Queryable.All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>) Metoda

Definicja

Określa, czy wszystkie elementy sekwencji spełniają warunek.Determines whether all the elements of a sequence satisfy a condition.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool All(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, bool> ^> ^ predicate);
public static bool All<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,bool>> predicate);
static member All : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, bool>> -> bool
<Extension()>
Public Function All(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), predicate As Expression(Of Func(Of TSource, Boolean))) As Boolean

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja, której elementy do przetestowania dla warunku.A sequence whose elements to test for a condition.

predicate
Expression<Func<TSource,Boolean>>

Funkcja testowania każdego elementu na stanie.A function to test each element for a condition.

Zwraca

Boolean

true Jeśli każdy element sekwencji źródłowej przekazuje test w określonym predykacie lub jeśli sekwencja jest pusta; w przeciwnym razie false .true if every element of the source sequence passes the test in the specified predicate, or if the sequence is empty; otherwise, false.

Wyjątki

source lub predicate jest null .source or predicate is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć, All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>) Aby określić, czy wszystkie elementy w sekwencji spełniają warunek.The following code example demonstrates how to use All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>) to determine whether all the elements in a sequence satisfy a condition.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void AllEx1()
{
  // Create an array of Pets.
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=10 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=6 } };

  // Determine whether all pet names in the array start with 'B'.
  bool allStartWithB =
    pets.AsQueryable().All(pet => pet.Name.StartsWith("B"));

  Console.WriteLine(
    "{0} pet names start with 'B'.",
    allStartWithB ? "All" : "Not all");
}

// This code produces the following output:
//
// Not all pet names start with 'B'.

Sub AllEx()
  ' Create an array of Pets.
  Dim pets() As Pet = _
    {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 10}, _
     New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4}, _
     New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 6}}

  ' Determine whether all pet names in the array start with 'B'.
  Dim allStartWithB As Boolean = _
    pets.AsQueryable().All(Function(ByVal pet) pet.Name.StartsWith("B"))

  MsgBox(String.Format( _
    "{0} pet names start with 'B'.", _
    IIf(allStartWithB, "All", "Not all")))
End Sub

Public Structure Pet
  Dim Name As String
  Dim Age As Integer
End Structure

' This code produces the following output:
'
' Not all pet names start with 'B'. 

Wartość logiczna All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>) zwracana przez metodę jest zwykle używana w predykacie where klauzuli ( Where klauzula w Visual Basic) lub bezpośrednie wywołanie Where metody.The Boolean value that the All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>) method returns is typically used in the predicate of a where clause (Where clause in Visual Basic) or a direct call to the Where method. Poniższy przykład demonstruje użycie All metody.The following example demonstrates this use of the All method.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}
class Person
{
  public string LastName { get; set; }
  public Pet[] Pets { get; set; }
}

public static void AllEx2()
{
  List<Person> people = new List<Person>
    { new Person { LastName = "Haas",
            Pets = new Pet[] { new Pet { Name="Barley", Age=10 },
                     new Pet { Name="Boots", Age=14 },
                     new Pet { Name="Whiskers", Age=6 }}},
     new Person { LastName = "Fakhouri",
            Pets = new Pet[] { new Pet { Name = "Snowball", Age = 1}}},
     new Person { LastName = "Antebi",
            Pets = new Pet[] { new Pet { Name = "Belle", Age = 8} }},
     new Person { LastName = "Philips",
            Pets = new Pet[] { new Pet { Name = "Sweetie", Age = 2},
                     new Pet { Name = "Rover", Age = 13}} }
    };

  // Determine which people have pets that are all older than 5.
  IEnumerable<string> names = from person in people
                where person.Pets.AsQueryable().All(pet => pet.Age > 5)
                select person.LastName;

  foreach (string name in names)
    Console.WriteLine(name);

  /* This code produces the following output:
   *
   * Haas
   * Antebi
   */
}
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Structure Person
  Public LastName As String
  Public Pets() As Pet
End Structure

Sub AllEx2()
  Dim people As New List(Of Person)(New Person() _
    {New Person With {.LastName = "Haas", _
             .Pets = New Pet() {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 10}, _
                       New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 14}, _
                       New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 6}}}, _
     New Person With {.LastName = "Fakhouri", _
              .Pets = New Pet() {New Pet With {.Name = "Snowball", .Age = 1}}}, _
     New Person With {.LastName = "Antebi", _
              .Pets = New Pet() {New Pet With {.Name = "Belle", .Age = 8}}}, _
     New Person With {.LastName = "Philips", _
              .Pets = New Pet() {New Pet With {.Name = "Sweetie", .Age = 2}, _
                       New Pet With {.Name = "Rover", .Age = 13}}}})

  ' Determine which people have pets that are all older than 5.
  Dim names = From person In people _
        Where person.Pets.AsQueryable().All(Function(pet) pet.Age > 5) _
        Select person.LastName

  For Each name As String In names
    Console.WriteLine(name)
  Next

  ' This code produces the following output:
  '
  ' Haas
  ' Antebi

End Sub

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>) jako metodę rodzajową.The All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>) zależy od implementacji source typu parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling All<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Boolean>>) depends on the implementation of the source parameter's type. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że określa, czy wszystkie elementy w source spełniają warunek w predicate .The expected behavior is that it determines if all the elements in source satisfy the condition in predicate.

Dotyczy