Margins.Equals(Object) Metoda

Definicja

Porównuje Margins ten sposób z Object określonym, aby określić, czy mają one te same wymiary.Compares this Margins to the specified Object to determine whether they have the same dimensions.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt, do którego ma zostać wykonane Marginsporównanie.The object to which to compare this Margins.

Zwraca

trueMargins Jeśli określony obiekt jest i ma takie same Topwartości, Bottomi Left , Right jak to Margins; w przeciwnym razie, false.true if the specified object is a Margins and has the same Top, Bottom, Right and Left values as this Margins; otherwise, false.

Dotyczy

Zobacz też