DateTimeOffset.ToOffset(TimeSpan) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość bieżącego DateTimeOffset obiektu na datę i godzinę określoną przez wartość przesunięcia.

public:
 DateTimeOffset ToOffset(TimeSpan offset);
public DateTimeOffset ToOffset (TimeSpan offset);
member this.ToOffset : TimeSpan -> DateTimeOffset
Public Function ToOffset (offset As TimeSpan) As DateTimeOffset

Parametry

offset
TimeSpan

Przesunięcie w celu przekonwertowania DateTimeOffset wartości na.

Zwraca

DateTimeOffset

Obiekt, który jest równy oryginalnemu obiektowi DateTimeOffset (czyli ich ToUniversalTime() metody zwracają identyczne punkty w czasie), ale którego Offset właściwość jest ustawiona na offset.

Wyjątki

DateTimeOffset Wynikowy obiekt ma wartość wcześniejszą DateTime niż DateTimeOffset.MinValue.

-lub-

Wynikowy DateTimeOffset obiekt ma wartość późniejszą DateTime niż DateTimeOffset.MaxValue.

offset jest krótszy niż -14 godzin.

-lub-

offset wartość jest większa niż 14 godzin.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą ToOffset metody przekonwertować DateTimeOffset obiekt na DateTimeOffset obiekt z innym przesunięciem.

using System;

public class DateTimeOffsetConversion
{
  private static DateTimeOffset sourceTime;

  public static void Main()
  {
   DateTimeOffset targetTime;
   sourceTime = new DateTimeOffset(2007, 9, 1, 9, 30, 0,
                   new TimeSpan(-5, 0, 0));

   // Convert to same time (return sourceTime unchanged)
   targetTime = sourceTime.ToOffset(new TimeSpan(-5, 0, 0));
   ShowDateAndTimeInfo(targetTime);

   // Convert to UTC (0 offset)
   targetTime = sourceTime.ToOffset(TimeSpan.Zero);
   ShowDateAndTimeInfo(targetTime);

   // Convert to 8 hours behind UTC
   targetTime = sourceTime.ToOffset(new TimeSpan(-8, 0, 0));
   ShowDateAndTimeInfo(targetTime);

   // Convert to 3 hours ahead of UTC
   targetTime = sourceTime.ToOffset(new TimeSpan(3, 0, 0));
   ShowDateAndTimeInfo(targetTime);
  }

  private static void ShowDateAndTimeInfo(DateTimeOffset newTime)
  {
   Console.WriteLine("{0} converts to {1}", sourceTime, newTime);
   Console.WriteLine("{0} and {1} are equal: {2}",
            sourceTime, newTime, sourceTime.Equals(newTime));
   Console.WriteLine("{0} and {1} are identical: {2}",
            sourceTime, newTime,
            sourceTime.EqualsExact(newTime));
   Console.WriteLine();
  }
}
//
// The example displays the following output:
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 9:30:00 AM -05:00
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 are equal: True
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 are identical: True
//
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 2:30:00 PM +00:00
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 2:30:00 PM +00:00 are equal: True
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 2:30:00 PM +00:00 are identical: False
//
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 6:30:00 AM -08:00
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 6:30:00 AM -08:00 are equal: True
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 6:30:00 AM -08:00 are identical: False
//
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 5:30:00 PM +03:00
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 5:30:00 PM +03:00 are equal: True
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 5:30:00 PM +03:00 are identical: False
open System

let sourceTime = DateTimeOffset(2007, 9, 1, 9, 30, 0, TimeSpan(-5, 0, 0))

let showDateAndTimeInfo newTime =
  printfn $"{sourceTime} converts to {newTime}"
  printfn $"{sourceTime} and {newTime} are equal: {sourceTime.Equals newTime}"
  printfn $"{sourceTime} and {newTime} are identical: {sourceTime.EqualsExact newTime}\n"

[<EntryPoint>]
let main _ =
  // Convert to same time (return sourceTime unchanged)
  let targetTime = sourceTime.ToOffset(TimeSpan(-5, 0, 0))
  showDateAndTimeInfo targetTime

