of 31241376000000000L represents the date Friday, January 01, 0100 12:00:00 midnight.For example, a ticks value of 31241376000000000L represents the date Friday, January 01, 0100 12:00:00 midnight. A DateTime value is always expressed in the context of an explicit or default calendar.A DateTime value is always expressed in the context of an explicit or default calendar.

Uwaga

If you are working with a ticks value that you want to convert to some other time interval, such as minutes or seconds, you should use the TimeSpan.TicksPerDay, TimeSpan.TicksPerHour, TimeSpan.TicksPerMinute, TimeSpan.TicksPerSecond, or TimeSpan.TicksPerMillisecond constant to perform the conversion.If you are working with a ticks value that you want to convert to some other time interval, such as minutes or seconds, you should use the TimeSpan.TicksPerDay, TimeSpan.TicksPerHour, TimeSpan.TicksPerMinute, TimeSpan.TicksPerSecond, or TimeSpan.TicksPerMillisecond constant to perform the conversion. For example, to add the number of seconds represented by a specified number of ticks to the Second component of a DateTime value, you can use the expression dateValue.Second + nTicks/Timespan.TicksPerSecond.For example, to add the number of seconds represented by a specified number of ticks to the Second component of a DateTime value, you can use the expression dateValue.Second + nTicks/Timespan.TicksPerSecond.

You can view the source for the entire set of examples from this article in either Visual Basic or C# from the docs repository on GitHub.You can view the source for the entire set of examples from this article in either Visual Basic or C# from the docs repository on GitHub.

Uwaga

An alternative to the DateTime structure for working with date and time values in particular time zones is the DateTimeOffset structure.An alternative to the DateTime structure for working with date and time values in particular time zones is the DateTimeOffset structure. The DateTimeOffset structure stores date and time information in a private DateTime field and the number of minutes by which that date and time differs from UTC in a private Int16 field.The DateTimeOffset structure stores date and time information in a private DateTime field and the number of minutes by which that date and time differs from UTC in a private Int16 field. This makes it possible for a DateTimeOffset value to reflect the time in a particular time zone, whereas a DateTime value can unambiguously reflect only UTC and the local time zone's time.This makes it possible for a DateTimeOffset value to reflect the time in a particular time zone, whereas a DateTime value can unambiguously reflect only UTC and the local time zone's time. For a discussion about when to use the DateTime structure or the DateTimeOffset structure when working with date and time values, see Choosing Between DateTime, DateTimeOffset, TimeSpan, and TimeZoneInfo.For a discussion about when to use the DateTime structure or the DateTimeOffset structure when working with date and time values, see Choosing Between DateTime, DateTimeOffset, TimeSpan, and TimeZoneInfo.

Initializing a DateTime objectInitializing a DateTime object

You can assign an initial value to a new DateTime value in many different ways:You can assign an initial value to a new DateTime value in many different ways:

 • Calling a constructor, either one where you specify arguments for values, or use the implicit parameterless constructor.Calling a constructor, either one where you specify arguments for values, or use the implicit parameterless constructor.
 • Assigning a DateTime to the return value of a property or method.Assigning a DateTime to the return value of a property or method.
 • Parsing a DateTime value from its string representation.Parsing a DateTime value from its string representation.
 • Using Visual Basic-specific language features to instantiate a DateTime.Using Visual Basic-specific language features to instantiate a DateTime.

The following code snippets show examples of each:The following code snippets show examples of each:

Invoke ConstructorsInvoke Constructors

You call any of the overloads of the DateTime constructor that specify elements of the date and time value (such as the year, month, and day, or the number of ticks).You call any of the overloads of the DateTime constructor that specify elements of the date and time value (such as the year, month, and day, or the number of ticks). The following code creates a specific date using the DateTime constructor specifying the year, month, day, hour, minute, and second.The following code creates a specific date using the DateTime constructor specifying the year, month, day, hour, minute, and second.

[!code-vbSystem.DateTime.Instantiation#1][!code-vbSystem.DateTime.Instantiation#1]

var date1 = new DateTime(2008, 5, 1, 8, 30, 52);
Console.WriteLine(date1);

You invoke the DateTime structure's implicit parameterless constructor when you want a DateTime initialized to its default value.You invoke the DateTime structure's implicit parameterless constructor when you want a DateTime initialized to its default value. (For details on the implicit parameterless constructor of a value type, see Value Types.) Some compilers also support declaring a DateTime value without explicitly assigning a value to it.(For details on the implicit parameterless constructor of a value type, see Value Types.) Some compilers also support declaring a DateTime value without explicitly assigning a value to it. Creating a value without an explicit initialization also results in the default value.Creating a value without an explicit initialization also results in the default value. The following example illustrates the DateTime implicit parameterless constructor in C# and Visual Basic, as well as a DateTime declaration without assignment in Visual Basic.The following example illustrates the DateTime implicit parameterless constructor in C# and Visual Basic, as well as a DateTime declaration without assignment in Visual Basic.

[!code-vbSystem.DateTime.Instantiation#5][!code-vbSystem.DateTime.Instantiation#5]

var dat1 = new DateTime();
// The following method call displays 1/1/0001 12:00:00 AM.
Console.WriteLine(dat1.ToString(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture));
// The following method call displays True.
Console.WriteLine(dat1.Equals(DateTime.MinValue));
Assigning a computed valueAssigning a computed value

You can assign the DateTime object a date and time value returned by a property or method.You can assign the DateTime object a date and time value returned by a property or method. The following example assigns the current date and time, the current Coordinated Universal Time (UTC) date and time, and the current date to three new DateTime variables.The following example assigns the current date and time, the current Coordinated Universal Time (UTC) date and time, and the current date to three new DateTime variables.

[!code-vbSystem.DateTime.Instantiation#3][!code-vbSystem.DateTime.Instantiation#3]

DateTime date1 = DateTime.Now;
DateTime date2 = DateTime.UtcNow;
DateTime date3 = DateTime.Today;
Parsing a string that represents a DateTimeParsing a string that represents a DateTime

The Parse, ParseExact, TryParse, and TryParseExact methods all convert a string to its equivalent date and time value.The Parse, ParseExact, TryParse, and TryParseExact methods all convert a string to its equivalent date and time value. The following examples use the Parse and ParseExact methods to parse a string and convert it to a DateTime value.The following examples use the Parse and ParseExact methods to parse a string and convert it to a DateTime value. The second format uses a form supported by the ISO 8601 standard for a representing date and time in string format.The second format uses a form supported by the ISO 8601 standard for a representing date and time in string format. This standard representation is often used to transfer date information in web services.This standard representation is often used to transfer date information in web services.

[!code-vbSystem.DateTime.Instantiation#4][!code-vbSystem.DateTime.Instantiation#4]

var dateString = "5/1/2008 8:30:52 AM";
DateTime date1 = DateTime.Parse(dateString,
             System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
var iso8601String = "20080501T08:30:52Z";
DateTime dateISO8602 = DateTime.ParseExact(iso8601String, "yyyyMMddTHH:mm:ssZ",
                System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);

The TryParse and TryParseExact methods indicate whether a string is a valid representation of a DateTime value and, if it is, performs the conversion.The TryParse and TryParseExact methods indicate whether a string is a valid representation of a DateTime value and, if it is, performs the conversion.

Language-specific syntax for Visual BasicLanguage-specific syntax for Visual Basic

The following Visual Basic statement initializes a new DateTime value.The following Visual Basic statement initializes a new DateTime value.

[!code-vbSystem.DateTime.Instantiation#2][!code-vbSystem.DateTime.Instantiation#2]

DateTime values and their string representationsDateTime values and their string representations

Internally, all DateTime values are represented as the number of ticks (the number of 100-nanosecond intervals) that have elapsed since 12:00:00 midnight, January 1, 0001.Internally, all DateTime values are represented as the number of ticks (the number of 100-nanosecond intervals) that have elapsed since 12:00:00 midnight, January 1, 0001. The actual DateTime value is independent of the way in which that value appears when displayed.The actual DateTime value is independent of the way in which that value appears when displayed. The appearance of a DateTime value is the result of a formatting operation that converts a value to its string representation.The appearance of a DateTime value is the result of a formatting operation that converts a value to its string representation.

The appearance of date and time values is dependent on culture, international standards, application requirements, and personal preference.The appearance of date and time values is dependent on culture, international standards, application requirements, and personal preference. The DateTime structure offers flexibility in formatting date and time values through overloads of ToString.The DateTime structure offers flexibility in formatting date and time values through overloads of ToString. The default DateTime.ToString() method returns the string representation of a date and time value using the current culture's short date and long time pattern.The default DateTime.ToString() method returns the string representation of a date and time value using the current culture's short date and long time pattern. The following example uses the default DateTime.ToString() method.The following example uses the default DateTime.ToString() method. It displays the date and time using the short date and long time pattern for the current culture.It displays the date and time using the short date and long time pattern for the current culture. The en-US culture is the current culture on the computer on which the example was run.The en-US culture is the current culture on the computer on which the example was run.

[!code-csharpSystem.DateTime.Formatting#1][!code-csharpSystem.DateTime.Formatting#1]

Dim date1 As Date = #3/1/2008 7:00AM#
Console.WriteLine(date1.ToString())
' For en-US culture, displays 3/1/2008 7:00:00 AM

You may need to format dates in a specific culture to support web scenarios where the server may be in a different culture from the client.You may need to format dates in a specific culture to support web scenarios where the server may be in a different culture from the client. You specify the culture using the DateTime.ToString(IFormatProvider) method to create the short date and long time representation in a specific culture.You specify the culture using the DateTime.ToString(IFormatProvider) method to create the short date and long time representation in a specific culture. The following example uses the DateTime.ToString(IFormatProvider) method to display the date and time using the short date and long time pattern for the fr-FR culture.The following example uses the DateTime.ToString(IFormatProvider) method to display the date and time using the short date and long time pattern for the fr-FR culture.

[!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Formatting#2][!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Formatting#2]

Dim date1 As Date = #3/1/2008 7:00AM#
Console.WriteLine(date1.ToString(System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR")))
' Displays 01/03/2008 07:00:00

Other applications may require different string representations of a date.Other applications may require different string representations of a date. The DateTime.ToString(String) method returns the string representation defined by a standard or custom format specifier using the formatting conventions of the current culture.The DateTime.ToString(String) method returns the string representation defined by a standard or custom format specifier using the formatting conventions of the current culture. The following example uses the DateTime.ToString(String) method to display the full date and time pattern for the en-US culture, the current culture on the computer on which the example was run.The following example uses the DateTime.ToString(String) method to display the full date and time pattern for the en-US culture, the current culture on the computer on which the example was run.

[!code-csharpSystem.DateTime.Formatting#3][!code-csharpSystem.DateTime.Formatting#3]

Dim date1 As Date = #3/1/2008 7:00AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("F"))
' Displays Saturday, March 01, 2008 7:00:00 AM

Finally, you can specify both the culture and the format using the DateTime.ToString(String, IFormatProvider) method.Finally, you can specify both the culture and the format using the DateTime.ToString(String, IFormatProvider) method. The following example uses the DateTime.ToString(String, IFormatProvider) method to display the full date and time pattern for the fr-FR culture.The following example uses the DateTime.ToString(String, IFormatProvider) method to display the full date and time pattern for the fr-FR culture.

[!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Formatting#4][!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Formatting#4]

Dim date1 As Date = #3/1/2008 7:00AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("F", New System.Globalization.CultureInfo("fr-FR")))
' Displays samedi 1 mars 2008 07:00:00

The DateTime.ToString(String) overload can also be used with a custom format string to specify other formats.The DateTime.ToString(String) overload can also be used with a custom format string to specify other formats. The following example shows how to format a string using the ISO 8601 standard format often used for web services.The following example shows how to format a string using the ISO 8601 standard format often used for web services. The Iso 8601 format does not have a corresponding standard format string.The Iso 8601 format does not have a corresponding standard format string.

