Complex.Sinh(Complex) Metoda

Definicja

Zwraca sinus hiperboliczny podanej liczby zespolonej.Returns the hyperbolic sine of the specified complex number.

public:
 static System::Numerics::Complex Sinh(System::Numerics::Complex value);
public static System.Numerics.Complex Sinh (System.Numerics.Complex value);
static member Sinh : System.Numerics.Complex -> System.Numerics.Complex
Public Shared Function Sinh (value As Complex) As Complex

Parametry

value
Complex

Liczba złożona.A complex number.

Zwraca

Sinus hiperboliczny value.The hyperbolic sine of value.

Uwagi

Metoda dla liczb zespolonych odpowiada Math.Sinh metodzie liczb rzeczywistych. SinhThe Sinh method for complex numbers corresponds to the Math.Sinh method for real numbers.

Sinh Metoda używa następującej formuły, aby obliczyć sinus hiperboliczny liczby zespolonej a + bi:The Sinh method uses the following formula to calculate the hyperbolic sine of the complex number a + bi:

(Sinh(a) * Cos(b), Cosh(a) * Sin(b))(Sinh(a) * Cos(b), Cosh(a) * Sin(b))

Dotyczy

Zobacz też