DBNull.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Podjęto próbę wykonania tej konwersji InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

 virtual double System.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDouble;
double IConvertible.ToDouble (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDouble : IFormatProvider -> double
override this.System.IConvertible.ToDouble : IFormatProvider -> double
Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double Implements IConvertible.ToDouble

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który implementuje IFormatProvider interfejs.An object that implements the IFormatProvider interface. (Ten parametr nie jest używany; Określ null .)(This parameter is not used; specify null.)

Zwraca

Double

Brak.None. Nie jest używana zwracana wartość dla tego elementu.The return value for this member is not used.

Implementuje

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana dla tego DBNull typu.This conversion is not supported for the DBNull type.

Dotyczy

Zobacz też