[!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Formatting#5][!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Formatting#5]

Dim date1 As Date = #3/1/2008 7:00AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("yyyyMMddTHH:mm:ssZ"))
' Displays 20080301T07:00:00Z

For more information about formatting DateTime values, see Standard Date and Time Format Strings and Custom Date and Time Format Strings.For more information about formatting DateTime values, see Standard Date and Time Format Strings and Custom Date and Time Format Strings.

Parsing DateTime values from stringsParsing DateTime values from strings

Parsing converts the string representation of a date and time to a DateTime value.Parsing converts the string representation of a date and time to a DateTime value. Typically, date and time strings have two different usages in applications:Typically, date and time strings have two different usages in applications:

 • A date and time takes a variety of forms and reflects the conventions of either the current culture or a specific culture.A date and time takes a variety of forms and reflects the conventions of either the current culture or a specific culture. For example, an application allows a user whose current culture is en-US to input a date value as "12/15/2013" or "December 15, 2013".For example, an application allows a user whose current culture is en-US to input a date value as "12/15/2013" or "December 15, 2013". It allows a user whose current culture is en-gb to input a date value as "15/12/2013" or "15 December 2013."It allows a user whose current culture is en-gb to input a date value as "15/12/2013" or "15 December 2013."

 • A date and time is represented in a predefined format.A date and time is represented in a predefined format. For example, an application serializes a date as "20130103" independently of the culture on which the app is running.For example, an application serializes a date as "20130103" independently of the culture on which the app is running. An application may require dates be input in the current culture's short date format.An application may require dates be input in the current culture's short date format.

You use the Parse or TryParse method to convert a string from one of the common date and time formats used by a culture to a DateTime value.You use the Parse or TryParse method to convert a string from one of the common date and time formats used by a culture to a DateTime value. The following example shows how you can use TryParse to convert date strings in different culture-specific formats to a DateTime value.The following example shows how you can use TryParse to convert date strings in different culture-specific formats to a DateTime value. It changes the current culture to English (Great Britain) and calls the GetDateTimeFormats() method to generate an array of date and time strings.It changes the current culture to English (Great Britain) and calls the GetDateTimeFormats() method to generate an array of date and time strings. It then passes each element in the array to the TryParse method.It then passes each element in the array to the TryParse method. The output from the example shows the parsing method was able to successfully convert each of the culture-specific date and time strings.The output from the example shows the parsing method was able to successfully convert each of the culture-specific date and time strings.

[!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Parsing#1][!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Parsing#1]

Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")

Dim date1 As New DateTime(2013, 6, 1, 12, 32, 30)
Dim badFormats As New List(Of String)

Console.WriteLine($"{"Date String",-37} {"Date",-19}")
Console.WriteLine()
For Each dateString As String In date1.GetDateTimeFormats()
  Dim parsedDate As DateTime
  If DateTime.TryParse(dateString, parsedDate) Then
    Console.WriteLine($"{dateString,-37} {DateTime.Parse(dateString),-19:g}")
  Else
    badFormats.Add(dateString)
  End If
Next

' Display strings that could not be parsed.
If badFormats.Count > 0 Then
  Console.WriteLine()
  Console.WriteLine("Strings that could not be parsed: ")
  For Each badFormat In badFormats
    Console.WriteLine($"  {badFormat}")
  Next
End If
' The example displays the following output:
'    Date String              Date        
'    
'    01/06/2013              01/06/2013 00:00:00
'    01/06/13               01/06/2013 00:00:00
'    1/6/13                01/06/2013 00:00:00
'    1.6.13                01/06/2013 00:00:00
'    2013-06-01              01/06/2013 00:00:00
'    01 June 2013             01/06/2013 00:00:00
'    1 June 2013              01/06/2013 00:00:00
'    01 June 2013 12:32          01/06/2013 12:32:00
'    01 June 2013 12:32          01/06/2013 12:32:00
'    01 June 2013 12:32 PM         01/06/2013 12:32:00
'    01 June 2013 12:32 PM         01/06/2013 12:32:00
'    1 June 2013 12:32           01/06/2013 12:32:00
'    1 June 2013 12:32           01/06/2013 12:32:00
'    1 June 2013 12:32 PM         01/06/2013 12:32:00
'    1 June 2013 12:32 PM         01/06/2013 12:32:00
'    01 June 2013 12:32:30         01/06/2013 12:32:30
'    01 June 2013 12:32:30         01/06/2013 12:32:30
'    01 June 2013 12:32:30 PM       01/06/2013 12:32:30
'    01 June 2013 12:32:30 PM       01/06/2013 12:32:30
'    1 June 2013 12:32:30         01/06/2013 12:32:30
'    1 June 2013 12:32:30         01/06/2013 12:32:30
'    1 June 2013 12:32:30 PM        01/06/2013 12:32:30
'    1 June 2013 12:32:30 PM        01/06/2013 12:32:30
'    01/06/2013 12:32           01/06/2013 12:32:00
'    01/06/2013 12:32           01/06/2013 12:32:00
'    01/06/2013 12:32 PM          01/06/2013 12:32:00
'    01/06/2013 12:32 PM          01/06/2013 12:32:00
'    01/06/13 12:32            01/06/2013 12:32:00
'    01/06/13 12:32            01/06/2013 12:32:00
'    01/06/13 12:32 PM           01/06/2013 12:32:00
'    01/06/13 12:32 PM           01/06/2013 12:32:00
'    1/6/13 12:32             01/06/2013 12:32:00
'    1/6/13 12:32             01/06/2013 12:32:00
'    1/6/13 12:32 PM            01/06/2013 12:32:00
'    1/6/13 12:32 PM            01/06/2013 12:32:00
'    1.6.13 12:32             01/06/2013 12:32:00
'    1.6.13 12:32             01/06/2013 12:32:00
'    1.6.13 12:32 PM            01/06/2013 12:32:00
'    1.6.13 12:32 PM            01/06/2013 12:32:00
'    2013-06-01 12:32           01/06/2013 12:32:00
'    2013-06-01 12:32           01/06/2013 12:32:00
'    2013-06-01 12:32 PM          01/06/2013 12:32:00
'    2013-06-01 12:32 PM          01/06/2013 12:32:00
'    01/06/2013 12:32:30          01/06/2013 12:32:30
'    01/06/2013 12:32:30          01/06/2013 12:32:30
'    01/06/2013 12:32:30 PM        01/06/2013 12:32:30
'    01/06/2013 12:32:30 PM        01/06/2013 12:32:30
'    01/06/13 12:32:30           01/06/2013 12:32:30
'    01/06/13 12:32:30           01/06/2013 12:32:30
'    01/06/13 12:32:30 PM         01/06/2013 12:32:30
'    01/06/13 12:32:30 PM         01/06/2013 12:32:30
'    1/6/13 12:32:30            01/06/2013 12:32:30
'    1/6/13 12:32:30            01/06/2013 12:32:30
'    1/6/13 12:32:30 PM          01/06/2013 12:32:30
'    1/6/13 12:32:30 PM          01/06/2013 12:32:30
'    1.6.13 12:32:30            01/06/2013 12:32:30
'    1.6.13 12:32:30            01/06/2013 12:32:30
'    1.6.13 12:32:30 PM          01/06/2013 12:32:30
'    1.6.13 12:32:30 PM          01/06/2013 12:32:30
'    2013-06-01 12:32:30          01/06/2013 12:32:30
'    2013-06-01 12:32:30          01/06/2013 12:32:30
'    2013-06-01 12:32:30 PM        01/06/2013 12:32:30
'    2013-06-01 12:32:30 PM        01/06/2013 12:32:30
'    01 June                01/06/2013 00:00:00
'    01 June                01/06/2013 00:00:00
'    2013-06-01T12:32:30.0000000      01/06/2013 12:32:30
'    2013-06-01T12:32:30.0000000      01/06/2013 12:32:30
'    Sat, 01 Jun 2013 12:32:30 GMT     01/06/2013 05:32:30
'    Sat, 01 Jun 2013 12:32:30 GMT     01/06/2013 05:32:30
'    2013-06-01T12:32:30          01/06/2013 12:32:30
'    12:32                 22/04/2013 12:32:00
'    12:32                 22/04/2013 12:32:00
'    12:32 PM               22/04/2013 12:32:00
'    12:32 PM               22/04/2013 12:32:00
'    12:32:30               22/04/2013 12:32:30
'    12:32:30               22/04/2013 12:32:30
'    12:32:30 PM              22/04/2013 12:32:30
'    12:32:30 PM              22/04/2013 12:32:30
'    2013-06-01 12:32:30Z         01/06/2013 05:32:30
'    01 June 2013 19:32:30         01/06/2013 19:32:30
'    01 June 2013 19:32:30         01/06/2013 19:32:30
'    01 June 2013 07:32:30 PM       01/06/2013 19:32:30
'    01 June 2013 7:32:30 PM        01/06/2013 19:32:30
'    1 June 2013 19:32:30         01/06/2013 19:32:30
'    1 June 2013 19:32:30         01/06/2013 19:32:30
'    1 June 2013 07:32:30 PM        01/06/2013 19:32:30
'    1 June 2013 7:32:30 PM        01/06/2013 19:32:30
'    June 2013               01/06/2013 00:00:00
'    June 2013               01/06/2013 00:00:00

You use the ParseExact and TryParseExact methods to convert a string that must match a particular format or formats to a DateTime value.You use the ParseExact and TryParseExact methods to convert a string that must match a particular format or formats to a DateTime value. You specify one or more date and time format strings as a parameter to the parsing method.You specify one or more date and time format strings as a parameter to the parsing method. The following example uses the TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime) method to convert strings that must be either in a "yyyyMMdd" format or a "HHmmss" format to DateTime values.The following example uses the TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime) method to convert strings that must be either in a "yyyyMMdd" format or a "HHmmss" format to DateTime values.

[!code-csharpSystem.DateTime.Parsing#2][!code-csharpSystem.DateTime.Parsing#2]

Dim formats() As String = {"yyyyMMdd", "HHmmss"}
Dim dateStrings() As String = {"20130816", "20131608",
               " 20130816  ", "115216",
               "521116", " 115216 "}
Dim parsedDate As DateTime

For Each dateString As String In dateStrings
  If DateTime.TryParseExact(dateString, formats, Nothing,
              DateTimeStyles.AllowWhiteSpaces Or
              DateTimeStyles.AdjustToUniversal,
              parsedDate) Then
    Console.WriteLine($"{dateString} --> {parsedDate:g}")
  Else
    Console.WriteLine($"Cannot convert {dateString}")
  End If
Next
' The example displays the following output:
'    20130816 --> 8/16/2013 12:00 AM
'    Cannot convert 20131608
'     20130816  --> 8/16/2013 12:00 AM
'    115216 --> 4/22/2013 11:52 AM
'    Cannot convert 521116
'     115216  --> 4/22/2013 11:52 AM

One common use for ParseExact is to convert a string representation from a web service, usually in ISO 8601 standard format.One common use for ParseExact is to convert a string representation from a web service, usually in ISO 8601 standard format. The following code shows the correct format string to use:The following code shows the correct format string to use:

[!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Parsing#3][!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Parsing#3]

Dim iso8601String As String = "20080501T08:30:52Z"
Dim dateISO8602 As DateTime = DateTime.ParseExact(iso8601String, "yyyyMMddTHH:mm:ssZ", CultureInfo.InvariantCulture)
Console.WriteLine($"{iso8601String} --> {dateISO8602:g}")

If a string cannot be parsed, the Parse and ParseExact methods throw an exception.If a string cannot be parsed, the Parse and ParseExact methods throw an exception. The TryParse and TryParseExact methods return a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.The TryParse and TryParseExact methods return a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed. You should use the TryParse or TryParseExact methods in scenarios where performance is important.You should use the TryParse or TryParseExact methods in scenarios where performance is important. The parsing operation for date and time strings tends to have a high failure rate, and exception handling is expensive.The parsing operation for date and time strings tends to have a high failure rate, and exception handling is expensive. Use these methods if strings are input by users or coming from an unknown source.Use these methods if strings are input by users or coming from an unknown source.

For more information about parsing date and time values, see Parsing Date and Time Strings.For more information about parsing date and time values, see Parsing Date and Time Strings.

