CacheControlHeaderValue.MaxAge Właściwość

Definicja

Maksymalny wiek określony w sekundach, przez który klient HTTP ma zaakceptowanie odpowiedzi.The maximum age, specified in seconds, that the HTTP client is willing to accept a response.

public:
 property Nullable<TimeSpan> MaxAge { Nullable<TimeSpan> get(); void set(Nullable<TimeSpan> value); };
public Nullable<TimeSpan> MaxAge { get; set; }
member this.MaxAge : Nullable<TimeSpan> with get, set
Public Property MaxAge As Nullable(Of TimeSpan)

Wartość właściwości

Czas (w sekundach).The time in seconds.

Uwagi

Ta właściwość reprezentuje dyrektywę "max-age" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej w żądaniu HTTP lub odpowiedzi HTTP.This property represents the "max-age" directive in a cache-control header field on an HTTP request or HTTP response.

Jeśli właściwość MaxStale nie zostanie również ustawiona, klient nie będzie mógł zaakceptować nieaktualnej odpowiedzi.Unless the MaxStale property is also set, the client is not willing to accept a stale response.

Dotyczy