Directory.GetLogicalDrives Metoda

Definicja

Pobiera nazwy dysków logicznych na tym komputerze w postaci "<literę dysku>:\".Retrieves the names of the logical drives on this computer in the form "<drive letter>:\".

public:
 static cli::array <System::String ^> ^ GetLogicalDrives();
public static string[] GetLogicalDrives ();
static member GetLogicalDrives : unit -> string[]
Public Shared Function GetLogicalDrives () As String()

Zwraca

String[]

Dyski logiczne na tym komputerze.The logical drives on this computer.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy (na przykład błąd dysku).An I/O error occurred (for example, a disk error).

Element wywołujący nie ma wymaganego uprawnienia.The caller does not have the required permission.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano metodę GetLogicalDrives, aby przypisać nazwę każdego dysku na komputerze wywołującym do tablicy ciągów.The following example uses the GetLogicalDrives method to assign the name of each drive on the calling computer to an array of strings. Każdy element członkowski tej tablicy ciągów jest następnie drukowany w konsoli programu.Each member of this string array is then printed to the console. Przykład jest skonfigurowany do przechwytywania wszystkich błędów wspólnych dla tej metody.The example is configured to catch all errors common to this method.

using namespace System;
class Class1
{
public:
  void PrintFileSystemEntries( String^ path )
  {
   try
   {
     
     // Obtain the file system entries in the directory path.
     array<String^>^directoryEntries = System::IO::Directory::GetFileSystemEntries( path );
     for ( int i = 0; i < directoryEntries->Length; i++ )
     {
      System::Console::WriteLine( directoryEntries[ i ] );

     }
   }
   catch ( ArgumentNullException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Path is a null reference." );
   }
   catch ( System::Security::SecurityException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "The caller does not have the \HelloServer'         required permission." );
   }
   catch ( ArgumentException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Path is an empty String, \HelloServer'         contains only white spaces, \HelloServer'         or contains invalid characters." );
   }
   catch ( System::IO::DirectoryNotFoundException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "The path encapsulated in the \HelloServer'         Directory object does not exist." );
   }

  }

  void PrintFileSystemEntries( String^ path, String^ pattern )
  {
   try
   {
     
     // Obtain the file system entries in the directory
     // path that match the pattern.
     array<String^>^directoryEntries = System::IO::Directory::GetFileSystemEntries( path, pattern );
     for ( int i = 0; i < directoryEntries->Length; i++ )
     {
      System::Console::WriteLine( directoryEntries[ i ] );

     }
   }
   catch ( ArgumentNullException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Path is a null reference." );
   }
   catch ( System::Security::SecurityException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "The caller does not have the \HelloServer'         required permission." );
   }
   catch ( ArgumentException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Path is an empty String, \HelloServer'         contains only white spaces, \HelloServer'         or contains invalid characters." );
   }
   catch ( System::IO::DirectoryNotFoundException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "The path encapsulated in the \HelloServer'         Directory object does not exist." );
   }

  }


  // Print out all logical drives on the system.
  void GetLogicalDrives()
  {
   try
   {
     array<String^>^drives = System::IO::Directory::GetLogicalDrives();
     for ( int i = 0; i < drives->Length; i++ )
     {
      System::Console::WriteLine( drives[ i ] );

     }
   }
   catch ( System::IO::IOException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "An I/O error occurs." );
   }
   catch ( System::Security::SecurityException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "The caller does not have the \HelloServer'         required permission." );
   }

  }

  void GetParent( String^ path )
  {
   try
   {
     System::IO::DirectoryInfo^ directoryInfo = System::IO::Directory::GetParent( path );
     System::Console::WriteLine( directoryInfo->FullName );
   }
   catch ( ArgumentNullException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Path is a null reference." );
   }
   catch ( ArgumentException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Path is an empty String, \HelloServer'         contains only white spaces, or \HelloServer'         contains invalid characters." );
   }

  }

  void Move( String^ sourcePath, String^ destinationPath )
  {
   try
   {
     System::IO::Directory::Move( sourcePath, destinationPath );
     System::Console::WriteLine( "The directory move is complete." );
   }
   catch ( ArgumentNullException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Path is a null reference." );
   }
   catch ( System::Security::SecurityException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "The caller does not have the \HelloServer'         required permission." );
   }
   catch ( ArgumentException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Path is an empty String, \HelloServer'         contains only white spaces, \HelloServer'         or contains invalid characters." );
   }
   catch ( System::IO::IOException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "An attempt was made to move a \HelloServer'         directory to a different \HelloServer'         volume, or destDirName \HelloServer'         already exists." );
   }