Wartości typu DateTimeDateTime values

Descriptions of time values in the DateTime type are often expressed using the Coordinated Universal Time (UTC) standard.Descriptions of time values in the DateTime type are often expressed using the Coordinated Universal Time (UTC) standard. Coordinated Universal Time is the internationally recognized name for Greenwich Mean Time (GMT).Coordinated Universal Time is the internationally recognized name for Greenwich Mean Time (GMT). Coordinated Universal Time is the time as measured at zero degrees longitude, the UTC origin point.Coordinated Universal Time is the time as measured at zero degrees longitude, the UTC origin point. Daylight saving time is not applicable to UTC.Daylight saving time is not applicable to UTC.

Local time is relative to a particular time zone.Local time is relative to a particular time zone. A time zone is associated with a time zone offset.A time zone is associated with a time zone offset. A time zone offset is the displacement of the time zone measured in hours from the UTC origin point.A time zone offset is the displacement of the time zone measured in hours from the UTC origin point. In addition, local time is optionally affected by daylight saving time, which adds or subtracts a time interval adjustment.In addition, local time is optionally affected by daylight saving time, which adds or subtracts a time interval adjustment. Local time is calculated by adding the time zone offset to UTC and adjusting for daylight saving time if necessary.Local time is calculated by adding the time zone offset to UTC and adjusting for daylight saving time if necessary. The time zone offset at the UTC origin point is zero.The time zone offset at the UTC origin point is zero.

UTC time is suitable for calculations, comparisons, and storing dates and time in files.UTC time is suitable for calculations, comparisons, and storing dates and time in files. Local time is appropriate for display in user interfaces of desktop applications.Local time is appropriate for display in user interfaces of desktop applications. Time zone-aware applications (such as many Web applications) also need to work with a number of other time zones.Time zone-aware applications (such as many Web applications) also need to work with a number of other time zones.

If the Kind property of a DateTime object is DateTimeKind.Unspecified, it is unspecified whether the time represented is local time, UTC time, or a time in some other time zone.If the Kind property of a DateTime object is DateTimeKind.Unspecified, it is unspecified whether the time represented is local time, UTC time, or a time in some other time zone.

DateTime resolutionDateTime resolution

Uwaga

As an alternative to performing date and time arithmetic on DateTime values to measure elapsed time, you can use the Stopwatch class.As an alternative to performing date and time arithmetic on DateTime values to measure elapsed time, you can use the Stopwatch class.

The Ticks property expresses date and time values in units of one ten-millionth of a second.The Ticks property expresses date and time values in units of one ten-millionth of a second. The Millisecond property returns the thousandths of a second in a date and time value.The Millisecond property returns the thousandths of a second in a date and time value. Using repeated calls to the DateTime.Now property to measure elapsed time is dependent on the system clock.Using repeated calls to the DateTime.Now property to measure elapsed time is dependent on the system clock. The system clock on Windows 7 and Windows 8 systems has a resolution of approximately 15 milliseconds.The system clock on Windows 7 and Windows 8 systems has a resolution of approximately 15 milliseconds. This resolution affects small time intervals less than 100 milliseconds.This resolution affects small time intervals less than 100 milliseconds.

The following example illustrates the dependence of current date and time values on the resolution of the system clock.The following example illustrates the dependence of current date and time values on the resolution of the system clock. In the example, an outer loop repeats 20 times, and an inner loop serves to delay the outer loop.In the example, an outer loop repeats 20 times, and an inner loop serves to delay the outer loop. If the value of the outer loop counter is 10, a call to the Thread.Sleep method introduces a five-millisecond delay.If the value of the outer loop counter is 10, a call to the Thread.Sleep method introduces a five-millisecond delay. The following example shows the number of milliseconds returned by the DateTime.Now.Milliseconds property changes only after the call to Thread.Sleep.The following example shows the number of milliseconds returned by the DateTime.Now.Milliseconds property changes only after the call to Thread.Sleep.

[!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Resolution#1][!code-csharp-interactiveSystem.DateTime.Resolution#1]

Dim output As String = ""
For ctr As Integer = 0 To 20
  output += Date.Now.Millisecond.ToString() + vbCrLf
  ' Introduce a delay loop.
  For delay As Integer = 0 To 1000
  Next

  If ctr = 10 Then
    output += "Thread.Sleep called..." + vbCrLf
    Thread.Sleep(5)
  End If
Next
Console.WriteLine(output)
' The example displays output like the following:
'    111
'    111
'    111
'    111
'    111
'    111
'    111
'    111
'    111
'    111
'    111
'    Thread.Sleep called...
'    143
'    143
'    143
'    143
'    143
'    143
'    143
'    143
'    143
'    143

Operacje typu DateTimeDateTime operations

A calculation using a DateTime structure, such as Add or Subtract, does not modify the value of the structure.A calculation using a DateTime structure, such as Add or Subtract, does not modify the value of the structure. Instead, the calculation returns a new DateTime structure whose value is the result of the calculation.Instead, the calculation returns a new DateTime structure whose value is the result of the calculation.

Conversion operations between time zones (such as between UTC and local time, or between one time zone and another) take daylight saving time into account, but arithmetic and comparison operations do not.Conversion operations between time zones (such as between UTC and local time, or between one time zone and another) take daylight saving time into account, but arithmetic and comparison operations do not.

The DateTime structure itself offers limited support for converting from one time zone to another.The DateTime structure itself offers limited support for converting from one time zone to another. You can use the ToLocalTime method to convert UTC to local time, or you can use the ToUniversalTime method to convert from local time to UTC.You can use the ToLocalTime method to convert UTC to local time, or you can use the ToUniversalTime method to convert from local time to UTC. However, a full set of time zone conversion methods is available in the TimeZoneInfo class.However, a full set of time zone conversion methods is available in the TimeZoneInfo class. You convert the time in any one of the world's time zones to the time in any other time zone using these methods.You convert the time in any one of the world's time zones to the time in any other time zone using these methods.

Calculations and comparisons of DateTime objects are meaningful only if the objects represent times in the same time zone.Calculations and comparisons of DateTime objects are meaningful only if the objects represent times in the same time zone. You can use a TimeZoneInfo object to represent a DateTime value's time zone, although the two are loosely coupled.You can use a TimeZoneInfo object to represent a DateTime value's time zone, although the two are loosely coupled. A DateTime object does not have a property that returns an object that represents that date and time value's time zone.A DateTime object does not have a property that returns an object that represents that date and time value's time zone. The Kind property indicates if a DateTime represents UTC, local time, or is unspecified.The Kind property indicates if a DateTime represents UTC, local time, or is unspecified. In a time zone-aware application, you must rely on some external mechanism to determine the time zone in which a DateTime object was created.In a time zone-aware application, you must rely on some external mechanism to determine the time zone in which a DateTime object was created. You could use a structure that wraps both the DateTime value and the TimeZoneInfo object that represents the DateTime value's time zone.You could use a structure that wraps both the DateTime value and the TimeZoneInfo object that represents the DateTime value's time zone. For details on using UTC in calculations and comparisons with DateTime values, see Performing Arithmetic Operations with Dates and Times.For details on using UTC in calculations and comparisons with DateTime values, see Performing Arithmetic Operations with Dates and Times.

Each DateTime member implicitly uses the Gregorian calendar to perform its operation.Each DateTime member implicitly uses the Gregorian calendar to perform its operation. Exceptions are methods that implicitly specify a calendar.Exceptions are methods that implicitly specify a calendar. These include constructors that specify a calendar, and methods with a parameter derived from IFormatProvider, such as System.Globalization.DateTimeFormatInfo.These include constructors that specify a calendar, and methods with a parameter derived from IFormatProvider, such as System.Globalization.DateTimeFormatInfo.

Operations by members of the DateTime type take into account details such as leap years and the number of days in a month.Operations by members of the DateTime type take into account details such as leap years and the number of days in a month.

DateTime values and calendarsDateTime values and calendars

The .NET Framework Class Library includes a number of calendar classes, all of which are derived from the Calendar class.The .NET Framework Class Library includes a number of calendar classes, all of which are derived from the Calendar class. Są to:They are:

Ważne

Ery kalendarza japońskiego opierają się na reign imperatora i w związku z tym są powinna się zmienić.Eras in the Japanese calendars are based on the emperor's reign and are therefore expected to change. Na przykład 1 maja 2019 oznaczony początku ery Reiwa JapaneseCalendar i JapaneseLunisolarCalendar.For example, May 1, 2019 marked the beginning of the Reiwa era in the JapaneseCalendar and JapaneseLunisolarCalendar. Zmiana era ma wpływ na wszystkie aplikacje, które używają tych kalendarzy.Such a change of era affects all applications that use these calendars. Zobacz obsługi nowej ery usług w kalendarza japońskiego na platformie .NET uzyskać więcej informacji, jak i do określenia aplikacji, których dotyczy problem.See Handling a new era in the Japanese calendar in .NET for more information and to determine whether your applications are affected. Zobacz przygotowanie aplikacji w taki sposób, aby ta zmiana era japoński instrukcje dotyczące testowania aplikacji w systemach Windows w celu zapewnienia ich gotowości, aby ta zmiana era.See Prepare your application for the Japanese era change for information on testing your applications on Windows systems to ensure their readiness for the era change. Zobacz Praca z erami dla funkcji na platformie .NET, które obsługują kalendarzach z erami wielu i najlepsze rozwiązania, gdy praca z kalendarzami, które obsługują wiele er.See Working with eras for features in .NET that support calendars with multiple eras and for best practices when working with calendars that support multiple eras.

Each culture uses a default calendar defined by its read-only CultureInfo.Calendar property.Each culture uses a default calendar defined by its read-only CultureInfo.Calendar property. Each culture may support one or more calendars defined by its read-only CultureInfo.OptionalCalendars property.Each culture may support one or more calendars defined by its read-only CultureInfo.OptionalCalendars property. The calendar currently used by a specific CultureInfo object is defined by its DateTimeFormatInfo.Calendar property.The calendar currently used by a specific CultureInfo object is defined by its DateTimeFormatInfo.Calendar property. It must be one of the calendars found in the CultureInfo.OptionalCalendars array.It must be one of the calendars found in the CultureInfo.OptionalCalendars array.

A culture's current calendar is used in all formatting operations for that culture.A culture's current calendar is used in all formatting operations for that culture. For example, the default calendar of the Thai Buddhist culture is the Thai Buddhist Era calendar, which is represented by the ThaiBuddhistCalendar class.For example, the default calendar of the Thai Buddhist culture is the Thai Buddhist Era calendar, which is represented by the ThaiBuddhistCalendar class. When a CultureInfo object that represents the Thai Buddhist culture is used in a date and time formatting operation, the Thai Buddhist Era calendar is used by default.When a CultureInfo object that represents the Thai Buddhist culture is used in a date and time formatting operation, the Thai Buddhist Era calendar is used by default. The Gregorian calendar is used only if the culture's DateTimeFormatInfo.Calendar property is changed, as the following example shows:The Gregorian calendar is used only if the culture's DateTimeFormatInfo.Calendar property is changed, as the following example shows:

[!code-csharpSystem.DateTime.Calendar#1][!code-csharpSystem.DateTime.Calendar#1]

Dim thTH As New CultureInfo("th-TH")
Dim value As New DateTime(2016, 5, 28)

Console.WriteLine(value.ToString(thTH))

thTH.DateTimeFormat.Calendar = New GregorianCalendar()
Console.WriteLine(value.ToString(thTH))
' The example displays the following output:
'    28/5/2559 0:00:00
'    28/5/2016 0:00:00

A culture's current calendar is also used in all parsing operations for that culture, as the following example shows.A culture's current calendar is also used in all parsing operations for that culture, as the following example shows.

