Int16.IConvertible.ToByte(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToByte(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToByte(IFormatProvider).

 virtual System::Byte System.IConvertible.ToByte(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToByte;
byte IConvertible.ToByte (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToByte : IFormatProvider -> byte
override this.System.IConvertible.ToByte : IFormatProvider -> byte
Function ToByte (provider As IFormatProvider) As Byte Implements IConvertible.ToByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Byte

Wartość bieżącego wystąpienia, konwertowana na Byte .The value of the current instance, converted to a Byte.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Int16 wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Int16 instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToByte(Int16) metodyThe recommended alternative is to call the Convert.ToByte(Int16) method

Dotyczy