Rectangle.X Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia współrzędną x lewego górnego rogu tej Rectangle struktury.Gets or sets the x-coordinate of the upper-left corner of this Rectangle structure.

public:
 property int X { int get(); void set(int value); };
public int X { get; set; }
member this.X : int with get, set
Public Property X As Integer

Wartość właściwości

Int32

Współrzędna x lewego górnego rogu tej Rectangle struktury.The x-coordinate of the upper-left corner of this Rectangle structure. Wartość domyślna to 0.The default is 0.

Uwagi

Zmiana X właściwości spowoduje również zmianę Right właściwości Rectangle .Changing the X property will also cause a change in the Right property of the Rectangle.

Dotyczy