CONNECTDATA Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych CONNECTDATA.Use CONNECTDATA instead.

public value class CONNECTDATA
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.CONNECTDATA instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public struct CONNECTDATA
type CONNECTDATA = struct
Public Structure CONNECTDATA
Dziedziczenie
CONNECTDATA
Atrybuty

Uwagi

Struktura CONNECTDATA jest typem wyliczanym za pomocą metody UCOMIEnumConnections.Next.The CONNECTDATA structure is the type enumerated through the UCOMIEnumConnections.Next method.

Więcej informacji o CONNECTDATAmożna znaleźć w bibliotece MSDN.For more information about CONNECTDATA, see the MSDN Library.

Pola

dwCookie

Reprezentuje token połączenia, który jest zwracany przez wywołanie do Advise(Object, Int32).Represents a connection token that is returned from a call to Advise(Object, Int32).

pUnk

Reprezentuje wskaźnik do interfejsu IUnknown w połączonym zlewcie doradczym.Represents a pointer to the IUnknown interface on a connected advisory sink. Obiekt wywołujący musi wywoływać IUnknown::Release na tym wskaźniku, gdy struktura CONNECTDATA nie jest już wymagana.The caller must call IUnknown::Release on this pointer when the CONNECTDATA structure is no longer needed.

Dotyczy