Math.Asinh(Double) Metoda

Definicja

Zwraca kąt, którego sinus hiperboliczny jest podaną liczbą.Returns the angle whose hyperbolic sine is the specified number.

public:
 static double Asinh(double d);
public static double Asinh (double d);
static member Asinh : double -> double
Public Shared Function Asinh (d As Double) As Double

Parametry

d
Double

Liczba reprezentująca sinus hiperboliczny, gdzie d musi być większa lub równa NegativeInfinity , ale mniejsza lub równa PositiveInfinity .A number representing a hyperbolic sine, where d must be greater than or equal to NegativeInfinity, but less than or equal to PositiveInfinity.

Zwraca

Double

Kąt θ, mierzony w radianach, taki jak ∞ < θ ≤-1 lub 1 ≤ θ < ∞.An angle, θ, measured in radians, such that -∞ < θ ≤ -1, or 1 ≤ θ < ∞.

-lub--or- NaN Jeśli d jest równe NaN .NaN if d equals NaN.

Uwagi

Pomnóż wartość zwracaną przez 180/ Math.PI do konwersji z radianów na stopnie.Multiply the return value by 180/Math.PI to convert from radians to degrees.

Ta metoda wywołuje bazowe środowisko uruchomieniowe języka C, a dokładne wyniki lub prawidłowy zakres wejściowy mogą różnić się między różnymi systemami operacyjnymi lub architekturami.This method calls into the underlying C runtime, and the exact result or valid input range may differ between different operating systems or architectures.

Dotyczy