WebRequest.Abort Metoda

Definicja

Przerywa żądanie.Aborts the request.

public:
 abstract void Abort();
public:
 virtual void Abort();
public abstract void Abort ();
public virtual void Abort ();
abstract member Abort : unit -> unit
abstract member Abort : unit -> unit
override this.Abort : unit -> unit
Public MustOverride Sub Abort ()
Public Overridable Sub Abort ()

Wyjątki

Podjęto próbę uzyskania dostępu do metody, gdy metoda nie zostanie zastąpiona w klasie podrzędnej.Any attempt is made to access the method, when the method is not overridden in a descendant class.

Uwagi

AbortMetoda anuluje asynchroniczne żądania do zasobów internetowych rozpoczęte przy użyciu BeginGetResponse metody.The Abort method cancels asynchronous requests to Internet resources started with the BeginGetResponse method.

Uwaga

WebRequestKlasa jest abstract klasą.The WebRequest class is an abstract class. Rzeczywiste zachowanie WebRequest wystąpień w czasie wykonywania jest określane przez klasę podrzędną zwróconą przez WebRequest.Create metodę.The actual behavior of WebRequest instances at run time is determined by the descendant class returned by the WebRequest.Create method. Więcej informacji o domyślnych wartościach i wyjątkach znajduje się w dokumentacji dotyczącej klas podrzędnych, takich jak HttpWebRequest i FileWebRequest .For more information about default values and exceptions, see the documentation for the descendant classes, such as HttpWebRequest and FileWebRequest.

Dotyczy