  }

};

int main()
{
  Class1 * snippets = new Class1;
  String^ path = System::IO::Directory::GetCurrentDirectory();
  String^ filter = "*.exe";
  snippets->PrintFileSystemEntries( path );
  snippets->PrintFileSystemEntries( path, filter );
  snippets->GetLogicalDrives();
  snippets->GetParent( path );
  snippets->Move( "C:\\proof", "C:\\Temp" );
  return 0;
}

using System;

namespace GetFileSystemEntries
{
  class Class1 
  {
    static void Main(string[] args) 
    {
      Class1 snippets = new Class1();

      string path = System.IO.Directory.GetCurrentDirectory();
      string filter = "*.exe";

      snippets.PrintFileSystemEntries(path);
      snippets.PrintFileSystemEntries(path, filter);		
      snippets.GetLogicalDrives();
      snippets.GetParent(path);
      snippets.Move("C:\\proof", "C:\\Temp");
    }

    void PrintFileSystemEntries(string path) 
    {
      
      try 
      {
        // Obtain the file system entries in the directory path.
        string[] directoryEntries =
          System.IO.Directory.GetFileSystemEntries(path); 

        foreach (string str in directoryEntries) 
        {
          System.Console.WriteLine(str);
        }
      }
      catch (ArgumentNullException) 
      {
        System.Console.WriteLine("Path is a null reference.");
      }
      catch (System.Security.SecurityException) 
      {
        System.Console.WriteLine("The caller does not have the " +
          "required permission.");
      }
      catch (ArgumentException) 
      {
        System.Console.WriteLine("Path is an empty string, " +
          "contains only white spaces, " + 
          "or contains invalid characters.");
      }
      catch (System.IO.DirectoryNotFoundException) 
      {
        System.Console.WriteLine("The path encapsulated in the " + 
          "Directory object does not exist.");
      }
    }
    void PrintFileSystemEntries(string path, string pattern) 
    {
      try 
      {
        // Obtain the file system entries in the directory
        // path that match the pattern.
        string[] directoryEntries =
          System.IO.Directory.GetFileSystemEntries(path, pattern); 

        foreach (string str in directoryEntries) 
        {
          System.Console.WriteLine(str);
        }
      }
      catch (ArgumentNullException) 
      {
        System.Console.WriteLine("Path is a null reference.");
      }
      catch (System.Security.SecurityException) 
      {
        System.Console.WriteLine("The caller does not have the " +
          "required permission.");
      }
      catch (ArgumentException) 
      {
        System.Console.WriteLine("Path is an empty string, " +
          "contains only white spaces, " + 
          "or contains invalid characters.");
      }
      catch (System.IO.DirectoryNotFoundException) 
      {
        System.Console.WriteLine("The path encapsulated in the " + 
          "Directory object does not exist.");
      }
    }

    // Print out all logical drives on the system.
    void GetLogicalDrives() 
    {
      try 
      {
        string[] drives = System.IO.Directory.GetLogicalDrives();

        foreach (string str in drives) 
        {
          System.Console.WriteLine(str);
        }
      }
      catch (System.IO.IOException) 
      {
        System.Console.WriteLine("An I/O error occurs.");
      }
      catch (System.Security.SecurityException) 
      {
        System.Console.WriteLine("The caller does not have the " +
          "required permission.");
      }
    }
    void GetParent(string path) 
    {
      try 
      {
        System.IO.DirectoryInfo directoryInfo =
          System.IO.Directory.GetParent(path);

        System.Console.WriteLine(directoryInfo.FullName);
      }
      catch (ArgumentNullException) 
      {
        System.Console.WriteLine("Path is a null reference.");
      }
      catch (ArgumentException) 
      {
        System.Console.WriteLine("Path is an empty string, " +
          "contains only white spaces, or " +
          "contains invalid characters.");
      }
    }
    void Move(string sourcePath, string destinationPath) 
    {
      try 
      {
        System.IO.Directory.Move(sourcePath, destinationPath);
        System.Console.WriteLine("The directory move is complete.");
      }
      catch (ArgumentNullException) 
      {
        System.Console.WriteLine("Path is a null reference.");
      }
      catch (System.Security.SecurityException) 
      {
        System.Console.WriteLine("The caller does not have the " +
          "required permission.");
      }
      catch (ArgumentException) 
      {
        System.Console.WriteLine("Path is an empty string, " +
          "contains only white spaces, " + 
          "or contains invalid characters.");	
      }
      catch (System.IO.IOException) 
      {
        System.Console.WriteLine("An attempt was made to move a " +
          "directory to a different " +
          "volume, or destDirName " +
          "already exists."); 
      }
    }
  }
}
Option Explicit On 
Option Strict On

