Stream.EndWrite(IAsyncResult) Metoda

Definicja

Zamyka asynchroniczne operacje zapisu.Ends an asynchronous write operation. (Rozważ użycie WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) zamiast niego).(Consider using WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) instead.)

public:
 virtual void EndWrite(IAsyncResult ^ asyncResult);
public virtual void EndWrite (IAsyncResult asyncResult);
abstract member EndWrite : IAsyncResult -> unit
override this.EndWrite : IAsyncResult -> unit
Public Overridable Sub EndWrite (asyncResult As IAsyncResult)

Parametry

asyncResult
IAsyncResult

Odwołanie do oczekującego żądania asynchroniczne we/wy.A reference to the outstanding asynchronous I/O request.

Wyjątki

asyncResult to null.asyncResult is null.

Dojście do oczekującej operacji zapisu jest niedostępne.A handle to the pending write operation is not available.

-lub--or-

Oczekująca operacja nie obsługuje zapisu.The pending operation does not support writing.

asyncResult nie pochodzi z BeginWrite(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object) metody w bieżącym strumieniu.asyncResult did not originate from a BeginWrite(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object) method on the current stream.

Strumień jest zamknięty lub wystąpił błąd wewnętrzny.The stream is closed or an internal error has occurred.

Uwagi

W programie .NET Framework w wersji 4 i starszych do implementowania asynchronicznych operacji We/Wy należy używać metod takich jak BeginWrite i EndWrite.In the .NET Framework 4 and earlier versions, you have to use methods such as BeginWrite and EndWrite to implement asynchronous I/O operations. Te metody są nadal dostępne w .NET Framework 4,5 do obsługi starszego kodu; Jednak nowe metody asynchroniczne, takie jak,, ReadAsync , WriteAsync CopyToAsync i FlushAsync ułatwiają zaimplementowanie asynchronicznych operacji we/wy.These methods are still available in the .NET Framework 4.5 to support legacy code; however, the new async methods, such as ReadAsync, WriteAsync, CopyToAsync, and FlushAsync, help you implement asynchronous I/O operations more easily.

EndWrite musi być wywoływana dokładnie raz w każdym IAsyncResult z BeginWrite .EndWrite must be called exactly once on every IAsyncResult from BeginWrite.

Ta metoda jest blokowana do momentu zakończenia operacji we/wy.This method blocks until the I/O operation has completed. Błędy występujące podczas asynchronicznego żądania zapisu, takie jak awaria dysku w trakcie żądania we/wy, występuje w wątku puli wątków i stają się widoczne przy wywołaniu EndWrite .Errors that occur during an asynchronous write request, such as a disk failure during the I/O request, occur on the thread pool thread and become visible upon a call to EndWrite. Wyjątki zgłoszone przez wątek puli wątków nie będą widoczne podczas wywoływania EndWrite .Exceptions thrown by the thread pool thread will not be visible when calling EndWrite.

Dotyczy