HebrewCalendar.Eras Właściwość

Definicja

Pobiera listę wymazaną w HebrewCalendar .Gets the list of eras in the HebrewCalendar.

public:
 virtual property cli::array <int> ^ Eras { cli::array <int> ^ get(); };
public override int[] Eras { get; }
member this.Eras : int[]
Public Overrides ReadOnly Property Eras As Integer()

Wartość właściwości

Int32[]

Tablica liczb całkowitych reprezentujących wymazywanie w HebrewCalendar typie.An array of integers that represents the eras in the HebrewCalendar type. Wartość zwracana jest zawsze tablicą zawierającą jeden element równą HebrewEra .The return value is always an array containing one element equal to HebrewEra.

Uwagi

W kalendarzu hebrajskim są rozpoznawane dwie wymazywane: B.C.E.The Hebrew calendar recognizes two eras: B.C.E. (przed powszechną ERA) i rano(before the common era) and A.M. (Łaciński "Anno Mundi", co oznacza "rok świata").(Latin "Anno Mundi", which means "the year of the world"). Ta implementacja HebrewCalendar klasy rozpoznaje tylko bieżącą ERA (rano).This implementation of the HebrewCalendar class recognizes only the current era (A.M.). Ta właściwość zawsze zwraca tablicę zawierającą tylko jeden element.This property always returns an array with only one element.

Dotyczy

Zobacz też