NumberFormatInfo.NumberNegativePattern NumberFormatInfo.NumberNegativePattern NumberFormatInfo.NumberNegativePattern NumberFormatInfo.NumberNegativePattern Property

Definicja

Pobiera lub ustawia wzorzec formatu dla ujemnych wartości liczbowych.Gets or sets the format pattern for negative numeric values.

public:
 property int NumberNegativePattern { int get(); void set(int value); };
public int NumberNegativePattern { get; set; }
member this.NumberNegativePattern : int with get, set
Public Property NumberNegativePattern As Integer

Wartość właściwości

Wzorzec formatu dla ujemnych wartości liczbowych.The format pattern for negative numeric values.

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na wartość, która jest mniejsza od 0 lub większa niż 4.The property is being set to a value that is less than 0 or greater than 4.

Właściwość jest ustawiana i NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Przykłady

Poniższy przykład wyświetla wartość przy użyciu różnych NumberNegativePattern wzorców.The following example displays a value using different NumberNegativePattern patterns.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

int main()
{
  // Create a new NumberFormatinfo.
  NumberFormatInfo^ nfi = gcnew NumberFormatInfo;
  
  // Takes a negative value.
  Int64 value = -1234;
  
  // Displays the value with default formatting.
  Console::WriteLine("{0,-20} {1,-10}", "Default:", 
             value.ToString("N", nfi));
  
  // Displays the value with other patterns.
  for (int i = 0; i <= 4; i++) {
   nfi->NumberNegativePattern = i;
   Console::WriteLine("{0,-20} {1,-10}", 
               String::Format("Pattern {0}:", 
                       nfi->NumberNegativePattern), 
               value.ToString("N", nfi));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Default:       -1,234.00
//    Pattern 0:      (1,234.00)
//    Pattern 1:      -1,234.00
//    Pattern 2:      - 1,234.00
//    Pattern 3:      1,234.00-
//    Pattern 4:      1,234.00 -
 using System;
 using System.Globalization;
 
 class Example
 {
   public static void Main() {
 
    // Create a new NumberFormatinfo.
    NumberFormatInfo nfi = new NumberFormatInfo();

    // Define a negative value.
    Int64 value = -1234;

    // Display the value with default formatting.
    Console.WriteLine("{0,-20} {1,-10}", "Default:", 
             value.ToString("N", nfi));

    // Display the value with other patterns.
    for (int i = 0; i <= 4; i++) {
     nfi.NumberNegativePattern = i;
      Console.WriteLine("{0,-20} {1,-10}", 
               String.Format("Pattern {0}:", 
                      nfi.NumberNegativePattern), 
               value.ToString("N", nfi));
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Default:       -1,234.00
//    Pattern 0:      (1,234.00)
//    Pattern 1:      -1,234.00
//    Pattern 2:      - 1,234.00
//    Pattern 3:      1,234.00-
//    Pattern 4:      1,234.00 -
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
    ' Creates a new NumberFormatinfo.
    Dim nfi As New NumberFormatInfo()
    
    ' Define a negative value.
    Dim value As Int64 = -1234
    
    ' Display the value with default formatting.
    Console.WriteLine("{0,-20} {1,-10}", "Default:", 
             value.ToString("N", nfi))
    
    ' Display the value with other patterns.
    For i As Integer = 0 To 4
      nfi.NumberNegativePattern = i
      Console.WriteLine("{0,-20} {1,-10}", 
               String.Format("Pattern {0}:", 
                      nfi.NumberNegativePattern), 
               value.ToString("N", nfi))
    Next 
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Default:       -1,234.00
'    Pattern 0:      (1,234.00)
'    Pattern 1:      -1,234.00
'    Pattern 2:      - 1,234.00
'    Pattern 3:      1,234.00-
'    Pattern 4:      1,234.00 -

Uwagi

NumberNegativePattern Właściwość definiuje format wartości ujemnych sformatowanych przy użyciu standardowego ciągu formatu liczbowego "N".The NumberNegativePattern property defines the format of negative values formatted with the "N" standard numeric format string. Ta właściwość posiada jedną z wartości w tabeli poniżej.This property has one of the values in the following table. Symbol "-" to NegativeSign i n jest liczbą.The symbol "-" is the NegativeSign and n is a number.

WartośćValue Wzór skojarzonyAssociated pattern
00 (n)(n)
11 -n-n
22 -n- n
33 n-n-
44 n -n -

Wartością domyślną dla niezmiennej kultury zwracaną przez InvariantInfo właściwość jest 1, która reprezentuje literę "-n", gdzie n jest liczbą.The default value for the invariant culture returned by the InvariantInfo property is 1, which represents "-n", where n is a number.

Dotyczy

Zobacz też