TextElementEnumerator.MoveNext Metoda

Definicja

Przesuwa moduł wyliczający do następnego elementu tekstowego ciągu.Advances the enumerator to the next text element of the string.

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli moduł wyliczający został pomyślnie zaawansowany do następnego elementu tekstowego; false Jeśli moduł wyliczający przeszedł koniec ciągu.true if the enumerator was successfully advanced to the next text element; false if the enumerator has passed the end of the string.

Implementuje

Uwagi

Po utworzeniu modułu wyliczającego lub po Reset wywołaniu, moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem tekstu ciągu, a pierwsze wywołanie MoveNext przenosi moduł wyliczający na pierwszy element tekstowy ciągu.After an enumerator is created or after a Reset is called, the enumerator is positioned before the first text element of the string, and the first call to MoveNext moves the enumerator over the first text element of the string.

Jeśli ciąg jest modyfikowany po utworzeniu tego modułu wyliczającego, MoveNext zgłasza wyjątek.If the string is modified after this enumerator was created, MoveNext throws an exception.

Po przekazaniu końca ciągu kolejne wywołania do MoveNext zwrócenia do false momentu Reset wywołania.After the end of the string is passed, subsequent calls to MoveNext return false until Reset is called.

Dotyczy

Zobacz też