Enumerable.Sum Metoda

Definicja

Oblicza sumę sekwencji wartości liczbowych.Computes the sum of a sequence of numeric values.

Przeciążenia

Sum(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int32 .Computes the sum of a sequence of nullable Int32 values.

Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Single .Computes the sum of a sequence of nullable Single values.

Sum(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int64 .Computes the sum of a sequence of nullable Int64 values.

Sum(IEnumerable<Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości.Computes the sum of a sequence of Single values.

Sum(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Double .Computes the sum of a sequence of nullable Double values.

Sum(IEnumerable<Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości.Computes the sum of a sequence of Int32 values.

Sum(IEnumerable<Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości.Computes the sum of a sequence of Int64 values.

Sum(IEnumerable<Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości.Computes the sum of a sequence of Double values.

Sum(IEnumerable<Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości.Computes the sum of a sequence of Decimal values.

Sum(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Decimal .Computes the sum of a sequence of nullable Decimal values.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Single , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int64 , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int32 , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Double , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Decimal , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int32 .Computes the sum of a sequence of nullable Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<int>> ^ source);
public static int? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int?> source);
static member Sum : seq<Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int32>>

Sekwencja wartości dopuszczająca wartość null Int32 w celu obliczenia sumy.A sequence of nullable Int32 values to calculate the sum of.

Zwraca

Nullable<Int32>

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Wynik nie zawiera wartości, które są null .The result does not include values that are null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Single .Computes the sum of a sequence of nullable Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float?> source);
static member Sum : seq<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Single>>

Sekwencja wartości dopuszczająca wartość null Single w celu obliczenia sumy.A sequence of nullable Single values to calculate the sum of.

Zwraca

Nullable<Single>

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) do sumowania wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) to sum the values of a sequence.

float?[] points = { null, 0, 92.83F, null, 100.0F, 37.46F, 81.1F };

float? sum = points.Sum();

Console.WriteLine("Total points earned: {0}", sum);

/*
 This code produces the following output:

 Total points earned: 311.39
*/
' Create an array of Nullable Single values.
Dim points() As Nullable(Of Single) =
{Nothing, 0, 92.83F, Nothing, 100.0F, 37.46F, 81.1F}

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Nullable(Of Single) = points.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"Total points earned: {sum}")

' This code produces the following output:
'
' Total points earned: 311.39

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Wynik nie zawiera wartości, które są null .The result does not include values that are null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int64 .Computes the sum of a sequence of nullable Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<long>> ^ source);
public static long? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long?> source);
static member Sum : seq<Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int64>>

Sekwencja wartości dopuszczająca wartość null Int64 w celu obliczenia sumy.A sequence of nullable Int64 values to calculate the sum of.

Zwraca

Nullable<Int64>

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Wynik nie zawiera wartości, które są null .The result does not include values that are null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości.Computes the sum of a sequence of Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<float> ^ source);
public static float Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float> source);
static member Sum : seq<single> -> single
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Single)) As Single

Parametry

source
IEnumerable<Single>

Sekwencja Single wartości do obliczania sumy.A sequence of Single values to calculate the sum of.

Zwraca

Single

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Sum(IEnumerable<Single>) do sumowania wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Single>) to sum the values of a sequence.

List<float> numbers = new List<float> { 43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F };

float sum = numbers.Sum();

Console.WriteLine("The sum of the numbers is {0}.", sum);

/*
 This code produces the following output:

 The sum of the numbers is 635.13.
*/
' Create a list of Single values.
Dim numbers As New List(Of Single)(New Single() _
                {43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F})

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Single = numbers.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The sum of the numbers is {sum}")

' This code produces the following output:
'
' The sum of the numbers is 635.13

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Double .Computes the sum of a sequence of nullable Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double?> source);
static member Sum : seq<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Double>>

Sekwencja wartości dopuszczająca wartość null Double w celu obliczenia sumy.A sequence of nullable Double values to calculate the sum of.

Zwraca

Nullable<Double>

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Wynik nie zawiera wartości, które są null .The result does not include values that are null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości.Computes the sum of a sequence of Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<int> ^ source);
public static int Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int> source);
static member Sum : seq<int> -> int
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Integer)) As Integer

Parametry

source
IEnumerable<Int32>

Sekwencja Int32 wartości do obliczania sumy.A sequence of Int32 values to calculate the sum of.

