Enumerable.ToDictionary Metoda

Definicja

Przeciążenia

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Tworzy Dictionary<TKey,TValue> z elementu IEnumerable<T> zgodnie z określonym selektorem kluczy i funkcjami selektora elementów.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to specified key selector and element selector functions.

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Tworzy element a Dictionary<TKey,TValue> od IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy, modułem porównującym i funkcją selektora elementów.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function, a comparer, and an element selector function.

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Tworzy element a Dictionary<TKey,TValue> od IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function.

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Tworzy element a na Dictionary<TKey,TValue> podstawie IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora klucza i elementem porównującym klucz.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function and key comparer.

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Tworzy Dictionary<TKey,TValue> z elementu IEnumerable<T> zgodnie z określonym selektorem kluczy i funkcjami selektora elementów.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to specified key selector and element selector functions.

public:
generic <typename TSource, typename TKey, typename TElement>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::Dictionary<TKey, TElement> ^ ToDictionary(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, TKey> ^ keySelector, Func<TSource, TElement> ^ elementSelector);
public static System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TElement> ToDictionary<TSource,TKey,TElement> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TKey> keySelector, Func<TSource,TElement> elementSelector);
static member ToDictionary : seq<'Source> * Func<'Source, 'Key> * Func<'Source, 'Element> -> System.Collections.Generic.Dictionary<'Key, 'Element>
<Extension()>
Public Function ToDictionary(Of TSource, TKey, TElement) (source As IEnumerable(Of TSource), keySelector As Func(Of TSource, TKey), elementSelector As Func(Of TSource, TElement)) As Dictionary(Of TKey, TElement)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

TKey

Typ klucza zwracanego przez keySelector .The type of the key returned by keySelector.

TElement

Typ wartości zwracanej przez elementSelector .The type of the value returned by elementSelector.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

IEnumerable<T>W celu utworzenia elementu Dictionary<TKey,TValue> z.An IEnumerable<T> to create a Dictionary<TKey,TValue> from.

keySelector
Func<TSource,TKey>

Funkcja wyodrębniania klucza z każdego elementu.A function to extract a key from each element.

elementSelector
Func<TSource,TElement>

Funkcja transformacji do uzyskiwania wartości wyniku elementu z każdego z elementu.A transform function to produce a result element value from each element.

Zwraca

Dictionary<TKey,TElement>

A Dictionary<TKey,TValue> , który zawiera wartości typu TElement wybrane z sekwencji wejściowej.A Dictionary<TKey,TValue> that contains values of type TElement selected from the input sequence.

Wyjątki

source or keySelector lub elementSelector is null .source or keySelector or elementSelector is null.

-lub--or- keySelector tworzy klucz, który jest null .keySelector produces a key that is null.

keySelector tworzy zduplikowane klucze dla dwóch elementów.keySelector produces duplicate keys for two elements.

Uwagi

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)Metoda używa domyślnej funkcji porównującej równość Default do porównywania kluczy.The ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>) method uses the default equality comparer Default to compare keys.

Dotyczy

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Tworzy element a Dictionary<TKey,TValue> od IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy, modułem porównującym i funkcją selektora elementów.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function, a comparer, and an element selector function.

public:
generic <typename TSource, typename TKey, typename TElement>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::Dictionary<TKey, TElement> ^ ToDictionary(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, TKey> ^ keySelector, Func<TSource, TElement> ^ elementSelector, System::Collections::Generic::IEqualityComparer<TKey> ^ comparer);
public static System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TElement> ToDictionary<TSource,TKey,TElement> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TKey> keySelector, Func<TSource,TElement> elementSelector, System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey> comparer);
public static System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TElement> ToDictionary<TSource,TKey,TElement> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TKey> keySelector, Func<TSource,TElement> elementSelector, System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey>? comparer);
static member ToDictionary : seq<'Source> * Func<'Source, 'Key> * Func<'Source, 'Element> * System.Collections.Generic.IEqualityComparer<'Key> -> System.Collections.Generic.Dictionary<'Key, 'Element>
<Extension()>
Public Function ToDictionary(Of TSource, TKey, TElement) (source As IEnumerable(Of TSource), keySelector As Func(Of TSource, TKey), elementSelector As Func(Of TSource, TElement), comparer As IEqualityComparer(Of TKey)) As Dictionary(Of TKey, TElement)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

TKey

Typ klucza zwracanego przez keySelector .The type of the key returned by keySelector.