[!code-csharpSystem.DateTime.Calendar#2][!code-csharpSystem.DateTime.Calendar#2]

Private Sub ThaiBuddhistEraParse()
  Dim thTH As New CultureInfo("th-TH")
  Dim value As DateTime = DateTime.Parse("28/5/2559", thTH)
  Console.WriteLine(value.ToString(thTH))

  thTH.DateTimeFormat.Calendar = New GregorianCalendar()
  Console.WriteLine(value.ToString(thTH))
  ' The example displays the following output:
  '    28/5/2559 0:00:00
  '    28/5/2016 0:00:00
End Sub

You instantiate a DateTime value using the date and time elements (number of the year, month, and day) of a specific calendar by calling a DateTime constructor that includes a calendar parameter and passing it a Calendar object that represents that calendar.You instantiate a DateTime value using the date and time elements (number of the year, month, and day) of a specific calendar by calling a DateTime constructor that includes a calendar parameter and passing it a Calendar object that represents that calendar. The following example uses the date and time elements from the ThaiBuddhistCalendar calendar.The following example uses the date and time elements from the ThaiBuddhistCalendar calendar.

[!code-csharpSystem.DateTime.Calendar#3][!code-csharpSystem.DateTime.Calendar#3]

Dim thTH As New CultureInfo("th-TH")
Dim dat As New DateTime(2559, 5, 28, thTH.DateTimeFormat.Calendar)
Console.WriteLine($"Thai Buddhist Era date: {dat.ToString("d", thTH)}")
Console.WriteLine($"Gregorian date:  {dat:d}")
' The example displays the following output:
'    Thai Buddhist Era Date: 28/5/2559
'    Gregorian Date:   28/05/2016

DateTime constructors that do not include a calendar parameter assume that the date and time elements are expressed as units in the Gregorian calendar.DateTime constructors that do not include a calendar parameter assume that the date and time elements are expressed as units in the Gregorian calendar.

All other DateTime properties and methods use the Gregorian calendar.All other DateTime properties and methods use the Gregorian calendar. For example, the DateTime.Year property returns the year in the Gregorian calendar, and the DateTime.IsLeapYear(Int32) method assumes that the year parameter is a year in the Gregorian calendar.For example, the DateTime.Year property returns the year in the Gregorian calendar, and the DateTime.IsLeapYear(Int32) method assumes that the year parameter is a year in the Gregorian calendar. Each DateTime member that uses the Gregorian calendar has a corresponding member of the Calendar class that uses a specific calendar.Each DateTime member that uses the Gregorian calendar has a corresponding member of the Calendar class that uses a specific calendar. For example, the Calendar.GetYear method returns the year in a specific calendar, and the Calendar.IsLeapYear method interprets the year parameter as a year number in a specific calendar.For example, the Calendar.GetYear method returns the year in a specific calendar, and the Calendar.IsLeapYear method interprets the year parameter as a year number in a specific calendar. The following example uses both the DateTime and the corresponding members of the ThaiBuddhistCalendar class.The following example uses both the DateTime and the corresponding members of the ThaiBuddhistCalendar class.

[!code-csharpSystem.DateTime.Calendar#4][!code-csharpSystem.DateTime.Calendar#4]

Dim thTH As New CultureInfo("th-TH")
Dim cal As Calendar = thTH.DateTimeFormat.Calendar
Dim dat As New DateTime(2559, 5, 28, cal)
Console.WriteLine("Using the Thai Buddhist Era calendar:")
Console.WriteLine($"Date: {dat.ToString("d", thTH)}")
Console.WriteLine($"Year: {cal.GetYear(dat)}")
Console.WriteLine($"Leap year: {cal.IsLeapYear(cal.GetYear(dat))}")
Console.WriteLine()

Console.WriteLine("Using the Gregorian calendar:")
Console.WriteLine($"Date: {dat:d}")
Console.WriteLine($"Year: {dat.Year}")
Console.WriteLine($"Leap year: {DateTime.IsLeapYear(dat.Year)}")
' The example displays the following output:
'    Using the Thai Buddhist Era calendar
'    Date :  28/5/2559
'    Year: 2559
'    Leap year :  True
'
'    Using the Gregorian calendar
'    Date :  28/05/2016
'    Year: 2016
'    Leap year :  True

The DateTime structure includes a DayOfWeek property that returns the day of the week in the Gregorian calendar.The DateTime structure includes a DayOfWeek property that returns the day of the week in the Gregorian calendar. It does not include a member that allows you to retrieve the week number of the year.It does not include a member that allows you to retrieve the week number of the year. To retrieve the week of the year, call the individual calendar's Calendar.GetWeekOfYear method.To retrieve the week of the year, call the individual calendar's Calendar.GetWeekOfYear method. Poniższy przykład stanowi ilustrację.The following example provides an illustration.

[!code-csharpSystem.DateTime.Calendar#5][!code-csharpSystem.DateTime.Calendar#5]

Dim thTH As New CultureInfo("th-TH")
Dim thCalendar As Calendar = thTH.DateTimeFormat.Calendar
Dim dat As New DateTime(1395, 8, 18, thCalendar)
Console.WriteLine("Using the Thai Buddhist Era calendar:")
Console.WriteLine($"Date: {dat.ToString("d", thTH)}")
Console.WriteLine($"Day of Week: {thCalendar.GetDayOfWeek(dat)}")
Console.WriteLine($"Week of year: {thCalendar.GetWeekOfYear(dat, CalendarWeekRule.FirstDay, DayOfWeek.Sunday)}")
Console.WriteLine()

Dim greg As Calendar = New GregorianCalendar()
Console.WriteLine("Using the Gregorian calendar:")
Console.WriteLine($"Date: {dat:d}")
Console.WriteLine($"Day of Week: {dat.DayOfWeek}")
Console.WriteLine($"Week of year: {greg.GetWeekOfYear(dat, CalendarWeekRule.FirstDay, DayOfWeek.Sunday)}")
' The example displays the following output:
'    Using the Thai Buddhist Era calendar
'    Date : 18/8/1395
'    Day of Week: Sunday
'    Week of year: 34
'    
'    Using the Gregorian calendar
'    Date : 18/08/0852
'    Day of Week: Sunday
'    Week of year: 34

For more information on dates and calendars, see Working with Calendars.For more information on dates and calendars, see Working with Calendars.

Persisting DateTime valuesPersisting DateTime values

You can persist DateTime values in four ways:You can persist DateTime values in four ways:

You must ensure that the routine that restores the DateTime values doesn't lose data or throw an exception regardless of which technique you choose.You must ensure that the routine that restores the DateTime values doesn't lose data or throw an exception regardless of which technique you choose. DateTime values should round-trip.DateTime values should round-trip. That is, the original value and the restored value should be the same.That is, the original value and the restored value should be the same. And if the original DateTime value represents a single instant of time, it should identify the same moment of time when it's restored.And if the original DateTime value represents a single instant of time, it should identify the same moment of time when it's restored.

Persisting values as stringsPersisting values as strings

To successfully restore DateTime values that are persisted as strings, follow these rules:To successfully restore DateTime values that are persisted as strings, follow these rules:

 • Make the same assumptions about culture-specific formatting when you restore the string as when you persisted it.Make the same assumptions about culture-specific formatting when you restore the string as when you persisted it. To ensure that a string can be restored on a system whose current culture is different from the culture of the system it was saved on, call the ToString overload to save the string by using the conventions of the invariant culture.To ensure that a string can be restored on a system whose current culture is different from the culture of the system it was saved on, call the ToString overload to save the string by using the conventions of the invariant culture. Call the Parse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles) or TryParse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime) overload to restore the string by using the conventions of the invariant culture.Call the Parse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles) or TryParse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime) overload to restore the string by using the conventions of the invariant culture. Never use the ToString(), Parse(String), or TryParse(String, DateTime) overloads, which use the conventions of the current thread culture.Never use the ToString(), Parse(String), or TryParse(String, DateTime) overloads, which use the conventions of the current thread culture.

 • If the date represents a single moment of time, ensure that it represents the same moment in time when it's restored, even on a different time zone.If the date represents a single moment of time, ensure that it represents the same moment in time when it's restored, even on a different time zone. Convert the DateTime value to Coordinated Universal Time (UTC) before saving it.Convert the DateTime value to Coordinated Universal Time (UTC) before saving it. You can also serialize the value along with time zone information.You can also serialize the value along with time zone information. For more information about this approach, see Serializing DateTime and time zone data.For more information about this approach, see Serializing DateTime and time zone data.

The most common error made when persisting DateTime values as strings is to rely on the formatting conventions of the default or current culture.The most common error made when persisting DateTime values as strings is to rely on the formatting conventions of the default or current culture. Problems arise if the current culture is different when saving and restoring the strings.Problems arise if the current culture is different when saving and restoring the strings. The following example illustrates these problems.The following example illustrates these problems. It saves five dates using the formatting conventions of the current culture, which in this case is English (United States).It saves five dates using the formatting conventions of the current culture, which in this case is English (United States). It restores the dates using the formatting conventions of a different culture, which in this case is English (Great Britain).It restores the dates using the formatting conventions of a different culture, which in this case is English (Great Britain). Because the formatting conventions of the two cultures are different, two of the dates can't be restored, and the remaining three dates are interpreted incorrectly.Because the formatting conventions of the two cultures are different, two of the dates can't be restored, and the remaining three dates are interpreted incorrectly. Also, if the original date and time values represent single moments in time, the restored times are incorrect because time zone information is lost.Also, if the original date and time values represent single moments in time, the restored times are incorrect because time zone information is lost.

[!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#1][!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#1]

Public Sub PersistAsLocalStrings()
  SaveDatesAsStrings()
  RestoreDatesAsStrings()
End Sub

Private Sub SaveDatesAsStrings()
  Dim dates As Date() = {#6/14/2014 6:32AM#, #7/10/2014 11:49PM#,
             #1/10/2015 1:16AM#, #12/20/2014 9:45PM#,
             #6/2/2014 3:14PM#}
  Dim output As String = Nothing

  Console.WriteLine($"Current Time Zone: {TimeZoneInfo.Local.DisplayName}")
  Console.WriteLine($"The dates on an {Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name} system:")
  For ctr As Integer = 0 To dates.Length - 1
    Console.WriteLine(dates(ctr).ToString("f"))
    output += dates(ctr).ToString() + If(ctr <> dates.Length - 1, "|", "")
  Next
  Dim sw As New StreamWriter(filenameTxt)
  sw.Write(output)
  sw.Close()
  Console.WriteLine("Saved dates...")
End Sub

Private Sub RestoreDatesAsStrings()
  TimeZoneInfo.ClearCachedData()
  Console.WriteLine($"Current Time Zone: {TimeZoneInfo.Local.DisplayName}")
  Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")
  Dim sr As New StreamReader(filenameTxt)
  Dim inputValues As String() = sr.ReadToEnd().Split({"|"c}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
  sr.Close()
  Console.WriteLine($"The dates on an {Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name} system:")
  For Each inputValue In inputValues
    Dim dateValue As Date
    If DateTime.TryParse(inputValue, dateValue) Then
      Console.WriteLine($"'{inputValue}' --> {dateValue:f}")
    Else
      Console.WriteLine($"Cannot parse '{inputValue}'")
    End If
  Next
  Console.WriteLine("Restored dates...")
End Sub
' When saved on an en-US system, the example displays the following output:
'    Current Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)
'    The dates on an en-US system:
'    Saturday, June 14, 2014 6:32 AM
'    Thursday, July 10, 2014 11:49 PM
'    Saturday, January 10, 2015 1:16 AM
'    Saturday, December 20, 2014 9:45 PM
'    Monday, June 02, 2014 3:14 PM
'    Saved dates...
'
' When restored on an en-GB system, the example displays the following output:
'    Current Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
'    The dates on an en-GB system:
'    Cannot parse '6/14/2014 6:32:00 AM'
'    '7/10/2014 11:49:00 PM' --> 07 October 2014 23:49
'    '1/10/2015 1:16:00 AM' --> 01 October 2015 01:16
'    Cannot parse '12/20/2014 9:45:00 PM'
'    '6/2/2014 3:14:00 PM' --> 06 February 2014 15:14
'    Restored dates...

