PropertyReleaseMode Wyliczenie

Definicja

Określa tryb wydania dla właściwości w nowej grupie wspólnych właściwości.Specifies the release mode for the properties in the new shared property group.

public enum class PropertyReleaseMode
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
public enum PropertyReleaseMode
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Serializable>]
type PropertyReleaseMode = 
Public Enum PropertyReleaseMode
Dziedziczenie
PropertyReleaseMode
Atrybuty

Pola

Process 1

Grupa właściwości nie jest niszczona do momentu zakończenia procesu, w którym został utworzony.The property group is not destroyed until the process in which it was created has terminated.

Standard 0

Gdy wszyscy klienci udostępnili swoje odwołania w grupie właściwości, Grupa właściwości zostanie automatycznie zniszczona.When all clients have released their references on the property group, the property group is automatically destroyed. Jest to domyślny tryb modelu COM.This is the default COM mode.

Dotyczy