TElement

Typ wartości zwracanej przez elementSelector .The type of the value returned by elementSelector.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

IEnumerable<T>W celu utworzenia elementu Dictionary<TKey,TValue> z.An IEnumerable<T> to create a Dictionary<TKey,TValue> from.

keySelector
Func<TSource,TKey>

Funkcja wyodrębniania klucza z każdego elementu.A function to extract a key from each element.

elementSelector
Func<TSource,TElement>

Funkcja transformacji do uzyskiwania wartości wyniku elementu z każdego z elementu.A transform function to produce a result element value from each element.

comparer
IEqualityComparer<TKey>

IEqualityComparer<T>Do porównywania kluczy.An IEqualityComparer<T> to compare keys.

Zwraca

Dictionary<TKey,TElement>

A Dictionary<TKey,TValue> , który zawiera wartości typu TElement wybrane z sekwencji wejściowej.A Dictionary<TKey,TValue> that contains values of type TElement selected from the input sequence.

Wyjątki

source or keySelector lub elementSelector is null .source or keySelector or elementSelector is null.

-lub--or- keySelector tworzy klucz, który jest null .keySelector produces a key that is null.

keySelector tworzy zduplikowane klucze dla dwóch elementów.keySelector produces duplicate keys for two elements.

Uwagi

Jeśli comparer jest null , domyślną funkcję porównującą równość Default używa się do porównywania kluczy.If comparer is null, the default equality comparer Default is used to compare keys.

Dotyczy

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Tworzy element a Dictionary<TKey,TValue> od IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function.

public:
generic <typename TSource, typename TKey>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::Dictionary<TKey, TSource> ^ ToDictionary(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, TKey> ^ keySelector);
public static System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TSource> ToDictionary<TSource,TKey> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TKey> keySelector);
static member ToDictionary : seq<'Source> * Func<'Source, 'Key> -> System.Collections.Generic.Dictionary<'Key, 'Source>
<Extension()>
Public Function ToDictionary(Of TSource, TKey) (source As IEnumerable(Of TSource), keySelector As Func(Of TSource, TKey)) As Dictionary(Of TKey, TSource)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

TKey

Typ klucza zwracanego przez keySelector .The type of the key returned by keySelector.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

IEnumerable<T>W celu utworzenia elementu Dictionary<TKey,TValue> z.An IEnumerable<T> to create a Dictionary<TKey,TValue> from.

keySelector
Func<TSource,TKey>

Funkcja wyodrębniania klucza z każdego elementu.A function to extract a key from each element.

Zwraca

Dictionary<TKey,TSource>

Zawierający Dictionary<TKey,TValue> klucze i wartości.A Dictionary<TKey,TValue> that contains keys and values. Wartości w każdej grupie są w tej samej kolejności, w jakiej znajduje się w source .The values within each group are in the same order as in source.

Wyjątki

source lub keySelector jest null .source or keySelector is null.

-lub--or- keySelector tworzy klucz, który jest null .keySelector produces a key that is null.

keySelector tworzy zduplikowane klucze dla dwóch elementów.keySelector produces duplicate keys for two elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>) do tworzenia Dictionary<TKey,TValue> przy użyciu selektora kluczy.The following code example demonstrates how to use ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>) to create a Dictionary<TKey,TValue> by using a key selector.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
  public long TrackingNumber { get; set; }
}

public static void ToDictionaryEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2, TrackingNumber = 89453312L },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7, TrackingNumber = 89112755L },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0, TrackingNumber = 299456122L },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8, TrackingNumber = 4665518773L } };

  // Create a Dictionary of Package objects,
  // using TrackingNumber as the key.
  Dictionary<long, Package> dictionary =
    packages.ToDictionary(p => p.TrackingNumber);

  foreach (KeyValuePair<long, Package> kvp in dictionary)
  {
    Console.WriteLine(
      "Key {0}: {1}, {2} pounds",
      kvp.Key,
      kvp.Value.Company,
      kvp.Value.Weight);
  }
}

