FileNotFoundException.ToString Metoda

Definicja

Zwraca w pełni kwalifikowaną nazwę tego wyjątku oraz ewentualny komunikat o błędzie, nazwę wyjątku wewnętrznego i ślad stosu.Returns the fully qualified name of this exception and possibly the error message, the name of the inner exception, and the stack trace.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

W pełni kwalifikowana nazwa tego wyjątku oraz prawdopodobnie komunikat o błędzie, nazwa wewnętrznego wyjątku i ślad stosu.The fully qualified name of this exception and possibly the error message, the name of the inner exception, and the stack trace.

Uwagi

Ta metoda przesłania ToString .This method overrides ToString.

Reprezentacja ciągu zwrócona przez tę metodę zawiera nazwę wyjątku, wartość Message właściwości, wynik wywołania metody ToString dla wewnętrznego wyjątku, wartość FileName właściwości i wynik wywołania StackTrace .The string representation returned by this method includes the name of the exception, the value of the Message property, the result of calling ToString on the inner exception, the value of the FileName property, and the result of calling StackTrace. Jeśli którykolwiek z tych elementów członkowskich jest odwołaniem null, jego wartość nie jest uwzględniona w zwracanym ciągu.If any of these members is a null reference, its value is not included in the returned string.

Dotyczy