To round-trip DateTime values successfully, follow these steps:To round-trip DateTime values successfully, follow these steps:

 1. If the values represent single moments of time, convert them from the local time to UTC by calling the ToUniversalTime method.If the values represent single moments of time, convert them from the local time to UTC by calling the ToUniversalTime method.
 2. Convert the dates to their string representations by calling the ToString(String, IFormatProvider) or String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) overload.Convert the dates to their string representations by calling the ToString(String, IFormatProvider) or String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) overload. Use the formatting conventions of the invariant culture by specifying CultureInfo.InvariantCulture as the provider argument.Use the formatting conventions of the invariant culture by specifying CultureInfo.InvariantCulture as the provider argument. Specify that the value should round-trip by using the "O" or "R" standard format string.Specify that the value should round-trip by using the "O" or "R" standard format string.

To restore the persisted DateTime values without data loss, follow these steps:To restore the persisted DateTime values without data loss, follow these steps:

 1. Parse the data by calling the ParseExact or TryParseExact overload.Parse the data by calling the ParseExact or TryParseExact overload. Specify CultureInfo.InvariantCulture as the provider argument, and use the same standard format string you used for the format argument during conversion.Specify CultureInfo.InvariantCulture as the provider argument, and use the same standard format string you used for the format argument during conversion. Include the DateTimeStyles.RoundtripKind value in the styles argument.Include the DateTimeStyles.RoundtripKind value in the styles argument.
 2. If the DateTime values represent single moments in time, call the ToLocalTime method to convert the parsed date from UTC to local time.If the DateTime values represent single moments in time, call the ToLocalTime method to convert the parsed date from UTC to local time.

The following example uses the invariant culture and the "O" standard format string to ensure that DateTime values saved and restored represent the same moment in time regardless of the system, culture, or time zone of the source and target systems.The following example uses the invariant culture and the "O" standard format string to ensure that DateTime values saved and restored represent the same moment in time regardless of the system, culture, or time zone of the source and target systems.

[!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#2][!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#2]

Public Sub PersistAsInvariantStrings()
  SaveDatesAsInvariantStrings()
  RestoreDatesAsInvariantStrings()
End Sub

Private Sub SaveDatesAsInvariantStrings()
  Dim dates As Date() = {#6/14/2014 6:32AM#, #7/10/2014 11:49PM#,
             #1/10/2015 1:16AM#, #12/20/2014 9:45PM#,
             #6/2/2014 3:14PM#}
  Dim output As String = Nothing

  Console.WriteLine($"Current Time Zone: {TimeZoneInfo.Local.DisplayName}")
  Console.WriteLine($"The dates on an {Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name} system:")
  For ctr As Integer = 0 To dates.Length - 1
    Console.WriteLine(dates(ctr).ToString("f"))
    output += dates(ctr).ToUniversalTime().ToString("O", CultureInfo.InvariantCulture) +
                  If(ctr <> dates.Length - 1, "|", "")
  Next
  Dim sw As New StreamWriter(filenameTxt)
  sw.Write(output)
  sw.Close()
  Console.WriteLine("Saved dates...")
End Sub

Private Sub RestoreDatesAsInvariantStrings()
  TimeZoneInfo.ClearCachedData()
  Console.WriteLine("Current Time Zone: {0}",
          TimeZoneInfo.Local.DisplayName)
  Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")
  Dim sr As New StreamReader(filenameTxt)
  Dim inputValues As String() = sr.ReadToEnd().Split({"|"c}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
  sr.Close()
  Console.WriteLine($"The dates on an {Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name} system:")
  For Each inputValue In inputValues
    Dim dateValue As Date
    If DateTime.TryParseExact(inputValue, "O", CultureInfo.InvariantCulture,
             DateTimeStyles.RoundtripKind, dateValue) Then
      Console.WriteLine($"'{inputValue}' --> {dateValue.ToLocalTime():f}")
    Else
      Console.WriteLine($"Cannot parse '{inputValue}'")
    End If
  Next
  Console.WriteLine("Restored dates...")
End Sub
' When saved on an en-US system, the example displays the following output:
'    Current Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)
'    The dates on an en-US system:
'    Saturday, June 14, 2014 6:32 AM
'    Thursday, July 10, 2014 11:49 PM
'    Saturday, January 10, 2015 1:16 AM
'    Saturday, December 20, 2014 9:45 PM
'    Monday, June 02, 2014 3:14 PM
'    Saved dates...
'
' When restored on an en-GB system, the example displays the following output:
'    Current Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
'    The dates on an en-GB system:
'    '2014-06-14T13:32:00.0000000Z' --> 14 June 2014 14:32
'    '2014-07-11T06:49:00.0000000Z' --> 11 July 2014 07:49
'    '2015-01-10T09:16:00.0000000Z' --> 10 January 2015 09:16
'    '2014-12-21T05:45:00.0000000Z' --> 21 December 2014 05:45
'    '2014-06-02T22:14:00.0000000Z' --> 02 June 2014 23:14
'    Restored dates...
Persisting values as integersPersisting values as integers

You can persist a date and time as an Int64 value that represents a number of ticks.You can persist a date and time as an Int64 value that represents a number of ticks. In this case, you don't have to consider the culture of the systems the DateTime values are persisted and restored on.In this case, you don't have to consider the culture of the systems the DateTime values are persisted and restored on.

To persist a DateTime value as an integer:To persist a DateTime value as an integer:

 • If the DateTime values represent single moments in time, convert them to UTC by calling the ToUniversalTime method.If the DateTime values represent single moments in time, convert them to UTC by calling the ToUniversalTime method.
 • Retrieve the number of ticks represented by the DateTime value from its Ticks property.Retrieve the number of ticks represented by the DateTime value from its Ticks property.

To restore a DateTime value that has been persisted as an integer:To restore a DateTime value that has been persisted as an integer:

 1. Instantiate a new DateTime object by passing the Int64 value to the DateTime(Int64) constructor.Instantiate a new DateTime object by passing the Int64 value to the DateTime(Int64) constructor.
 2. If the DateTime value represents a single moment in time, convert it from UTC to the local time by calling the ToLocalTime method.If the DateTime value represents a single moment in time, convert it from UTC to the local time by calling the ToLocalTime method.

The following example persists an array of DateTime values as integers on a system in the U.S. Pacific Time zone.The following example persists an array of DateTime values as integers on a system in the U.S. Pacific Time zone. It restores it on a system in the UTC zone.It restores it on a system in the UTC zone. The file that contains the integers includes an Int32 value that indicates the total number of Int64 values that immediately follow it.The file that contains the integers includes an Int32 value that indicates the total number of Int64 values that immediately follow it.

[!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#3][!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#3]

Public Sub PersistAsIntegers()
  SaveDatesAsIntegers()
  RestoreDatesAsIntegers()
End Sub

Private Sub SaveDatesAsIntegers()
  Dim dates As Date() = {#6/14/2014 6:32AM#, #7/10/2014 11:49PM#,
             #1/10/2015 1:16AM#, #12/20/2014 9:45PM#,
             #6/2/2014 3:14PM#}

  Console.WriteLine($"Current Time Zone: {TimeZoneInfo.Local.DisplayName}")
  Console.WriteLine($"The dates on an {Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name} system:")
  Dim ticks(dates.Length - 1) As Long
  For ctr As Integer = 0 To dates.Length - 1
    Console.WriteLine(dates(ctr).ToString("f"))
    ticks(ctr) = dates(ctr).ToUniversalTime().Ticks
  Next
  Dim fs As New FileStream(filenameInts, FileMode.Create)
  Dim bw As New BinaryWriter(fs)
  bw.Write(ticks.Length)
  For Each tick In ticks
    bw.Write(tick)
  Next
  bw.Close()
  Console.WriteLine("Saved dates...")
End Sub

Private Sub RestoreDatesAsIntegers()
  TimeZoneInfo.ClearCachedData()
  Console.WriteLine($"Current Time Zone: {TimeZoneInfo.Local.DisplayName}")
  Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")
  Dim fs As New FileStream(filenameInts, FileMode.Open)
  Dim br As New BinaryReader(fs)
  Dim items As Integer
  Dim dates As DateTime()

  Try
    items = br.ReadInt32()
    ReDim dates(items - 1)

    For ctr As Integer = 0 To items - 1
      Dim ticks As Long = br.ReadInt64()
      dates(ctr) = New DateTime(ticks).ToLocalTime()
    Next
  Catch e As EndOfStreamException
    Console.WriteLine("File corruption detected. Unable to restore data...")
    Exit Sub
  Catch e As IOException
    Console.WriteLine("Unspecified I/O error. Unable to restore data...")
    Exit Sub
  Catch e As OutOfMemoryException   'Thrown in array initialization.
    Console.WriteLine("File corruption detected. Unable to restore data...")
    Exit Sub
  Finally
    br.Close()
  End Try

  Console.WriteLine($"The dates on an {Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name} system:")
  For Each value In dates
    Console.WriteLine(value.ToString("f"))
  Next
  Console.WriteLine("Restored dates...")
End Sub
' When saved on an en-US system, the example displays the following output:
'    Current Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)
'    The dates on an en-US system:
'    Saturday, June 14, 2014 6:32 AM
'    Thursday, July 10, 2014 11:49 PM
'    Saturday, January 10, 2015 1:16 AM
'    Saturday, December 20, 2014 9:45 PM
'    Monday, June 02, 2014 3:14 PM
'    Saved dates...
'
' When restored on an en-GB system, the example displays the following output:
'    Current Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
'    The dates on an en-GB system:
'    14 June 2014 14:32
'    11 July 2014 07:49
'    10 January 2015 09:16
'    21 December 2014 05:45
'    02 June 2014 23:14
'    Restored dates...

Serializing DateTime valuesSerializing DateTime values

You can persist DateTime values through serialization to a stream or file, and then restore them through deserialization.You can persist DateTime values through serialization to a stream or file, and then restore them through deserialization. DateTime data is serialized in some specified object format.DateTime data is serialized in some specified object format. The objects are restored when they are deserialized.The objects are restored when they are deserialized. A formatter or serializer, such as XmlSerializer or BinaryFormatter, handles the process of serialization and deserialization.A formatter or serializer, such as XmlSerializer or BinaryFormatter, handles the process of serialization and deserialization. For more information about serialization and the types of serialization supported by the .NET Framework, see Serialization.For more information about serialization and the types of serialization supported by the .NET Framework, see Serialization.

The following example uses the XmlSerializer class to serialize and deserialize DateTime values.The following example uses the XmlSerializer class to serialize and deserialize DateTime values. The values represent all leap year days in the twenty-first century.The values represent all leap year days in the twenty-first century. The output represents the result if the example is run on a system whose current culture is English (Great Britain).The output represents the result if the example is run on a system whose current culture is English (Great Britain). Because you've deserialized the DateTime object itself, the code doesn't have to handle cultural differences in date and time formats.Because you've deserialized the DateTime object itself, the code doesn't have to handle cultural differences in date and time formats.

[!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#4][!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#4]

Public Sub PersistAsXml()
  ' Serialize the data.
  Dim leapYears As New List(Of DateTime)()
  For year As Integer = 2000 To 2100 Step 4
    If Date.IsLeapYear(year) Then
      leapYears.Add(New Date(year, 2, 29))
    End If
  Next
  Dim dateArray As DateTime() = leapYears.ToArray()

  Dim serializer As New XmlSerializer(dateArray.GetType())
  Dim sw As TextWriter = New StreamWriter(filenameXml)

  Try
    serializer.Serialize(sw, dateArray)
  Catch e As InvalidOperationException
    Console.WriteLine(e.InnerException.Message)
  Finally
    If sw IsNot Nothing Then sw.Close()
  End Try

  ' Deserialize the data.
  Dim deserializedDates As Date()
  Using fs As New FileStream(filenameXml, FileMode.Open)
    deserializedDates = CType(serializer.Deserialize(fs), Date())
  End Using

  ' Display the dates.
  Console.WriteLine($"Leap year days from 2000-2100 on an {Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name} system:")
  Dim nItems As Integer
  For Each dat In deserializedDates
    Console.Write($"  {dat:d}   ")
    nItems += 1
    If nItems Mod 5 = 0 Then Console.WriteLine()
  Next
End Sub
' The example displays the following output:
'  Leap year days from 2000-2100 on an en-GB system:
'    29/02/2000    29/02/2004    29/02/2008    29/02/2012    29/02/2016
'    29/02/2020    29/02/2024    29/02/2028    29/02/2032    29/02/2036
'    29/02/2040    29/02/2044    29/02/2048    29/02/2052    29/02/2056
'    29/02/2060    29/02/2064    29/02/2068    29/02/2072    29/02/2076
'    29/02/2080    29/02/2084    29/02/2088    29/02/2092    29/02/2096

The previous example doesn't include time information.The previous example doesn't include time information. If a DateTime value represents a moment in time and is expressed as a local time, convert it from local time to UTC before serializing it by calling the ToUniversalTime method.If a DateTime value represents a moment in time and is expressed as a local time, convert it from local time to UTC before serializing it by calling the ToUniversalTime method. After you deserialize it, convert it from UTC to local time by calling the ToLocalTime method.After you deserialize it, convert it from UTC to local time by calling the ToLocalTime method. The following example uses the BinaryFormatter class to serialize DateTime data on a system in the U.S. Pacific Standard Time zone and to deserialize it on a system in the U.S. Central Standard zone.The following example uses the BinaryFormatter class to serialize DateTime data on a system in the U.S. Pacific Standard Time zone and to deserialize it on a system in the U.S. Central Standard zone.

