BIND_OPTS Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych BIND_OPTS.Use BIND_OPTS instead.

public value class BIND_OPTS
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.BIND_OPTS instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct BIND_OPTS
type BIND_OPTS = struct
Public Structure BIND_OPTS
Dziedziczenie
BIND_OPTS
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z istniejącą dokumentacją BIND_OPTS w podfolderze com biblioteki MSDN.For more information, please see the existing documentation for BIND_OPTS in the com subfolder of the MSDN library.

Pola

cbStruct

Określa rozmiar struktury BIND_OPTS w bajtach.Specifies the size of the BIND_OPTS structure in bytes.

dwTickCountDeadline

Wskazuje czas (w milisekundach), jaki został określony GetTickCount przez obiekt wywołujący, aby ukończyć operację powiązania.Indicates the amount of time (clock time in milliseconds, as returned by the GetTickCount function) the caller specified to complete the binding operation.

grfFlags

Kontroluje aspekty operacji powiązania monikera.Controls aspects of moniker binding operations.

grfMode

Flagi, które powinny być używane podczas otwierania pliku, który zawiera obiekt identyfikowany przez moniker.Flags that should be used when opening the file that contains the object identified by the moniker.

Dotyczy