Double.NegativeInfinity Pole

Definicja

Reprezentuje nieskończoność ujemną.Represents negative infinity. To pole jest stałe.This field is constant.

public: double NegativeInfinity = -Infinity;
public const double NegativeInfinity = -Infinity;
val mutable NegativeInfinity : double
Public Const NegativeInfinity As Double  = -Infinity

Wartość pola

Double

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób użycia NegativeInfinity :The following code example illustrates the use of NegativeInfinity:

// This will equal Infinity.
Console::WriteLine( "10.0 minus NegativeInfinity equals {0}.", (10.0 - Double::NegativeInfinity) );
// This will equal Infinity.
Console.WriteLine("10.0 minus NegativeInfinity equals {0}.", (10.0 - Double.NegativeInfinity).ToString());
' This will equal Infinity.
Console.WriteLine("10.0 minus NegativeInfinity equals " + (10 - Double.NegativeInfinity).ToString() + ".")

Uwagi

Wartość tej stałej jest wynikiem dzielenia ujemnej liczby przez zero.The value of this constant is the result of dividing a negative number by zero.

Ta stała jest zwracana, gdy wynik operacji jest mniejszy niż Double.MinValue .This constant is returned when the result of an operation is less than Double.MinValue.

Użyj IsNegativeInfinity , aby określić, czy wartość ma być ujemna nieskończoność.Use IsNegativeInfinity to determine whether a value evaluates to negative infinity.

Dotyczy

Zobacz też