  // Convert to UTC (0 offset)
  let targetTime = sourceTime.ToOffset TimeSpan.Zero
  showDateAndTimeInfo targetTime

  // Convert to 8 hours behind UTC
  let targetTime = sourceTime.ToOffset(TimeSpan(-8, 0, 0))
  showDateAndTimeInfo targetTime

  // Convert to 3 hours ahead of UTC
  let targetTime = sourceTime.ToOffset(TimeSpan(3, 0, 0))
  showDateAndTimeInfo targetTime

  0

// The example displays the following output:
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 9:30:00 AM -05:00
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 are equal: True
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 are identical: True
//
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 2:30:00 PM +00:00
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 2:30:00 PM +00:00 are equal: True
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 2:30:00 PM +00:00 are identical: False
//
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 6:30:00 AM -08:00
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 6:30:00 AM -08:00 are equal: True
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 6:30:00 AM -08:00 are identical: False
//
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 5:30:00 PM +03:00
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 5:30:00 PM +03:00 are equal: True
//  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 5:30:00 PM +03:00 are identical: False
Module DateTimeOffsetConversion
  Private sourceTime As New DateTimeOffset(#9/1/2007 9:30AM#, _
                      New TimeSpan(-5, 0, 0))
  
  Public Sub Main()
   Dim targetTime As DateTimeOffset
   
   ' Convert to same time (return sourceTime unchanged)
   targetTime = sourceTime.ToOffset(New TimeSpan(-5, 0, 0))
   ShowDateAndTimeInfo(targetTime)
   
   ' Convert to UTC (0 offset)
   targetTime = sourceTime.ToOffset(TimeSpan.Zero)
   ShowDateAndTimeInfo(targetTime)
   
   ' Convert to 8 hours behind UTC
   targetTime = sourceTime.ToOffset(New TimeSpan(-8, 0, 0))
   ShowDateAndTimeInfo(targetTime)
   
   ' Convert to 3 hours ahead of UTC
   targetTime = sourceTime.ToOffset(New TimeSpan(3, 0, 0))
   ShowDateAndTimeInfo(targetTime)
  End Sub
  
  Private Sub ShowDateAndTimeInfo(newTime As DateTimeOffset)
   Console.WriteLine("{0} converts to {1}", sourceTime, newTime)
   Console.WriteLine("{0} and {1} are equal: {2}", _
            sourceTime, newTime, sourceTime.Equals(newTime))
   Console.WriteLine("{0} and {1} are identical: {2}", _
            sourceTime, newTime, _
            sourceTime.EqualsExact(newTime)) 
   Console.WriteLine()
  End Sub
End Module
'
' The example displays the following output:
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 9:30:00 AM -05:00
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 are equal: True
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 are identical: True
'  
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 2:30:00 PM +00:00
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 2:30:00 PM +00:00 are equal: True
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 2:30:00 PM +00:00 are identical: False
'  
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 6:30:00 AM -08:00
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 6:30:00 AM -08:00 are equal: True
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 6:30:00 AM -08:00 are identical: False
'  
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 converts to 9/1/2007 5:30:00 PM +03:00
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 5:30:00 PM +03:00 are equal: True
'  9/1/2007 9:30:00 AM -05:00 and 9/1/2007 5:30:00 PM +03:00 are identical: False

Uwagi

Metoda ToOffset jest alternatywą dla wywołania TimeZoneInfo.ConvertTime(DateTimeOffset, TimeZoneInfo) metody . Może to być przydatne w przypadku przeprowadzania prostych konwersji z jednej strefy czasowej do innej, gdy znane są przesunięcia stref czasowych z uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Jednak ponieważ ani oryginalny DateTimeOffset obiekt, ani nowy DateTimeOffset obiekt zwrócony przez wywołanie metody nie są jednoznacznie powiązane z określoną strefą czasową, metoda nie stosuje żadnych reguł korekty strefy czasowej w konwersji.

Dotyczy