Stream.Position Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, Pobiera lub ustawia pozycję w bieżącym strumieniu.When overridden in a derived class, gets or sets the position within the current stream.

public:
 abstract property long Position { long get(); void set(long value); };
public abstract long Position { get; set; }
member this.Position : int64 with get, set
Public MustOverride Property Position As Long

Wartość właściwości

Bieżąca pozycja w strumieniu.The current position within the stream.

Wyjątki

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Strumień nie obsługuje operacji wyszukiwania.The stream does not support seeking.

Metody zostały wywołane po zamknięciu strumienia.Methods were called after the stream was closed.

Uwagi

Strumień musi obsługiwać wyszukiwanie w celu pobrania lub ustawienia pozycji.The stream must support seeking to get or set the position. CanSeek Użyj właściwości, aby określić, czy strumień obsługuje wyszukiwanie.Use the CanSeek property to determine whether the stream supports seeking.

Wyszukiwanie w dowolnej lokalizacji poza długością strumienia jest obsługiwane.Seeking to any location beyond the length of the stream is supported.

Position Właściwość nie śledzi liczby bajtów ze strumienia, który został zużyty, pominięty lub oba te elementy.The Position property does not keep track of the number of bytes from the stream that have been consumed, skipped, or both.

Dotyczy

Zobacz też