[!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#5][!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#5]

Public Sub PersistBinary()
  SaveDatesBinary()
  RestoreDatesBinary()
End Sub

Private Sub SaveDatesBinary()
  Dim dates As Date() = {#6/14/2014 6:32AM#, #7/10/2014 11:49PM#,
             #1/10/2015 1:16AM#, #12/20/2014 9:45PM#,
             #6/2/2014 3:14PM#}
  Dim fs As New FileStream(filenameBin, FileMode.Create)
  Dim bin As New BinaryFormatter()

  Console.WriteLine($"Current Time Zone: {TimeZoneInfo.Local.DisplayName}")
  Console.WriteLine("The dates on an {Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name} system:")
  For ctr As Integer = 0 To dates.Length - 1
    Console.WriteLine(dates(ctr).ToString("f"))
    dates(ctr) = dates(ctr).ToUniversalTime()
  Next
  bin.Serialize(fs, dates)
  fs.Close()
  Console.WriteLine("Saved dates...")
End Sub

Private Sub RestoreDatesBinary()
  TimeZoneInfo.ClearCachedData()
  Console.WriteLine("Current Time Zone: {TimeZoneInfo.Local.DisplayName}")
  Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")

  Dim fs As New FileStream(filenameBin, FileMode.Open)
  Dim bin As New BinaryFormatter()
  Dim dates As DateTime() = DirectCast(bin.Deserialize(fs), Date())
  fs.Close()

  Console.WriteLine("The dates on an {Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name} system:")
  For Each value In dates
    Console.WriteLine(value.ToLocalTime().ToString("f"))
  Next
  Console.WriteLine("Restored dates...")
End Sub
' When saved on an en-US system, the example displays the following output:
'    Current Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)
'    The dates on an en-US system:
'    Saturday, June 14, 2014 6:32 AM
'    Thursday, July 10, 2014 11:49 PM
'    Saturday, January 10, 2015 1:16 AM
'    Saturday, December 20, 2014 9:45 PM
'    Monday, June 02, 2014 3:14 PM
'    Saved dates...
'
' When restored on an en-GB system, the example displays the following output:
'    Current Time Zone: (UTC-6:00) Central Time (US & Canada)
'    The dates on an en-GB system:
'    14 June 2014 08:32
'    11 July 2014 01:49
'    10 January 2015 03:16
'    20 December 2014 11:45
'    02 June 2014 17:14
'    Restored dates...

Serializing DateTime and time zone dataSerializing DateTime and time zone data

The previous examples all assumed that DateTime values are expressed as local times.The previous examples all assumed that DateTime values are expressed as local times. The code converted the values between UTC and local time so they reflect the same moment in time on the source and target systems.The code converted the values between UTC and local time so they reflect the same moment in time on the source and target systems. DateTime values may also reflect moments in time in a time zone other than local and UTC.DateTime values may also reflect moments in time in a time zone other than local and UTC. Because the DateTime structure is not time zone-aware, you have to serialize both the DateTime value and the TimeZoneInfo object that represents its time zone.Because the DateTime structure is not time zone-aware, you have to serialize both the DateTime value and the TimeZoneInfo object that represents its time zone. Create a type whose fields include both the DateTime value and its time zone.Create a type whose fields include both the DateTime value and its time zone. The following example defines a DateWithTimeZone structure.The following example defines a DateWithTimeZone structure.

[!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#6][!code-csharpSystem.DateTime.Persistence#6]

Namespace DateTimeExtensions
  <Serializable> Public Structure DateWithTimeZone
    Private tz As TimeZoneInfo
    Private dt As DateTime

    Public Sub New(dateValue As DateTime, timeZone As TimeZoneInfo)
      dt = dateValue
      tz = If(timeZone, TimeZoneInfo.Local)
    End Sub

    Public Property TimeZone As TimeZoneInfo
      Get
        Return tz
      End Get
      Set
        tz = Value
      End Set
    End Property

    Public Property DateTime As Date
      Get
        Return dt
      End Get
      Set
        dt = Value
      End Set
    End Property
  End Structure
End Namespace

Ważne

The DateWithTimeZone structure is used in the next two examples, which serialize and deserialize an array of DateWithTimeZone objects.The DateWithTimeZone structure is used in the next two examples, which serialize and deserialize an array of DateWithTimeZone objects. You can view the source for the entire set of examples from this article in either Visual Basic or C# from the docs repository on GitHub.You can view the source for the entire set of examples from this article in either Visual Basic or C# from the docs repository on GitHub.

By using the DateWithTimeZone structure, you can then persist date and time along with time zone information.By using the DateWithTimeZone structure, you can then persist date and time along with time zone information. The following example uses the BinaryFormatter class to serialize an array of DateWithTimeZone objects.The following example uses the BinaryFormatter class to serialize an array of DateWithTimeZone objects.

public static void SaveDateWithTimeZone()
{
  DateWithTimeZone[] dates = { new DateWithTimeZone(new DateTime(2014, 8, 9, 19, 30, 0),
               TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Eastern Standard Time")),
             new DateWithTimeZone(new DateTime(2014, 8, 15, 19, 0, 0),
               TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Pacific Standard Time")),
             new DateWithTimeZone(new DateTime(2014, 8, 22, 19, 30, 0),
               TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Eastern Standard Time")),
             new DateWithTimeZone(new DateTime(2014, 8, 28, 19, 0, 0),
               TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Eastern Standard Time")) };
  var fs = new FileStream(@".\Schedule.bin", FileMode.Create);
  var formatter = new BinaryFormatter();
  try
  {
    formatter.Serialize(fs, dates);
    // Display dates.
    foreach (var date in dates)
    {
      TimeZoneInfo tz = date.TimeZone;
      Console.WriteLine($"{date.DateTime} {(tz.IsDaylightSavingTime(date.DateTime) ? tz.DaylightName : tz.StandardName)}");
    }
  }
  catch (SerializationException e)
  {
    Console.WriteLine($"Serialization failed. Reason: {e.Message}");
  }
  finally
  {
    if (fs != null) fs.Close();
  }
}
// The example displays the following output:
//    8/9/2014 7:30:00 PM Eastern Daylight Time
//    8/15/2014 7:00:00 PM Pacific Daylight Time
//    8/22/2014 7:30:00 PM Eastern Daylight Time
//    8/28/2014 7:00:00 PM Eastern Daylight Time
Public Sub SaveDateWithTimeZone()
  Dim dates As DateWithTimeZone() = {New DateWithTimeZone(#8/9/2014 7:30PM#,
                   TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Eastern Standard Time")),
                 New DateWithTimeZone(#8/15/2014 7:00PM#,
                   TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Pacific Standard Time")),
                 New DateWithTimeZone(#8/22/2014 7:30PM#,
                   TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Eastern Standard Time")),
                 New DateWithTimeZone(#8/28/2014 7:00PM#,
                   TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Eastern Standard Time"))}
  Dim fs As New FileStream(".\Schedule.bin", FileMode.Create)
  Dim formatter As New BinaryFormatter()
  Try
    formatter.Serialize(fs, dates)
  Catch e As SerializationException
    Console.WriteLine($"Serialization failed. Reason: {e.Message}")
  Finally
    If fs IsNot Nothing Then fs.Close()
  End Try
  ' Display dates.
  For Each dateInfo In dates
    Dim tz As TimeZoneInfo = dateInfo.TimeZone
    Console.WriteLine($"{dateInfo.DateTime} {If(tz.IsDaylightSavingTime(dateInfo.DateTime), tz.DaylightName, tz.StandardName)}")
  Next
End Sub
' The example displays the following output:
'    8/9/2014 7:30:00 PM Eastern Daylight Time
'    8/15/2014 7:00:00 PM Pacific Daylight Time
'    8/22/2014 7:30:00 PM Eastern Daylight Time
'    8/28/2014 7:00:00 PM Eastern Daylight Time

The following example then calls the BinaryFormatter.Deserialize method to deserialize it.The following example then calls the BinaryFormatter.Deserialize method to deserialize it.

public static void RestoreDateWithTimeZone()
{
  const string filename = @".\Schedule.bin";
  FileStream fs;
  if (File.Exists(filename))
  {
    fs = new FileStream(filename, FileMode.Open);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Unable to find file to deserialize.");
    return;
  }

  var formatter = new BinaryFormatter();
  DateWithTimeZone[] dates;
  try
  {
    dates = (DateWithTimeZone[])formatter.Deserialize(fs);
    // Display dates.
    foreach (var date in dates)
    {
      TimeZoneInfo tz = date.TimeZone;
      Console.WriteLine($"{ date.DateTime} {(tz.IsDaylightSavingTime(date.DateTime) ? tz.DaylightName : tz.StandardName)}");
    }
  }
  catch (SerializationException e)
  {
    Console.WriteLine($"Deserialization failed. Reason: {e.Message}");
  }
  finally
  {
    if (fs != null) fs.Close();
  }
}
// The example displays the following output:
//    8/9/2014 7:30:00 PM Eastern Daylight Time
//    8/15/2014 7:00:00 PM Pacific Daylight Time
//    8/22/2014 7:30:00 PM Eastern Daylight Time
//    8/28/2014 7:00:00 PM Eastern Daylight Time
Public Sub RestoreDateWithTimeZone()
  Dim fs As FileStream
  If File.Exists(filename) Then
    fs = New FileStream(filename, FileMode.Open)
  Else
    Console.WriteLine("Unable to find file to deserialize.")
    Exit Sub
  End If

  Dim formatter As New BinaryFormatter()
  Dim dates As DateWithTimeZone ()= Nothing
  Try
    dates = DirectCast(formatter.Deserialize(fs), DateWithTimeZone())
    ' Display dates.
    For Each dateInfo In dates
      Dim tz As TimeZoneInfo = dateInfo.TimeZone
      Console.WriteLine($"{dateInfo.DateTime} {If(tz.IsDaylightSavingTime(dateInfo.DateTime), tz.DaylightName, tz.StandardName)}")
    Next
  Catch e As SerializationException
    Console.WriteLine("Deserialization failed. Reason: {e.Message}")
  Finally
    If fs IsNot Nothing Then fs.Close()
  End Try
End Sub
' The example displays the following output:
'    8/9/2014 7:30:00 PM Eastern Daylight Time
'    8/15/2014 7:00:00 PM Pacific Daylight Time
'    8/22/2014 7:30:00 PM Eastern Daylight Time
'    8/28/2014 7:00:00 PM Eastern Daylight Time

DateTime a TimeSpanDateTime vs. TimeSpan

The DateTime and TimeSpan value types differ in that a DateTime represents an instant in time whereas a TimeSpan represents a time interval.The DateTime and TimeSpan value types differ in that a DateTime represents an instant in time whereas a TimeSpan represents a time interval. You can subtract one instance of DateTime from another to obtain a TimeSpan object that represents the time interval between them.You can subtract one instance of DateTime from another to obtain a TimeSpan object that represents the time interval between them. Or you could add a positive TimeSpan to the current DateTime to obtain a DateTime value that represents a future date.Or you could add a positive TimeSpan to the current DateTime to obtain a DateTime value that represents a future date.

