TypeToken Struktura

Definicja

Token Przedstawia zwracane przez metadane reprezentujące typ.Represents the Token returned by the metadata to represent a type.

public value class TypeToken
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct TypeToken
type TypeToken = struct
Public Structure TypeToken
Dziedziczenie
TypeToken
Atrybuty

Uwagi

Typ obiektu jest również znany jako klasa obiektu.The type of an object is also known as the class of an object.

Pola

Empty

Wartość domyślna TypeToken z Token wartością 0.The default TypeToken with Token value 0.

Właściwości

Token

Pobiera token metadanych dla tej klasy.Retrieves the metadata token for this class.

Metody

Equals(Object)

Sprawdza, czy dany obiekt jest wystąpieniem TypeToken i jest równe temu wystąpieniu.Checks if the given object is an instance of TypeToken and is equal to this instance.

Equals(TypeToken)

Wskazuje, czy bieżące wystąpienie jest równe określonemu TypeToken.Indicates whether the current instance is equal to the specified TypeToken.

GetHashCode()

Generuje kod skrótu dla tego typu.Generates the hash code for this type.

Operatory

Equality(TypeToken, TypeToken)

Wskazuje, czy TypeToken dwie struktury są równe.Indicates whether two TypeToken structures are equal.

Inequality(TypeToken, TypeToken)

Wskazuje, czy TypeToken dwie struktury nie są równe.Indicates whether two TypeToken structures are not equal.

Dotyczy