Margins.Clone Metoda

Definicja

Pobiera duplikat tego obiektu, składowej przez członka.Retrieves a duplicate of this object, member by member.

public:
 virtual System::Object ^ Clone();
public object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
override this.Clone : unit -> obj
Public Function Clone () As Object

Zwraca

Duplikat tego obiektu.A duplicate of this object.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też