Cookie Klasa

Definicja

Zawiera zestaw właściwości i metod, które są używane do zarządzania plikami cookie.Provides a set of properties and methods that are used to manage cookies. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class Cookie sealed
[System.Serializable]
public sealed class Cookie
type Cookie = class
Public NotInheritable Class Cookie
Dziedziczenie
Cookie
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład wysyła żądanie do adresu URL i wyświetla pliki cookie zwrócone w odpowiedzi.The following example sends a request to a URL and displays the cookies returned in the response.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Net;

// This example is run at the command line.
// Specify one argument: the name of the host to 
// send the request to.
// If the request is sucessful, the example displays the contents of the cookies
// returned by the host.
int main()
{
  array<String^>^args = Environment::GetCommandLineArgs();
  if ( args == nullptr || args->Length != 2 )
  {
   Console::WriteLine( "Specify the URL to receive the request." );
   Environment::Exit( 1 );
  }

  
  HttpWebRequest^ request = dynamic_cast<HttpWebRequest^>(WebRequest::Create( args[ 1 ] ));
  request->CookieContainer = gcnew CookieContainer;
  HttpWebResponse^ response = dynamic_cast<HttpWebResponse^>(request->GetResponse());
  response->Cookies = request->CookieContainer->GetCookies( request->RequestUri );
  
  // Print the properties of each cookie.
  System::Collections::IEnumerator^ myEnum = response->Cookies->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   Cookie^ cook = safe_cast<Cookie^>(myEnum->Current);
   Console::WriteLine( "Cookie:" );
   Console::WriteLine( "{0} = {1}", cook->Name, cook->Value );
   Console::WriteLine( "Domain: {0}", cook->Domain );
   Console::WriteLine( "Path: {0}", cook->Path );
   Console::WriteLine( "Port: {0}", cook->Port );
   Console::WriteLine( "Secure: {0}", cook->Secure );
   Console::WriteLine( "When issued: {0}", cook->TimeStamp );
   Console::WriteLine( "Expires: {0} (expired? {1})", cook->Expires, cook->Expired );
   Console::WriteLine( "Don't save: {0}", cook->Discard );
   Console::WriteLine( "Comment: {0}", cook->Comment );
   Console::WriteLine( "Uri for comments: {0}", cook->CommentUri );
   Console::WriteLine( "Version: RFC {0}", cook->Version == 1 ? (String^)"2109" : "2965" );
   
   // Show the string representation of the cookie.
   Console::WriteLine( "String: {0}", cook );
   
  }

}

// Output from this example will be vary depending on the host name specified,
// but will be similar to the following.
/*
Cookie:
CustomerID = 13xyz
Domain: .contoso.com
Path: /
Port:
Secure: False
When issued: 1/14/2003 3:20:57 PM
Expires: 1/17/2013 11:14:07 AM (expired? False)
Don't save: False
Comment: 
Uri for comments:
Version: RFC 2965
String: CustomerID = 13xyz
*/
using System.Net;
using System;
namespace Examples.System.Net.Cookies
{
  // This example is run at the command line.
  // Specify one argument: the name of the host to 
  // send the request to.
  // If the request is sucessful, the example displays the contents of the cookies
  // returned by the host.
  
  public class CookieExample
  {  
    public static void Main(string[] args)
    {  
      if (args == null || args.Length != 1)
      {
        Console.WriteLine("Specify the URL to receive the request.");
        Environment.Exit(1);
      }
      var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(args[0]);
      request.CookieContainer = new CookieContainer();
    
      using (var response = (HttpWebResponse) request.GetResponse())
      {
        // Print the properties of each cookie.
        foreach (Cookie cook in response.Cookies)
        {
          Console.WriteLine("Cookie:");
          Console.WriteLine($"{cook.Name} = {cook.Value}");
          Console.WriteLine($"Domain: {cook.Domain}");
          Console.WriteLine($"Path: {cook.Path}");
          Console.WriteLine($"Port: {cook.Port}");
          Console.WriteLine($"Secure: {cook.Secure}");
         
          Console.WriteLine($"When issued: {cook.TimeStamp}");
          Console.WriteLine($"Expires: {cook.Expires} (expired? {cook.Expired})");
          Console.WriteLine($"Don't save: {cook.Discard}");
          Console.WriteLine($"Comment: {cook.Comment}");
          Console.WriteLine($"Uri for comments: {cook.CommentUri}");
          Console.WriteLine($"Version: RFC {(cook.Version == 1 ? 2109 : 2965)}");
  
          // Show the string representation of the cookie.
          Console.WriteLine($"String: {cook}");
        }
      }
    }
  }
}

// Output from this example will be vary depending on the host name specified,
// but will be similar to the following.
/*
Cookie:
CustomerID = 13xyz
Domain: .contoso.com
Path: /
Port:
Secure: False
When issued: 1/14/2003 3:20:57 PM
Expires: 1/17/2013 11:14:07 AM (expired? False)
Don't save: False
Comment: 
Uri for comments:
Version: RFC 2965
String: CustomerID = 13xyz
*/

Imports System.Net

' This example is run at the command line.
' Specify one argument: the name of the host to 
' receive the request.
' If the request is sucessful, the example displays the contents of the cookies
' returned by the host.

