Int32.Equals Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi lub Int32.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object or Int32.

Przeciążenia

Equals(Int32)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określonej wartości Int32.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified Int32 value.

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

Equals(Int32)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określonej wartości Int32.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified Int32 value.

public:
 virtual bool Equals(int obj);
public bool Equals (int obj);
override this.Equals : int -> bool
Public Function Equals (obj As Integer) As Boolean

Parametry

obj
Int32

Wartość Int32 do porównania z tym wystąpieniem.An Int32 value to compare to this instance.

Zwraca

true, jeśli obj ma taką samą wartość jak to wystąpienie; w przeciwnym razie false.true if obj has the same value as this instance; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda implementuje interfejs System.IEquatable<T> i wykonuje nieco lepszą niż Int32.Equals(Object), ponieważ nie musi skonwertować parametru obj na obiekt.This method implements the System.IEquatable<T> interface, and performs slightly better than Int32.Equals(Object) because it does not have to convert the obj parameter to an object.

Uwagi dotyczące wywoływania

Rozwiązanie do przeciążenia kompilatora może uwzględniać pozorną różnicę w zachowaniu dwóch Equals(Int32) przeciążeń metod.Compiler overload resolution may account for an apparent difference in the behavior of the two Equals(Int32) method overloads. Jeśli niejawna konwersja między argumentem obj i Int32 jest zdefiniowana, a argument nie jest typem Object, kompilatory wykonują niejawną konwersję i wywołują metodę Equals(Int32).If an implicit conversion between the obj argument and an Int32 is defined and the argument is not typed as an Object, compilers perform an implicit conversion and call the Equals(Int32) method. W przeciwnym razie wywołuje metodę Equals(Object), która zawsze zwraca false, jeśli jej argument obj nie jest wartością Int32.Otherwise, they call the Equals(Object) method, which always returns false if its obj argument is not an Int32 value. Poniższy przykład ilustruje różnice w zachowaniu między dwoma przeciążeniami metod.The following example illustrates the difference in behavior between the two method overloads. W przypadku Byte, Int16, SBytei UInt16 wartości, pierwsze porównanie zwraca true, ponieważ kompilator automatycznie wykonuje konwersję rozszerzającą i wywołuje metodę Equals(Int32), natomiast drugie porównanie zwraca false, ponieważ kompilator wywołuje metodę Equals(Object).In the case of the Byte, Int16, SByte, and UInt16 values, the first comparison returns true because the compiler automatically performs a widening conversion and calls the Equals(Int32) method, whereas the second comparison returns false because the compiler calls the Equals(Object) method.

[! code-CSharpSystem. Int32. Equals # 1] [! code — VBSystem. Int32. Equals # 1][!code-csharpSystem.Int32.Equals#1] [!code-vbSystem.Int32.Equals#1]

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt, który ma zostać porównany z tym wystąpieniem.An object to compare with this instance.

Zwraca

true, jeśli obj jest wystąpieniem Int32 i jest równa wartości tego wystąpienia; w przeciwnym razie false.true if obj is an instance of Int32 and equals the value of this instance; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie Equals w kontekście Int32, porównując dwie wartości int i zwracają true, jeśli reprezentują tę samą liczbę lub false, jeśli nie.The following example illustrates the use of Equals in the context of Int32, comparing two int values and returning true if they represent the same number, or false if they do not.

Int32 myVariable1 = 60;
Int32 myVariable2 = 60;

// Get and display the declaring type.
Console::WriteLine( "\nType of 'myVariable1' is '{0}' and value is : {1}", myVariable1.GetType(), myVariable1 );
Console::WriteLine( "Type of 'myVariable2' is '{0}' and value is : {1}", myVariable2.GetType(), myVariable2 );

// Compare 'myVariable1' instance with 'myVariable2' Object.
if ( myVariable1.Equals( myVariable2 ) )
   Console::WriteLine( "\nStructures 'myVariable1' and 'myVariable2' are equal" );
else
   Console::WriteLine( "\nStructures 'myVariable1' and 'myVariable2' are not equal" );

Int32 myVariable1 = 60;
Int32 myVariable2 = 60;

// Get and display the declaring type.
Console.WriteLine("\nType of 'myVariable1' is '{0}' and"+
   " value is :{1}",myVariable1.GetType(), myVariable1); 
Console.WriteLine("Type of 'myVariable2' is '{0}' and"+
   " value is :{1}",myVariable2.GetType(), myVariable2);

// Compare 'myVariable1' instance with 'myVariable2' Object.
if( myVariable1.Equals( myVariable2 ) )
  Console.WriteLine( "\nStructures 'myVariable1' and "+
     "'myVariable2' are equal");
else
  Console.WriteLine( "\nStructures 'myVariable1' and "+
     "'myVariable2' are not equal");

Dim myVariable1 As Int32 = 60
Dim myVariable2 As Int32 = 60

' Get and display the declaring type.
Console.WriteLine(ControlChars.NewLine + "Type of 'myVariable1' is '{0}' and" + _
     " value is :{1}", myVariable1.GetType().ToString(), myVariable1.ToString())
Console.WriteLine("Type of 'myVariable2' is '{0}' and" + _
     " value is :{1}", myVariable2.GetType().ToString(), myVariable2.ToString())

' Compare 'myVariable1' instance with 'myVariable2' Object.
If myVariable1.Equals(myVariable2) Then
  Console.WriteLine(ControlChars.NewLine + "Structures 'myVariable1' and " + _
      "'myVariable2' are equal")
Else
  Console.WriteLine(ControlChars.NewLine + "Structures 'myVariable1' and " + _
     "'myVariable2' are not equal")
End If

Uwagi dotyczące wywoływania

Rozwiązanie do przeciążenia kompilatora może uwzględniać pozorną różnicę w zachowaniu dwóch Equals(Int32) przeciążeń metod.Compiler overload resolution may account for an apparent difference in the behavior of the two Equals(Int32) method overloads. Jeśli niejawna konwersja między argumentem obj i Int32 jest zdefiniowana, a argument nie jest typem Object, kompilatory wykonują niejawną konwersję i wywołują metodę Equals(Int32).If an implicit conversion between the obj argument and an Int32 is defined and the argument is not typed as an Object, compilers perform an implicit conversion and call the Equals(Int32) method. W przeciwnym razie wywołuje metodę Equals(Object), która zawsze zwraca false, jeśli jej argument obj nie jest wartością Int32.Otherwise, they call the Equals(Object) method, which always returns false if its obj argument is not an Int32 value. Poniższy przykład ilustruje różnice w zachowaniu między dwoma przeciążeniami metod.The following example illustrates the difference in behavior between the two method overloads. W przypadku Byte, Int16, SBytei UInt16 wartości, pierwsze porównanie zwraca true, ponieważ kompilator automatycznie wykonuje konwersję rozszerzającą i wywołuje metodę Equals(Int32), natomiast drugie porównanie zwraca false, ponieważ kompilator wywołuje metodę Equals(Object).In the case of the Byte, Int16, SByte, and UInt16 values, the first comparison returns true because the compiler automatically performs a widening conversion and calls the Equals(Int32) method, whereas the second comparison returns false because the compiler calls the Equals(Object) method.

[! code-CSharpSystem. Int32. Equals # 1] [! code — VBSystem. Int32. Equals # 1][!code-csharpSystem.Int32.Equals#1] [!code-vbSystem.Int32.Equals#1]

Zobacz też

Dotyczy