MatchType Wyliczenie

Definicja

MatchType Wyliczenie określa typ porównania użytego w wyszukiwaniu.The MatchType enumeration specifies the type of comparison used in a search.

public enum class MatchType
public enum MatchType
type MatchType = 
Public Enum MatchType
Dziedziczenie
MatchType

Pola

Equals 0

Wyniki wyszukiwania zawierają wartości, które są równe podanej wartości.The search results include values that equal the supplied value. Jeśli podana wartość określa datę i godzinę, zwracana kolekcja zawiera obiekty, które mają taką samą datę i godzinę.If the supplied value specifies a date and time, the returned collection includes objects that have the same date and time.

GreaterThan 2

Wyniki wyszukiwania obejmują wartości, które są większe niż podana wartość.The search results include values that are greater than the supplied value. Jeśli podana wartość określa datę i godzinę, zwracana kolekcja zawiera obiekty, które są datowane po określonej dacie i godzinie.If the supplied value specifies a date and time, the returned collection includes objects that are dated after the specified date and time.

GreaterThanOrEquals 3

Wyniki wyszukiwania obejmują wartości, które są większe lub równe podanej wartości.The search results include values that are greater than or equal to the supplied value. Jeśli podana wartość określa datę i godzinę, zwracana kolekcja zawiera obiekty, które są datowane lub po określonej dacie i godzinie.If the supplied value specifies a date and time, the returned collection includes objects that are dated on or after the specified date and time.

LessThan 4

Wyniki wyszukiwania obejmują wartości, które są mniejsze niż podana wartość.The search results include values that are less than the supplied value. Jeśli podana wartość określa datę i godzinę, zwracana kolekcja zawiera obiekty, które są datowane przed określoną datą i godziną.If the supplied value specifies a date and time, the returned collection includes objects that are dated prior to the specified date and time.

LessThanOrEquals 5

Wyniki wyszukiwania obejmują wartości, które są mniejsze lub równe podanej wartości.The search results include values that are less than or equal to the supplied value. Jeśli podana wartość określa datę i godzinę, zwracana kolekcja zawiera obiekty, które są datowane przed lub w określonym dniu i o określonej godzinie.If the supplied value specifies a date and time, the returned collection includes objects that are dated prior to or on the specified date and time.

NotEquals 1

Wyniki wyszukiwania zawierają wartości, które nie są równe podanej wartości.The search results include values that are not equal to the supplied value. Jeśli podana wartość określa datę i godzinę, zwracana kolekcja zawiera obiekty, które nie zawierają określonej daty i godziny.If the supplied value specifies a date and time, the returned collection includes objects that do not include the specified date and time.

Dotyczy