Public Class CookieExample
  
  Public Shared Sub Main(args() As String)
    If args Is Nothing OrElse args.Length <> 1 Then
      Console.WriteLine("Specify the URL to receive the request.")
      Environment.Exit(1)
    End If
    Dim request As HttpWebRequest = WebRequest.Create(args(0))
    request.CookieContainer = New CookieContainer()
  
    Using response As HttpWebResponse = request.GetResponse()
      ' Print the properties of each cookie.
      For Each cook As Cookie In response.Cookies
        Console.WriteLine("Cookie:")
        Console.WriteLine($"{cook.Name} = {cook.Value}")
        Console.WriteLine($"Domain: {cook.Domain}")
        Console.WriteLine($"Path: {cook.Path}")
        Console.WriteLine($"Port: {cook.Port}")
        Console.WriteLine($"Secure: {cook.Secure}")
  
        Console.WriteLine($"When issued: {cook.TimeStamp}")
        Console.WriteLine($"Expires: {cook.Expires} (expired? {cook.Expired})")
        Console.WriteLine($"Don't save: {cook.Discard}")
        Console.WriteLine($"Comment: {cook.Comment}")
        Console.WriteLine($"Uri for comments: {cook.CommentUri}")
        Console.WriteLine($"Version: RFC {If(cook.Version = 1, 2109, 2965)}")
  
        ' Show the string representation of the cookie.
        Console.WriteLine($"String: {cook}")
      Next
    End Using
  End Sub
End Class' Output from this example will be vary depending on the host name specified,
' but will be similar to the following.
'
'Cookie:
'CustomerID = 13xyz
'Domain: .contoso.com
'Path: /
'Port:
'Secure: False
'When issued: 1/14/2003 3:20:57 PM
'Expires: 1/17/2013 11:14:07 AM (expired? False)
'Don't save: False
'Comment: 
'Uri for comments:
'Version: RFC 2965
'String: CustomerID = 13xyz
'

Uwagi

Cookie Klasa jest używana przez aplikację kliencką do pobierania informacji o plikach cookie, które są odbierane z odpowiedziami http.The Cookie class is used by a client application to retrieve information about cookies that are received with HTTP responses. Podczas analizowania nagłówków odpowiedzi HTTP obsługiwane są następujące formaty plików cookie: Oryginalna Specyfikacja programu Netscape, RFC 2109 i RFC 2965.The following cookie formats are supported during parsing of the HTTP response headers: the original Netscape specification, RFC 2109, and RFC 2965.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia Cookie, zobacz różne Cookie konstruktory.For a list of initial property values for an instance of Cookie, see the various Cookie constructors.

Konstruktory

Cookie()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Cookie klasy.Initializes a new instance of the Cookie class.

Cookie(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie Cookie klasy z określonym Name i Value.Initializes a new instance of the Cookie class with a specified Name and Value.

Cookie(String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie Cookie klasy z określonym Name, Value, i Path.Initializes a new instance of the Cookie class with a specified Name, Value, and Path.

Cookie(String, String, String, String)

Cookie Inicjuje nowe wystąpienie klasy z określonym Value Name,, Path, i Domain.Initializes a new instance of the Cookie class with a specified Name, Value, Path, and Domain.

Właściwości

Comment

Pobiera lub ustawia komentarz, który serwer może dodać do Cookie.Gets or sets a comment that the server can add to a Cookie.

CommentUri

Pobiera lub ustawia komentarz identyfikatora URI, który może być Cookieudostępniany serwerowi.Gets or sets a URI comment that the server can provide with a Cookie.

Discard

Pobiera lub ustawia flagę odrzucenia ustawioną przez serwer.Gets or sets the discard flag set by the server.

Domain

Pobiera lub ustawia identyfikator URI, dla którego Cookie jest prawidłowy.Gets or sets the URI for which the Cookie is valid.

Expired

Pobiera lub ustawia bieżący stan Cookie.Gets or sets the current state of the Cookie.

Expires

Pobiera lub ustawia datę i godzinę wygaśnięcia dla Cookie DateTimejako.Gets or sets the expiration date and time for the Cookie as a DateTime.

HttpOnly

Określa, czy skrypt strony lub inna zawartość aktywna mogą uzyskać dostęp do tego pliku cookie.Determines whether a page script or other active content can access this cookie.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę Cookie.Gets or sets the name for the Cookie.

Path

Pobiera lub ustawia identyfikatory URI, do których Cookie mają zastosowanie.Gets or sets the URIs to which the Cookie applies.

Port

Pobiera lub ustawia listę portów TCP, których Cookie dotyczy.Gets or sets a list of TCP ports that the Cookie applies to.

Secure

Pobiera lub ustawia poziom Cookiezabezpieczeń.Gets or sets the security level of a Cookie.

TimeStamp

Pobiera godzinę, o której plik cookie został wystawiony jako DateTime.Gets the time when the cookie was issued as a DateTime.

Value

Pobiera lub ustawia Value Cookiedla elementu.Gets or sets the Value for the Cookie.

Version

Pobiera lub ustawia wersję konserwacji stanu HTTP, do której jest zgodny plik cookie.Gets or sets the version of HTTP state maintenance to which the cookie conforms.

Metody

Equals(Object)

Equals(Object) Zastępuje metodę.Overrides the Equals(Object) method.

GetHashCode()

GetHashCode() Zastępuje metodę.Overrides the GetHashCode() method.

GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

ToString() Zastępuje metodę.Overrides the ToString() method.

Dotyczy

Zobacz też