DirectoryEntry.Invoke(String, Object[]) Metoda

Definicja

Wywołuje metodę dla natywnego obiektu Active Directory Domain Services.Calls a method on the native Active Directory Domain Services object.

public:
 System::Object ^ Invoke(System::String ^ methodName, ... cli::array <System::Object ^> ^ args);
public object Invoke (string methodName, params object[] args);
member this.Invoke : string * obj[] -> obj
Public Function Invoke (methodName As String, ParamArray args As Object()) As Object

Parametry

methodName
String

Nazwa metody do wywołania.The name of the method to invoke.

args
Object[]

Tablica typu Object obiektów, która zawiera argumenty metody do wywołania.An array of type Object objects that contains the arguments of the method to invoke.

Zwraca

Wartość zwracana wywołanej metody.The return value of the invoked method.

Wyjątki

Metoda macierzysta zwróciła wyjątek COMException.The native method threw a COMException exception.

Metoda macierzysta zwróciła wyjątek TargetInvocationException.The native method threw a TargetInvocationException exception. Właściwość InnerException zawiera wyjątek COMException, który zawiera informacje o faktycznym błędzie, który wystąpił.The InnerException property contains a COMException exception that contains information about the actual error that occurred.

Uwagi

Jeśli wartość zwracana przez metodę natywną implementuje interfejs IADs, zwracany jest odpowiedni DirectoryEntry.If the return value of the native method implements the IADs interface, a corresponding DirectoryEntry is returned. Aby uzyskać więcej informacji o interfejsie IADs, zobacz artykuł IADs .For more information about the IADs interface, see the IADs article.

Dotyczy