CookieCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CookieCollection klasy.Initializes a new instance of the CookieCollection class.

public:
 CookieCollection();
public CookieCollection ();
Public Sub New ()

Uwagi

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia CookieCollection.The following table shows initial property values for an instance of CookieCollection.

WłaściwośćProperty DomyślnyDefault
IsReadOnly true
Count 00
IsSynchronized false

Dotyczy

Zobacz też