CompilerMarshalOverride Klasa

Definicja

Wskazuje, że zmodyfikowane wystąpienie zmiennej różni się od jego rzeczywistego typu podczas organizowania.Indicates that the modified instance of a variable differs from its true type when marshaling. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class CompilerMarshalOverride abstract sealed
public static class CompilerMarshalOverride
type CompilerMarshalOverride = class
Public Class CompilerMarshalOverride
Dziedziczenie
CompilerMarshalOverride

Uwagi

Klasa CompilerMarshalOverride umożliwia kierowanie środowiska uruchomieniowego języka wspólnego przy użyciu prawidłowych rozmiarów.The CompilerMarshalOverride class allows the common language runtime to marshal using the correct sizes.

Niektóre zachowania środowiska uruchomieniowego języka wspólnego są niezgodne z niektórymi językami.Some behaviors of the common language runtime are incompatible with some languages. Na przykład C++ traktuje zmienne logiczne jako wartości jednobajtowe, podczas gdy środowisko uruchomieniowe języka wspólnego przestawia je jako wartości cztery bajty, aby pasowały do typu BOOLEAN zdefiniowanego przez interfejs API systemu Microsoft Windows.For example, C++ treats Boolean variables as single-byte values, while the common language runtime marshals them as four-byte values to match the BOOLEAN type defined by the Microsoft Windows API. Aby obejść te problemy, C++ kompilator emituje ten modyfikator na dowolnym wchar_t lub bool parametr lub funkcję Return.To work around such issues, the C++ compiler emits this modifier on any wchar_t or bool parameter or function return.

Dotyczy