RuntimeFeature Klasa

Definicja

Klasa, której Metoda static IsSupported(String) sprawdza, czy określona funkcja jest obsługiwana przez środowisko uruchomieniowe języka wspólnego.A class whose static IsSupported(String) method checks whether a specified feature is supported by the common language runtime.

public ref class RuntimeFeature abstract sealed
public static class RuntimeFeature
type RuntimeFeature = class
Public Class RuntimeFeature
Dziedziczenie
RuntimeFeature

Pola

DefaultImplementationsOfInterfaces

Wskazuje, że ta wersja środowiska uruchomieniowego obsługuje domyślne implementacje metod interfejsu.Indicates that this version of the runtime supports default interface method implementations.

PortablePdb

Pobiera nazwę przenośnej funkcji PDB.Gets the name of the portable PDB feature.

Właściwości

IsDynamicCodeCompiled

Pobiera wartość wskazującą, czy środowisko uruchomieniowe kompiluje kod dynamiczny.Gets a value that indicates whether the runtime compiles dynamic code.

IsDynamicCodeSupported

Pobiera wartość określającą, czy środowisko uruchomieniowe obsługuje kod dynamiczny.Gets a value that determines whether the runtime supports dynamic code.

Metody

IsSupported(String)

Określa, czy określona funkcja jest obsługiwana przez środowisko uruchomieniowe języka wspólnego.Determines whether a specified feature is supported by the common language runtime.

Dotyczy