PrincipalCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje Principal obiekty z tego PrincipalCollection do określonej tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu pozycji w tablicy.Copies the Principal objects from this PrincipalCollection into the specified array, starting at the specified position index in array.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
[System.Security.SecurityCritical]
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);

Parametry

array
Array

Element t:System.Array, które powinny być wypełniane za pomocą obiektów Principal.The T:System.Array that should be populated with Principal objects.

index
Int32

Pozycja w array, do której należy skopiować pierwszy obiekt Principal.The position in array to which the first Principal object should be copied to.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

array musi być Jednowymiarowa.array must be one-dimensional. Jeśli tak nie jest, zostanie zgłoszony ArgumentException.If it is not, an ArgumentException is thrown. Dalsze wyjątki są generowane, jeśli liczba elementów do skopiowania jest większa niż dostępne miejsce od index do końca array, jeśli array jest null, lub jeśli index jest mniejsza niż 0.Further exceptions are thrown if the number of elements to copy is greater than the available space from index to the end of array, if array is null, or if index is less than 0.

Dotyczy