EventLog.SynchronizingObject Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt używany do organizowania wywołań obsługi zdarzeń, który został wygenerowany w wyniku EventLog zdarzenia zapisywania.Gets or sets the object used to marshal the event handler calls issued as a result of an EventLog entry written event.

public:
 property System::ComponentModel::ISynchronizeInvoke ^ SynchronizingObject { System::ComponentModel::ISynchronizeInvoke ^ get(); void set(System::ComponentModel::ISynchronizeInvoke ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.ComponentModel.ISynchronizeInvoke SynchronizingObject { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.SynchronizingObject : System.ComponentModel.ISynchronizeInvoke with get, set
Public Property SynchronizingObject As ISynchronizeInvoke

Wartość właściwości

ISynchronizeInvoke

ISynchronizeInvokeSłuży do organizowania wywołań obsługi zdarzeń wydawanych w wyniku EntryWritten zdarzenia w dzienniku zdarzeń.The ISynchronizeInvoke used to marshal event-handler calls issued as a result of an EntryWritten event on the event log.

Atrybuty

Uwagi

Gdy SynchronizingObject tak jest null , metody obsługujące EntryWritten zdarzenie są wywoływane w wątku z puli wątków systemowych.When SynchronizingObject is null, methods handling the EntryWritten event are called on a thread from the system thread pool. Aby uzyskać więcej informacji na temat pul wątków systemowych, zobacz ThreadPool .For more information on system thread pools, see ThreadPool.

Gdy EntryWritten zdarzenie jest obsługiwane przez składnik visual Windows Forms, taki jak przycisk, uzyskanie dostępu do składnika za pomocą puli wątków systemowych może nie zadziałać lub może spowodować wyjątek.When the EntryWritten event is handled by a visual Windows Forms component, such as a button, accessing the component through the system thread pool might not work, or might result in an exception. W tym celu należy to zrobić SynchronizingObject , ustawiając składnik Windows Forms, co powoduje, że metody obsługujące EntryWritten zdarzenie mają być wywoływane w tym samym wątku, w którym został utworzony składnik.Avoid this by setting SynchronizingObject to a Windows Forms component, which causes the methods handling the EntryWritten event to be called on the same thread on which the component was created.

Jeśli EventLog jest używana wewnątrz Visual Studio 2005Visual Studio 2005 w projektancie Windows Forms, SynchronizingObject jest automatycznie ustawiana na kontrolkę zawierającą EventLog .If the EventLog is used inside Visual Studio 2005Visual Studio 2005 in a Windows Forms designer, SynchronizingObject is automatically set to the control containing the EventLog. Na przykład jeśli umieścisz EventLog w projektancie dla formularza Form1 (który dziedziczy z Form ) SynchronizingObject Właściwość EventLog jest ustawiona na wystąpienie formularza Form1.For example, if you place an EventLog on a designer for Form1 (which inherits from Form) the SynchronizingObject property of EventLog is set to the instance of Form1.

Dotyczy

Zobacz też