SoundPlayer.OnStreamChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi StreamChanged zdarzenie.Raises the StreamChanged event.

protected:
 virtual void OnStreamChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnStreamChanged (EventArgs e);
abstract member OnStreamChanged : EventArgs -> unit
override this.OnStreamChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnStreamChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana, gdy Stream ustawiono nowe źródło audio dla tego elementu SoundPlayer .This method is called when a new Stream audio source for this SoundPlayer has been set.

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnStreamChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnStreamChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnStreamChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnStreamChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnStreamChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnStreamChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też