Complex.Cos(Complex) Metoda

Definicja

Zwraca cosinus podanej liczby zespolonej.Returns the cosine of the specified complex number.

public:
 static System::Numerics::Complex Cos(System::Numerics::Complex value);
public static System.Numerics.Complex Cos (System.Numerics.Complex value);
static member Cos : System.Numerics.Complex -> System.Numerics.Complex
Public Shared Function Cos (value As Complex) As Complex

Parametry

value
Complex

Liczba złożona.A complex number.

Zwraca

Cosinus value.The cosine of value.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje Acos metodę.The following example illustrates the Acos method. Pokazuje, że przekazywanie wartości zwracanej przez Acos metodę Cos do metody zwraca oryginalną Complex wartość.It shows that passing the value returned by the Acos method to the Cos method returns the original Complex value.

using System;
using System.Numerics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Complex[] values = { new Complex(.5, 2), 
              new Complex(.5, -2),
              new Complex(-.5, 2),
              new Complex(-.3, -.8) };
   foreach (Complex value in values)
     Console.WriteLine("Cos(ACos({0})) = {1}", value, 
              Complex.Cos(Complex.Acos(value)));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Cos(ACos((0.5, 2))) = (0.5, 2)
//    Cos(ACos((0.5, -2))) = (0.5, -2)
//    Cos(ACos((-0.5, 2))) = (-0.5, 2)
//    Cos(ACos((-0.3, -0.8))) = (-0.3, -0.8)
Imports System.Numerics

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As Complex = { New Complex(.5, 2), 
                 New Complex(.5, -2),
                 New Complex(-.5, 2),
                 New Complex(-.3, -.8) }
   For Each value As Complex In values
     Console.WriteLine("Cos(ACos({0})) = {1}", value, 
              Complex.Cos(Complex.Acos(value)))
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Cos(ACos((0.5, 2))) = (0.5, 2)
'    Cos(ACos((0.5, -2))) = (0.5, -2)
'    Cos(ACos((-0.5, 2))) = (-0.5, 2)
'    Cos(ACos((-0.3, -0.8))) = (-0.3, -0.8)

Uwagi

Metoda dla liczb zespolonych odpowiada Math.Cos metodzie liczb rzeczywistych. CosThe Cos method for complex numbers corresponds to the Math.Cos method for real numbers.

Cos Metoda używa następującej formuły, aby obliczyć cosinus liczby zespolonej a + bi:The Cos method uses the following formula to calculate the cosine of the complex number a + bi:

(Cos(a) * Cosh(b),-(Sin(a) * Sinh(b)))(Cos(a) * Cosh(b), -(Sin(a) * Sinh(b)))

Dotyczy

Zobacz też