Path.GetTempPath Metoda

Definicja

Zwraca ścieżkę folderu tymczasowego bieżącego użytkownika.Returns the path of the current user's temporary folder.

public:
 static System::String ^ GetTempPath();
public static string GetTempPath ();
static member GetTempPath : unit -> string
Public Shared Function GetTempPath () As String

Zwraca

String

Ścieżka do folderu tymczasowego, kończąca się na DirectorySeparatorChar .The path to the temporary folder, ending with a DirectorySeparatorChar.

Wyjątki

Obiekt wywołujący nie ma wymaganych uprawnień.The caller does not have the required permissions.

Przykłady

Poniższy kod ilustruje sposób wywoływania GetTempPath metody.The following code shows how to call the GetTempPath method.

Dim result As String = Path.GetTempPath()  
Console.WriteLine(result)  
string result = Path.GetTempPath();  
Console.WriteLine(result);  

Ten przykład generuje dane wyjściowe podobne do poniższych.This example produces output similar to the following.

C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\  

Uwagi

Ta metoda sprawdza istnienie zmiennych środowiskowych w następującej kolejności i używa pierwszej znalezionej ścieżki:This method checks for the existence of environment variables in the following order and uses the first path found:

  1. Ścieżka określona przez zmienną środowiskową TMP.The path specified by the TMP environment variable.

  2. Ścieżka określona przez zmienną środowiskową TEMP.The path specified by the TEMP environment variable.

  3. Ścieżka określona przez zmienną środowiskową profilu użytkownika.The path specified by the USERPROFILE environment variable.

  4. Katalog systemu Windows.The Windows directory.

Dotyczy