Namespace GetFileSystemEntries
  Class Class1
    Overloads Shared Sub Main(ByVal args() As String)
      Dim snippets As New Class1()
      Dim path As String = System.IO.Directory.GetCurrentDirectory()
      Dim filter As String = "*.exe"
      snippets.PrintFileSystemEntries(path)
      snippets.PrintFileSystemEntries(path, filter)
      snippets.GetLogicalDrives()
      snippets.GetParent(path)
      snippets.Move("C:\proof", "C:\Temp")
    End Sub

    Sub PrintFileSystemEntries(ByVal path As String)
      Try
        ' Obtain the file system entries in the directory path.
        Dim directoryEntries As String()
        directoryEntries = System.IO.Directory.GetFileSystemEntries(path)
        Dim str As String
        For Each str In directoryEntries
          System.Console.WriteLine(str)
        Next str
      Catch exp As ArgumentNullException
        System.Console.WriteLine("Path is a null reference.")
      Catch exp As System.Security.SecurityException
        System.Console.WriteLine("The caller does not have the " + _
                    "required permission.")
      Catch exp As ArgumentException
        System.Console.WriteLine("Path is an empty string, " + _
                    "contains only white spaces, " + _
                    "or contains invalid characters.")
      Catch exp As System.IO.DirectoryNotFoundException
        System.Console.WriteLine("The path encapsulated in the " + _
                    "Directory object does not exist.")
      End Try
    End Sub
    Sub PrintFileSystemEntries(ByVal path As String, _
                  ByVal pattern As String)
      Try
        ' Obtain the file system entries in the directory
        ' path that match the pattern.
        Dim directoryEntries As String()
        directoryEntries = _
          System.IO.Directory.GetFileSystemEntries(path, pattern)

        Dim str As String
        For Each str In directoryEntries
          System.Console.WriteLine(str)
        Next str
      Catch exp As ArgumentNullException
        System.Console.WriteLine("Path is a null reference.")
      Catch exp As System.Security.SecurityException
        System.Console.WriteLine("The caller does not have the " + _
                    "required permission.")
      Catch exp As ArgumentException
        System.Console.WriteLine("Path is an empty string, " + _
                    "contains only white spaces, " + _
                    "or contains invalid characters.")
      Catch exp As System.IO.DirectoryNotFoundException
        System.Console.WriteLine("The path encapsulated in the " + _
                    "Directory object does not exist.")
      End Try
    End Sub

    ' Print out all logical drives on the system.
    Sub GetLogicalDrives()
      Try
        Dim drives As String()
        drives = System.IO.Directory.GetLogicalDrives()

        Dim str As String
        For Each str In drives
          System.Console.WriteLine(str)
        Next str
      Catch exp As System.IO.IOException
        System.Console.WriteLine("An I/O error occurs.")
      Catch exp As System.Security.SecurityException
        System.Console.WriteLine("The caller does not have the " + _
                      "required permission.")
      End Try
    End Sub
    Sub GetParent(ByVal path As String)
      Try
        Dim directoryInfo As System.IO.DirectoryInfo
        directoryInfo = System.IO.Directory.GetParent(path)
        System.Console.WriteLine(directoryInfo.FullName)
      Catch exp As ArgumentNullException
        System.Console.WriteLine("Path is a null reference.")
      Catch exp As ArgumentException
        System.Console.WriteLine("Path is an empty string, " + _
                   "contains only white spaces, or " + _
                   "contains invalid characters.")
      End Try
    End Sub
    Sub Move(ByVal sourcePath As String, ByVal destinationPath As String)
      Try
        System.IO.Directory.Move(sourcePath, destinationPath)
        System.Console.WriteLine("The directory move is complete.")
      Catch exp As ArgumentNullException
        System.Console.WriteLine("Path is a null reference.")
      Catch exp As System.Security.SecurityException
        System.Console.WriteLine("The caller does not have the " + _
                      "required permission.")
      Catch exp As ArgumentException
        System.Console.WriteLine("Path is an empty string, " + _
                    "contains only white spaces, " + _
                    "or contains invalid characters.")
      Catch exp As System.IO.IOException
        System.Console.WriteLine("An attempt was made to move a " + _
                    "directory to a different " + _
                    "volume, or destDirName " + _
                    "already exists.")
      End Try
    End Sub
  End Class
End Namespace

Uwagi

GetLogicalDrives zwraca wszystkie dostępne dyski na konkretnym komputerze, w tym stację dyskietek i wszystkie napędy optyczne.GetLogicalDrives returns all of the accessible drives on a particular machine, including the floppy drive and any optical drives.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zabezpieczenia

SecurityPermission
Wywoływanie kodu niezarządzanego, na przykład Wywoływanie kodu natywnego za pomocą funkcji PInvoke lub COM Interop.for calling unmanaged code, such as calling native code with PInvoke or COM interop. Skojarzone Wyliczenie: UnmanagedCodeAssociated enumeration: UnmanagedCode

Dotyczy

Zobacz też