Complex.Exp(Complex) Metoda

Definicja

Zwraca e wartość podniesioną do potęgi określonej przez liczbę zespoloną.Returns e raised to the power specified by a complex number.

public:
 static System::Numerics::Complex Exp(System::Numerics::Complex value);
public static System.Numerics.Complex Exp (System.Numerics.Complex value);
static member Exp : System.Numerics.Complex -> System.Numerics.Complex
Public Shared Function Exp (value As Complex) As Complex

Parametry

value
Complex

Liczba złożona, która określa potęgę.A complex number that specifies a power.

Zwraca

Liczba e podniesiona do potęgi value.The number e raised to the power value.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje Exp metodę.The following example illustrates the Exp method. Pokazuje to Double , że z pewnym Log wpływem na brak dokładności typu danych, przekazując wartość zwróconą przez metodę do Exp metody zwraca oryginalną Complex wartość.It shows that, with some allowance for the lack of precision of the Double data type, passing the value returned by the Log method to the Exp method returns the original Complex value.

using System;
using System.Numerics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Complex[] values = { new Complex(1.53, 9.26), 
              new Complex(2.53, -8.12),
              new Complex(-2.81, 5.32),
              new Complex(-1.09, -3.43),
              new Complex(Double.MinValue/2, Double.MinValue/2) };
   foreach (Complex value in values)
     Console.WriteLine("Exp(Log({0}) = {1}", value, 
              Complex.Exp(Complex.Log(value)));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Exp(Log((1.53, 9.26)) = (1.53, 9.26)
//    Exp(Log((2.53, -8.12)) = (2.53, -8.12)
//    Exp(Log((-2.81, 5.32)) = (-2.81, 5.32)
//    Exp(Log((-1.09, -3.43)) = (-1.09, -3.43)
//    Exp(Log((-8.98846567431158E+307, -8.98846567431158E+307)) = (-8.98846567431161E+307, -8.98846567431161E+307)
Imports System.Numerics

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As Complex = { New Complex(1.53, 9.26), 
                 New Complex(2.53, -8.12),
                 New Complex(-2.81, 5.32),
                 New Complex(-1.09, -3.43),
                 New Complex(Double.MinValue/2, Double.MinValue/2) }
   For Each value As Complex In values
     Console.WriteLine("Exp(Log({0}) = {1}", value, 
              Complex.Exp(Complex.Log(value)))
   Next                 
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   Exp(Log((1.53, 9.26)) = (1.53, 9.26)
'   Exp(Log((2.53, -8.12)) = (2.53, -8.12)
'   Exp(Log((-2.81, 5.32)) = (-2.81, 5.32)
'   Exp(Log((-1.09, -3.43)) = (-1.09, -3.43)
'   Exp(Log((-8.98846567431158E+307, -8.98846567431158E+307)) = (-8.98846567431161E+307, -8.98846567431161E+307)

Uwagi

Pow Użyj metody, aby obliczyć uprawnienia innych baz.Use the Pow method to calculate the powers of other bases.

Metoda dla liczb zespolonych odpowiada Math.Exp metodzie liczb rzeczywistych. ExpThe Exp method for complex numbers corresponds to the Math.Exp method for real numbers. Expjest odwrotnością Log.Exp is the inverse of Log.

Dotyczy

Zobacz też