You can add or subtract a time interval from a DateTime object.You can add or subtract a time interval from a DateTime object. Time intervals can be negative or positive, and they can be expressed in units such as ticks, seconds, or as a TimeSpan object.Time intervals can be negative or positive, and they can be expressed in units such as ticks, seconds, or as a TimeSpan object.

Comparing for equality within toleranceComparing for equality within tolerance

Equality comparisons for DateTime values are exact.Equality comparisons for DateTime values are exact. That means two values must be expressed as the same number of ticks to be considered equal.That means two values must be expressed as the same number of ticks to be considered equal. That precision is often unnecessary or even incorrect for many applications.That precision is often unnecessary or even incorrect for many applications. Often, you want to test if DateTime objects are roughly equal.Often, you want to test if DateTime objects are roughly equal.

The following example demonstrates how to compare roughly equivalent DateTime values.The following example demonstrates how to compare roughly equivalent DateTime values. It accepts a small margin of difference when declaring them equal.It accepts a small margin of difference when declaring them equal.

[!code-csharpSystem.DateTime.Comparisons#1][!code-csharpSystem.DateTime.Comparisons#1]

Public Shared Function RoughlyEquals(time As DateTime, timeWithWindow As DateTime,
               windowInSeconds As Integer,
               frequencyInSeconds As Integer) As Boolean
  Dim delta As Long = (timeWithWindow.Subtract(time)).TotalSeconds _
                      Mod frequencyInSeconds

  If delta > windowInSeconds Then
    delta = frequencyInSeconds - delta
  End If

  Return Math.Abs(delta) < windowInSeconds
End Function

Public Shared Sub TestRoughlyEquals()
  Dim window As Integer = 10
  Dim freq As Integer = 60 * 60 * 2 ' 2 hours;
  Dim d1 As DateTime = DateTime.Now

  Dim d2 As DateTime = d1.AddSeconds(2 * window)
  Dim d3 As DateTime = d1.AddSeconds(-2 * window)
  Dim d4 As DateTime = d1.AddSeconds(window / 2)
  Dim d5 As DateTime = d1.AddSeconds(-window / 2)

  Dim d6 As DateTime = d1.AddHours(2).AddSeconds(2 * window)
  Dim d7 As DateTime = d1.AddHours(2).AddSeconds(-2 * window)
  Dim d8 As DateTime = d1.AddHours(2).AddSeconds(window / 2)
  Dim d9 As DateTime = d1.AddHours(2).AddSeconds(-window / 2)

  Console.WriteLine($"d1 ({d1}) ~= d1 ({d1}): {RoughlyEquals(d1, d1, window, freq)}")
  Console.WriteLine($"d1 ({d1}) ~= d2 ({d2}): {RoughlyEquals(d1, d2, window, freq)}")
  Console.WriteLine($"d1 ({d1}) ~= d3 ({d3}): {RoughlyEquals(d1, d3, window, freq)}")
  Console.WriteLine($"d1 ({d1}) ~= d4 ({d4}): {RoughlyEquals(d1, d4, window, freq)}")
  Console.WriteLine($"d1 ({d1}) ~= d5 ({d5}): {RoughlyEquals(d1, d5, window, freq)}")

  Console.WriteLine($"d1 ({d1}) ~= d6 ({d6}): {RoughlyEquals(d1, d6, window, freq)}")
  Console.WriteLine($"d1 ({d1}) ~= d7 ({d7}): {RoughlyEquals(d1, d7, window, freq)}")
  Console.WriteLine($"d1 ({d1}) ~= d8 ({d8}): {RoughlyEquals(d1, d8, window, freq)}")
  Console.WriteLine($"d1 ({d1}) ~= d9 ({d9}): {RoughlyEquals(d1, d9, window, freq)}")
End Sub
' The example displays output similar to the following:
'  d1 (1/28/2010 9:01:26 PM) ~= d1 (1/28/2010 9:01:26 PM): True
'  d1 (1/28/2010 9:01:26 PM) ~= d2 (1/28/2010 9:01:46 PM): False
'  d1 (1/28/2010 9:01:26 PM) ~= d3 (1/28/2010 9:01:06 PM): False
'  d1 (1/28/2010 9:01:26 PM) ~= d4 (1/28/2010 9:01:31 PM): True
'  d1 (1/28/2010 9:01:26 PM) ~= d5 (1/28/2010 9:01:21 PM): True
'  d1 (1/28/2010 9:01:26 PM) ~= d6 (1/28/2010 11:01:46 PM): False
'  d1 (1/28/2010 9:01:26 PM) ~= d7 (1/28/2010 11:01:06 PM): False
'  d1 (1/28/2010 9:01:26 PM) ~= d8 (1/28/2010 11:01:31 PM): True
'  d1 (1/28/2010 9:01:26 PM) ~= d9 (1/28/2010 11:01:21 PM): True

Uwagi dotyczące współdziałania COMCOM interop considerations

A DateTime value that is transferred to a COM application, then is transferred back to a managed application, is said to round-trip.A DateTime value that is transferred to a COM application, then is transferred back to a managed application, is said to round-trip. However, a DateTime value that specifies only a time does not round-trip as you might expect.However, a DateTime value that specifies only a time does not round-trip as you might expect.

If you round-trip only a time, such as 3 P.M., the final date and time is December 30, 1899 C.E.If you round-trip only a time, such as 3 P.M., the final date and time is December 30, 1899 C.E. at 3:00 P.M., instead of January, 1, 0001 C.E.at 3:00 P.M., instead of January, 1, 0001 C.E. at 3:00 P.M.at 3:00 P.M. The .NET Framework and COM assume a default date when only a time is specified.The .NET Framework and COM assume a default date when only a time is specified. However, the COM system assumes a base date of December 30, 1899 C.E., while the .NET Framework assumes a base date of January, 1, 0001 C.E.However, the COM system assumes a base date of December 30, 1899 C.E., while the .NET Framework assumes a base date of January, 1, 0001 C.E.

When only a time is passed from the .NET Framework to COM, special processing is performed that converts the time to the format used by COM.When only a time is passed from the .NET Framework to COM, special processing is performed that converts the time to the format used by COM. When only a time is passed from COM to the .NET Framework, no special processing is performed because that would corrupt legitimate dates and times on or before December 30, 1899.When only a time is passed from COM to the .NET Framework, no special processing is performed because that would corrupt legitimate dates and times on or before December 30, 1899. If a date starts its round-trip from COM, the .NET Framework and COM preserve the date.If a date starts its round-trip from COM, the .NET Framework and COM preserve the date.

The behavior of the .NET Framework and COM means that if your application round-trips a DateTime that only specifies a time, your application must remember to modify or ignore the erroneous date from the final DateTime object.The behavior of the .NET Framework and COM means that if your application round-trips a DateTime that only specifies a time, your application must remember to modify or ignore the erroneous date from the final DateTime object.

Konstruktory

DateTime(Int32, Int32, Int32)

Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, and day.Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, and day.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Calendar)

Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, and day for the specified calendar.Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, and day for the specified calendar.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, and second.Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, and second.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar)

Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, and second for the specified calendar.Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, and second for the specified calendar.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, DateTimeKind)

Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, second, and Coordinated Universal Time (UTC) or local time.Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, second, and Coordinated Universal Time (UTC) or local time.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, second, and millisecond.Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, second, and millisecond.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar)

Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, second, and millisecond for the specified calendar.Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, second, and millisecond for the specified calendar.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar, DateTimeKind)

Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, second, millisecond, and Coordinated Universal Time (UTC) or local time for the specified calendar.Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, second, millisecond, and Coordinated Universal Time (UTC) or local time for the specified calendar.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, DateTimeKind)

Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, second, millisecond, and Coordinated Universal Time (UTC) or local time.Initializes a new instance of the DateTime structure to the specified year, month, day, hour, minute, second, millisecond, and Coordinated Universal Time (UTC) or local time.

DateTime(Int64)

Initializes a new instance of the DateTime structure to a specified number of ticks.Initializes a new instance of the DateTime structure to a specified number of ticks.

DateTime(Int64, DateTimeKind)

Initializes a new instance of the DateTime structure to a specified number of ticks and to Coordinated Universal Time (UTC) or local time.Initializes a new instance of the DateTime structure to a specified number of ticks and to Coordinated Universal Time (UTC) or local time.

Pola

MaxValue

Represents the largest possible value of DateTime.Represents the largest possible value of DateTime. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

MinValue

Represents the smallest possible value of DateTime.Represents the smallest possible value of DateTime. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

UnixEpoch

The value of this constant is equivalent to 00:00:00.0000000 UTC, January 1, 1970, in the Gregorian calendar.The value of this constant is equivalent to 00:00:00.0000000 UTC, January 1, 1970, in the Gregorian calendar. UnixEpoch defines the point in time when Unix time is equal to 0.UnixEpoch defines the point in time when Unix time is equal to 0.

Właściwości

Date

Gets the date component of this instance.Gets the date component of this instance.

Day

Gets the day of the month represented by this instance.Gets the day of the month represented by this instance.

DayOfWeek

Gets the day of the week represented by this instance.Gets the day of the week represented by this instance.

DayOfYear

Gets the day of the year represented by this instance.Gets the day of the year represented by this instance.

Hour

Gets the hour component of the date represented by this instance.Gets the hour component of the date represented by this instance.

Kind

Gets a value that indicates whether the time represented by this instance is based on local time, Coordinated Universal Time (UTC), or neither.Gets a value that indicates whether the time represented by this instance is based on local time, Coordinated Universal Time (UTC), or neither.

Millisecond

Gets the milliseconds component of the date represented by this instance.Gets the milliseconds component of the date represented by this instance.

Minute

Gets the minute component of the date represented by this instance.Gets the minute component of the date represented by this instance.

Month

Gets the month component of the date represented by this instance.Gets the month component of the date represented by this instance.

Now

Gets a DateTime object that is set to the current date and time on this computer, expressed as the local time.Gets a DateTime object that is set to the current date and time on this computer, expressed as the local time.

Second

Gets the seconds component of the date represented by this instance.Gets the seconds component of the date represented by this instance.

Ticks

Gets the number of ticks that represent the date and time of this instance.Gets the number of ticks that represent the date and time of this instance.

TimeOfDay

Gets the time of day for this instance.Gets the time of day for this instance.

Today

Gets the current date.Gets the current date.

UtcNow

Gets a DateTime object that is set to the current date and time on this computer, expressed as the Coordinated Universal Time (UTC).Gets a DateTime object that is set to the current date and time on this computer, expressed as the Coordinated Universal Time (UTC).

Year

Gets the year component of the date represented by this instance.Gets the year component of the date represented by this instance.

Metody

Add(TimeSpan)

Returns a new DateTime that adds the value of the specified TimeSpan to the value of this instance.Returns a new DateTime that adds the value of the specified TimeSpan to the value of this instance.

AddDays(Double)

Returns a new DateTime that adds the specified number of days to the value of this instance.Returns a new DateTime that adds the specified number of days to the value of this instance.

AddHours(Double)

Returns a new DateTime that adds the specified number of hours to the value of this instance.Returns a new DateTime that adds the specified number of hours to the value of this instance.

AddMilliseconds(Double)

Returns a new DateTime that adds the specified number of milliseconds to the value of this instance.Returns a new DateTime that adds the specified number of milliseconds to the value of this instance.

AddMinutes(Double)

Returns a new DateTime that adds the specified number of minutes to the value of this instance.Returns a new DateTime that adds the specified number of minutes to the value of this instance.

AddMonths(Int32)

Returns a new DateTime that adds the specified number of months to the value of this instance.Returns a new DateTime that adds the specified number of months to the value of this instance.

AddSeconds(Double)

Returns a new DateTime that adds the specified number of seconds to the value of this instance.Returns a new DateTime that adds the specified number of seconds to the value of this instance.

AddTicks(Int64)

Returns a new DateTime that adds the specified number of ticks to the value of this instance.Returns a new DateTime that adds the specified number of ticks to the value of this instance.

AddYears(Int32)

Returns a new DateTime that adds the specified number of years to the value of this instance.Returns a new DateTime that adds the specified number of years to the value of this instance.

