PARAMDESC Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych PARAMDESC.Use PARAMDESC instead.

public value class PARAMDESC
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.PARAMDESC instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct PARAMDESC
type PARAMDESC = struct
Public Structure PARAMDESC
Dziedziczenie
PARAMDESC
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat PARAMDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about PARAMDESC, see the MSDN Library.

Pola

lpVarValue

Reprezentuje wskaźnik do wartości, która jest przesyłana między procesami.Represents a pointer to a value that is being passed between processes.

wParamFlags

Reprezentuje wartości masek bitowych, które opisują element struktury, parametr lub wartość zwracaną.Represents bitmask values that describe the structure element, parameter, or return value.

Dotyczy