Stream.CreateWaitHandle Metoda

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Przydziela obiekt WaitHandle.Allocates a WaitHandle object.

protected:
 virtual System::Threading::WaitHandle ^ CreateWaitHandle();
[System.Obsolete("CreateWaitHandle will be removed eventually.  Please use "new ManualResetEvent(false)" instead.")]
protected virtual System.Threading.WaitHandle CreateWaitHandle ();
abstract member CreateWaitHandle : unit -> System.Threading.WaitHandle
override this.CreateWaitHandle : unit -> System.Threading.WaitHandle
Protected Overridable Function CreateWaitHandle () As WaitHandle

Zwraca

Odwołanie do przydzieloną WaitHandle.A reference to the allocated WaitHandle.

Atrybuty

Uwagi

Gdy wywoływana po raz pierwszy, bieżąca metoda tworzy obiekt WaitHandle i zwraca go.When called for the first time, the current method creates a WaitHandle object and returns it. W przypadku kolejnych wywołań CreateWaitHandle zwraca odwołanie do nowego dojścia oczekiwania.On subsequent calls, CreateWaitHandle returns a reference to a new wait handle.

Tej metody należy użyć w przypadku implementowania metod asynchronicznych i zablokowania sposobu blokowania w EndRead lub EndWrite do momentu ukończenia operacji asynchronicznej.Use this method if you implement the asynchronous methods and require a way of blocking in EndRead or EndWrite until the asynchronous operation is complete.

Dotyczy

Zobacz też