Zwraca

Int32

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości.Computes the sum of a sequence of Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<long> ^ source);
public static long Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long> source);
static member Sum : seq<int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Long)) As Long

Parametry

source
IEnumerable<Int64>

Sekwencja Int64 wartości do obliczania sumy.A sequence of Int64 values to calculate the sum of.

Zwraca

Int64

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości.Computes the sum of a sequence of Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<double> ^ source);
public static double Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double> source);
static member Sum : seq<double> -> double
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Double)) As Double

Parametry

source
IEnumerable<Double>

Sekwencja Double wartości do obliczania sumy.A sequence of Double values to calculate the sum of.

Zwraca

Double

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości.Computes the sum of a sequence of Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal> source);
static member Sum : seq<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Decimal)) As Decimal

Parametry

source
IEnumerable<Decimal>

Sekwencja Decimal wartości do obliczania sumy.A sequence of Decimal values to calculate the sum of.

Zwraca

Decimal

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Sum(IEnumerable<Decimal>)Metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.The Sum(IEnumerable<Decimal>) method returns zero if source contains no elements.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Decimal .Computes the sum of a sequence of nullable Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal?> source);
static member Sum : seq<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Decimal>>

Sekwencja wartości dopuszczająca wartość null Decimal w celu obliczenia sumy.A sequence of nullable Decimal values to calculate the sum of.

Zwraca

Nullable<Decimal>

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Wyniki udostępniono obejmują wartości, które są null .The result doesnot include values that are null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, float> ^ selector);
public static float Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, single> -> single
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Single)) As Single

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Single>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Single

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)Metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.The Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>) method returns zero if source contains no elements.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego Single .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Single.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Single , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<float>> ^ selector);
public static float? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float?> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Nullable<Single>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Nullable<Single>

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Wynik nie zawiera wartości, które są null .The result does not include values that are null.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector która zawiera projekty elementów członkowskich source do typu liczbowego, w odniesieniu do Nullable<Single> języka C# lub Nullable(Of Single) Visual Basic.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Single> in C# or Nullable(Of Single) in Visual Basic.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int64 , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<long>> ^ selector);
public static long? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long?> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Nullable<Int64>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Nullable<Int64>

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Wynik nie zawiera wartości, które są null .The result does not include values that are null.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector która zawiera projekty elementów członkowskich source do typu liczbowego, w odniesieniu do Nullable<Int64> języka C# lub Nullable(Of Int64) Visual BasicYou can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Int64> in C# or Nullable(Of Int64) in Visual Basic

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int32 , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<int>> ^ selector);
public static int? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int?> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Nullable<Int32>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Nullable<Int32>

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Wynik nie zawiera wartości, które są null .The result does not include values that are null.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector która zawiera projekty elementów członkowskich source do typu liczbowego, w odniesieniu do Nullable<Int32> języka C# lub Nullable(Of Int32) Visual Basic.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Int32> in C# or Nullable(Of Int32) in Visual Basic.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Double , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<double>> ^ selector);
public static double? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double?> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Nullable<Double>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Nullable<Double>

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Wynik nie zawiera wartości, które są null .The result does not include values that are null.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector która zawiera projekty elementów członkowskich source do typu liczbowego, w odniesieniu do Nullable<Double> języka C# lub Nullable(Of Double) Visual Basic.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Double> in C# or Nullable(Of Double) in Visual Basic.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Decimal , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^ selector);
public static decimal? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal?> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Nullable<Decimal>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Nullable<Decimal>

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Wynik nie zawiera wartości, które są null .The result does not included values that are null.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector która zawiera projekty elementów członkowskich source do typu liczbowego, w odniesieniu do Nullable<Decimal> języka C# lub Nullable(Of Decimal) Visual Basic.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Decimal> in C# or Nullable(Of Decimal) in Visual Basic.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, long> ^ selector);
public static long Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Long)) As Long

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Int64>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Int64

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego Int64 .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Int64.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, int> ^ selector);
public static int Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, int> -> int
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Integer)) As Integer

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Int32>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Int32

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego Int32 .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Int32.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, double> ^ selector);
public static double Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, double> -> double
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Double)) As Double

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Double>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Double

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego Double .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Double.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, System::Decimal> ^ selector);
public static decimal Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Decimal)) As Decimal

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Decimal>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Decimal

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.This method returns zero if source contains no elements.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego Decimal .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Decimal.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Sum() klauzula tłumaczy na wywołanie Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Dotyczy