NumberFormatInfo.NegativeSign NumberFormatInfo.NegativeSign NumberFormatInfo.NegativeSign NumberFormatInfo.NegativeSign Property

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg, który oznacza, że skojarzona liczba jest ujemna.Gets or sets the string that denotes that the associated number is negative.

public:
 property System::String ^ NegativeSign { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NegativeSign { get; set; }
member this.NegativeSign : string with get, set
Public Property NegativeSign As String

Wartość właściwości

Ciąg, który oznacza, że skojarzona liczba jest ujemna.The string that denotes that the associated number is negative. Wartość domyślna dla InvariantInfo to "-".The default for InvariantInfo is "-".

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null.The property is being set to null.

Właściwość jest ustawiana i NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy wystąpienie obiektu do odczytu i zapisu CultureInfo , który reprezentuje niezmienną kulturę i przypisuje znak NADKREŚLENIA (U + 203E) do jego NegativeSign właściwości.The following example instantiates a read-write CultureInfo object that represents the invariant culture and assigns the OVERLINE character (U+203E) to its NegativeSign property. Następnie używa tego CultureInfo obiektu do formatowania tablicy ujemnych liczb zmiennoprzecinkowych.It then uses this CultureInfo object to format an array of negative floating-point numbers.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   CultureInfo ci = CultureInfo.CreateSpecificCulture("");
   ci.NumberFormat.NegativeSign = "\u203E";
   double[] numbers = { -1.0, -16.3, -106.35 };

   foreach (var number in numbers)
     Console.WriteLine(number.ToString(culture));
  }
}
// The example displays the following output:
//    ‾1
//    ‾16.3
//    ‾106.35
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim ci As CultureInfo = CultureInfo.CreateSpecificCulture("")
   ci.NumberFormat.NegativeSign = ChrW(&h203E)
   Dim numbers() As Double = { -1.0, -16.3, -106.35 }

   For Each number In numbers
     Console.WriteLine(number.ToString(culture))
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    ‾1
'    ‾16.3
'    ‾106.35

Uwagi

Ta właściwość jest używana w operacjach formatowania i analizowania.This property is used in both formatting and parsing operations. Aby uzyskać więcej informacji na temat użycia w operacjach formatowania, zobacz temat Standardowe ciągi formatujące liczbowe i Niestandardowe ciągi formatujące liczby .For more information on its use in formatting operations, see the Standard Numeric Format Strings and Custom Numeric Format Strings topics.

Dotyczy

Zobacz też