/*
 This code produces the following output:

 Key 89453312: Coho Vineyard, 25.2 pounds
 Key 89112755: Lucerne Publishing, 18.7 pounds
 Key 299456122: Wingtip Toys, 6 pounds
 Key 4665518773: Adventure Works, 33.8 pounds
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
  Public TrackingNumber As Long
End Structure

Sub ToDictionaryEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With
   {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2, .TrackingNumber = 89453312L},
   New Package With
   {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7, .TrackingNumber = 89112755L},
   New Package With
   {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0, .TrackingNumber = 299456122L},
   New Package With
   {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8, .TrackingNumber = 4665518773L}})

  ' Create a Dictionary that contains Package values, 
  ' using TrackingNumber as the key.
  Dim dict As Dictionary(Of Long, Package) =
  packages.ToDictionary(Function(p) p.TrackingNumber)

  ' Display the results.
  Dim output As New System.Text.StringBuilder
  For Each kvp As KeyValuePair(Of Long, Package) In dict
    output.AppendLine("Key " & kvp.Key & ": " &
           kvp.Value.Company & ", " &
           kvp.Value.Weight & " pounds")
  Next
  Console.WriteLine(output.ToString())
End Sub

' This code produces the following output:
'
' Key 89453312: Coho Vineyard, 25.2 pounds
' Key 89112755: Lucerne Publishing, 18.7 pounds
' Key 299456122: Wingtip Toys, 6 pounds
' Key 4665518773: Adventure Works, 33.8 pounds

Uwagi

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)Metoda używa domyślnej funkcji porównującej równość Default do porównywania kluczy.The ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>) method uses the default equality comparer Default to compare keys.

Dotyczy

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Tworzy element a na Dictionary<TKey,TValue> podstawie IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora klucza i elementem porównującym klucz.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function and key comparer.

public:
generic <typename TSource, typename TKey>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::Dictionary<TKey, TSource> ^ ToDictionary(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, TKey> ^ keySelector, System::Collections::Generic::IEqualityComparer<TKey> ^ comparer);
public static System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TSource> ToDictionary<TSource,TKey> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TKey> keySelector, System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey> comparer);
public static System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TSource> ToDictionary<TSource,TKey> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TKey> keySelector, System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey>? comparer);
static member ToDictionary : seq<'Source> * Func<'Source, 'Key> * System.Collections.Generic.IEqualityComparer<'Key> -> System.Collections.Generic.Dictionary<'Key, 'Source>
<Extension()>
Public Function ToDictionary(Of TSource, TKey) (source As IEnumerable(Of TSource), keySelector As Func(Of TSource, TKey), comparer As IEqualityComparer(Of TKey)) As Dictionary(Of TKey, TSource)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

TKey

Typ kluczy zwracanych przez keySelector .The type of the keys returned by keySelector.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

IEnumerable<T>W celu utworzenia elementu Dictionary<TKey,TValue> z.An IEnumerable<T> to create a Dictionary<TKey,TValue> from.

keySelector
Func<TSource,TKey>

Funkcja wyodrębniania klucza z każdego elementu.A function to extract a key from each element.

comparer
IEqualityComparer<TKey>

IEqualityComparer<T>Do porównywania kluczy.An IEqualityComparer<T> to compare keys.

Zwraca

Dictionary<TKey,TSource>

Zawierający Dictionary<TKey,TValue> klucze i wartości.A Dictionary<TKey,TValue> that contains keys and values. Wartości w każdej grupie są w tej samej kolejności, w jakiej znajduje się w source .The values within each group are in the same order as in source.

Wyjątki

source lub keySelector jest null .source or keySelector is null.

-lub--or- keySelector tworzy klucz, który jest null .keySelector produces a key that is null.

keySelector tworzy zduplikowane klucze dla dwóch elementów.keySelector produces duplicate keys for two elements.

Uwagi

Jeśli comparer jest null , domyślną funkcję porównującą równość Default używa się do porównywania kluczy.If comparer is null, the default equality comparer Default is used to compare keys.

Dotyczy