Compare(DateTime, DateTime)

Compares two instances of DateTime and returns an integer that indicates whether the first instance is earlier than, the same as, or later than the second instance.Compares two instances of DateTime and returns an integer that indicates whether the first instance is earlier than, the same as, or later than the second instance.

CompareTo(DateTime)

Compares the value of this instance to a specified DateTime value and returns an integer that indicates whether this instance is earlier than, the same as, or later than the specified DateTime value.Compares the value of this instance to a specified DateTime value and returns an integer that indicates whether this instance is earlier than, the same as, or later than the specified DateTime value.

CompareTo(Object)

Compares the value of this instance to a specified object that contains a specified DateTime value, and returns an integer that indicates whether this instance is earlier than, the same as, or later than the specified DateTime value.Compares the value of this instance to a specified object that contains a specified DateTime value, and returns an integer that indicates whether this instance is earlier than, the same as, or later than the specified DateTime value.

DaysInMonth(Int32, Int32)

Returns the number of days in the specified month and year.Returns the number of days in the specified month and year.

Equals(DateTime)

Returns a value indicating whether the value of this instance is equal to the value of the specified DateTime instance.Returns a value indicating whether the value of this instance is equal to the value of the specified DateTime instance.

Equals(DateTime, DateTime)

Returns a value indicating whether two DateTime instances have the same date and time value.Returns a value indicating whether two DateTime instances have the same date and time value.

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

FromBinary(Int64)

Deserializes a 64-bit binary value and recreates an original serialized DateTime object.Deserializes a 64-bit binary value and recreates an original serialized DateTime object.

FromFileTime(Int64)

Converts the specified Windows file time to an equivalent local time.Converts the specified Windows file time to an equivalent local time.

FromFileTimeUtc(Int64)

Converts the specified Windows file time to an equivalent UTC time.Converts the specified Windows file time to an equivalent UTC time.

FromOADate(Double)

Returns a DateTime equivalent to the specified OLE Automation Date.Returns a DateTime equivalent to the specified OLE Automation Date.

GetDateTimeFormats()

Converts the value of this instance to all the string representations supported by the standard date and time format specifiers.Converts the value of this instance to all the string representations supported by the standard date and time format specifiers.

GetDateTimeFormats(Char)

Converts the value of this instance to all the string representations supported by the specified standard date and time format specifier.Converts the value of this instance to all the string representations supported by the specified standard date and time format specifier.

GetDateTimeFormats(Char, IFormatProvider)

Converts the value of this instance to all the string representations supported by the specified standard date and time format specifier and culture-specific formatting information.Converts the value of this instance to all the string representations supported by the specified standard date and time format specifier and culture-specific formatting information.

GetDateTimeFormats(IFormatProvider)

Converts the value of this instance to all the string representations supported by the standard date and time format specifiers and the specified culture-specific formatting information.Converts the value of this instance to all the string representations supported by the standard date and time format specifiers and the specified culture-specific formatting information.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

GetTypeCode()

Returns the TypeCode for value type DateTime.Returns the TypeCode for value type DateTime.

IsDaylightSavingTime()

Indicates whether this instance of DateTime is within the daylight saving time range for the current time zone.Indicates whether this instance of DateTime is within the daylight saving time range for the current time zone.

IsLeapYear(Int32)

Returns an indication whether the specified year is a leap year.Returns an indication whether the specified year is a leap year.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Converts a memory span that contains string representation of a date and time to its DateTime equivalent by using culture-specific format information and a formatting style.Converts a memory span that contains string representation of a date and time to its DateTime equivalent by using culture-specific format information and a formatting style.

Parse(String)

Converts the string representation of a date and time to its DateTime equivalent by using the conventions of the current thread culture.Converts the string representation of a date and time to its DateTime equivalent by using the conventions of the current thread culture.

Parse(String, IFormatProvider)

Converts the string representation of a date and time to its DateTime equivalent by using culture-specific format information.Converts the string representation of a date and time to its DateTime equivalent by using culture-specific format information.

Parse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Converts the string representation of a date and time to its DateTime equivalent by using culture-specific format information and a formatting style.Converts the string representation of a date and time to its DateTime equivalent by using culture-specific format information and a formatting style.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Converts the specified span representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified format, culture-specific format information, and style.Converts the specified span representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified format, culture-specific format information, and style. The format of the string representation must match the specified format exactly or an exception is thrown.The format of the string representation must match the specified format exactly or an exception is thrown.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles)

Converts the specified span representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified array of formats, culture-specific format information, and style.Converts the specified span representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified array of formats, culture-specific format information, and style. The format of the string representation must match at least one of the specified formats exactly or an exception is thrown.The format of the string representation must match at least one of the specified formats exactly or an exception is thrown.

ParseExact(String, String, IFormatProvider)

Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified format and culture-specific format information.Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified format and culture-specific format information. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly.

ParseExact(String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified format, culture-specific format information, and style.Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified format, culture-specific format information, and style. The format of the string representation must match the specified format exactly or an exception is thrown.The format of the string representation must match the specified format exactly or an exception is thrown.

ParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles)

Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified array of formats, culture-specific format information, and style.Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified array of formats, culture-specific format information, and style. The format of the string representation must match at least one of the specified formats exactly or an exception is thrown.The format of the string representation must match at least one of the specified formats exactly or an exception is thrown.

SpecifyKind(DateTime, DateTimeKind)

Creates a new DateTime object that has the same number of ticks as the specified DateTime, but is designated as either local time, Coordinated Universal Time (UTC), or neither, as indicated by the specified DateTimeKind value.Creates a new DateTime object that has the same number of ticks as the specified DateTime, but is designated as either local time, Coordinated Universal Time (UTC), or neither, as indicated by the specified DateTimeKind value.

Subtract(DateTime)

Returns a new DateTime that subtracts the specified date and time from the value of this instance.Returns a new DateTime that subtracts the specified date and time from the value of this instance.

Subtract(TimeSpan)

Returns a new DateTime that subtracts the specified duration from the value of this instance.Returns a new DateTime that subtracts the specified duration from the value of this instance.

ToBinary()

Serializes the current DateTime object to a 64-bit binary value that subsequently can be used to recreate the DateTime object.Serializes the current DateTime object to a 64-bit binary value that subsequently can be used to recreate the DateTime object.

ToFileTime()

Converts the value of the current DateTime object to a Windows file time.Converts the value of the current DateTime object to a Windows file time.

ToFileTimeUtc()

Converts the value of the current DateTime object to a Windows file time.Converts the value of the current DateTime object to a Windows file time.

ToLocalTime()

Converts the value of the current DateTime object to local time.Converts the value of the current DateTime object to local time.

ToLongDateString()

Converts the value of the current DateTime object to its equivalent long date string representation.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent long date string representation.

ToLongTimeString()

Converts the value of the current DateTime object to its equivalent long time string representation.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent long time string representation.

ToOADate()

Converts the value of this instance to the equivalent OLE Automation date.Converts the value of this instance to the equivalent OLE Automation date.

ToShortDateString()

Converts the value of the current DateTime object to its equivalent short date string representation.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent short date string representation.

ToShortTimeString()

Converts the value of the current DateTime object to its equivalent short time string representation.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent short time string representation.

ToString()

Converts the value of the current DateTime object to its equivalent string representation using the formatting conventions of the current culture.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent string representation using the formatting conventions of the current culture.

ToString(IFormatProvider)

Converts the value of the current DateTime object to its equivalent string representation using the specified culture-specific format information.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent string representation using the specified culture-specific format information.

ToString(String)

Converts the value of the current DateTime object to its equivalent string representation using the specified format and the formatting conventions of the current culture.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent string representation using the specified format and the formatting conventions of the current culture.

ToString(String, IFormatProvider)

Converts the value of the current DateTime object to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific format information.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific format information.

ToUniversalTime()

Converts the value of the current DateTime object to Coordinated Universal Time (UTC).Converts the value of the current DateTime object to Coordinated Universal Time (UTC).

TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Tries to format the value of the current datetime instance into the provided span of characters.Tries to format the value of the current datetime instance into the provided span of characters.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, DateTime)

Converts the specified char span of a date and time to its DateTime equivalent and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.Converts the specified char span of a date and time to its DateTime equivalent and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Converts the span representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified culture-specific format information and formatting style, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.Converts the span representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified culture-specific format information and formatting style, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParse(String, DateTime)

Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified culture-specific format information and formatting style, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified culture-specific format information and formatting style, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Converts the specified span representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified format, culture-specific format information, and style.Converts the specified span representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified format, culture-specific format information, and style. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly. Metoda zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.The method returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Converts the specified char span of a date and time to its DateTime equivalent and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.Converts the specified char span of a date and time to its DateTime equivalent and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParseExact(String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified format, culture-specific format information, and style.Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified format, culture-specific format information, and style. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly. Metoda zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.The method returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified array of formats, culture-specific format information, and style.Converts the specified string representation of a date and time to its DateTime equivalent using the specified array of formats, culture-specific format information, and style. The format of the string representation must match at least one of the specified formats exactly.The format of the string representation must match at least one of the specified formats exactly. Metoda zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.The method returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

Operatory

Addition(DateTime, TimeSpan)

Adds a specified time interval to a specified date and time, yielding a new date and time.Adds a specified time interval to a specified date and time, yielding a new date and time.

Equality(DateTime, DateTime)

Określa, czy dwa określone wystąpienia adresu DateTime są takie same.Determines whether two specified instances of DateTime are equal.

GreaterThan(DateTime, DateTime)

Determines whether one specified DateTime is later than another specified DateTime.Determines whether one specified DateTime is later than another specified DateTime.

GreaterThanOrEqual(DateTime, DateTime)

Determines whether one specified DateTime represents a date and time that is the same as or later than another specified DateTime.Determines whether one specified DateTime represents a date and time that is the same as or later than another specified DateTime.

Inequality(DateTime, DateTime)

Określa, czy dwa określone wystąpienia elementu DateTime nie są takie same.Determines whether two specified instances of DateTime are not equal.

LessThan(DateTime, DateTime)

Determines whether one specified DateTime is earlier than another specified DateTime.Determines whether one specified DateTime is earlier than another specified DateTime.

LessThanOrEqual(DateTime, DateTime)

Determines whether one specified DateTime represents a date and time that is the same as or earlier than another specified DateTime.Determines whether one specified DateTime represents a date and time that is the same as or earlier than another specified DateTime.

Subtraction(DateTime, DateTime)

Subtracts a specified date and time from another specified date and time and returns a time interval.Subtracts a specified date and time from another specified date and time and returns a time interval.

Subtraction(DateTime, TimeSpan)

Subtracts a specified time interval from a specified date and time and returns a new date and time.Subtracts a specified time interval from a specified date and time and returns a new date and time.

Jawne implementacje interfejsu

IComparable.CompareTo(Object)
IConvertible.GetTypeCode()
IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToByte(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToChar(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider)

Returns the current DateTime object.Returns the current DateTime object.

IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToDouble(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToInt16(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToInt32(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToInt64(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToSByte(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToSingle(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider)

Converts the current DateTime object to an object of a specified type.Converts the current DateTime object to an object of a specified type.

IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider)

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Attempting to use this method throws an InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Populates a SerializationInfo object with the data needed to serialize the current DateTime object.Populates a SerializationInfo object with the data needed to serialize the current DateTime object.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Wszystkie elementy członkowskie tego typu są bezpieczne wątkowo.All members of this type are thread safe. Elementy członkowskie, które na pierwszy rzut oka modyfikują stan wystąpienia, w rzeczywistości zwracają nowe wystąpienie zainicjowane z nową wartością.Members that appear to modify instance state actually return a new instance initialized with the new value. Podobnie jak w przypadku innych typów odczytywanie i zapisywanie w udostępnionej zmiennej, która zawiera wystąpienie tego typu, musi być chronione przez blokadę w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wątków.As with any other type, reading and writing to a shared variable that contains an instance of this type must be protected by a lock to guarantee thread safety.

Zobacz też