PARAMFLAG Wyliczenie

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych PARAMFLAG.Use PARAMFLAG instead.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class PARAMFLAG
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
public enum PARAMFLAG
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.PARAMFLAG instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public enum PARAMFLAG
[System.Flags]
[System.Obsolete]
[System.Serializable]
public enum PARAMFLAG
type PARAMFLAG = 
Public Enum PARAMFLAG
Dziedziczenie
PARAMFLAG
Atrybuty

Pola

PARAMFLAG_FHASCUSTDATA 64

Parametr zawiera dane niestandardowe.The parameter has custom data.

PARAMFLAG_FHASDEFAULT 32

Parametr ma zdefiniowane zachowanie domyślne.The parameter has default behaviors defined.

PARAMFLAG_FIN 1

Parametr przekazuje informacje z obiektu wywołującego do elementu wywoływanego.The parameter passes information from the caller to the callee.

PARAMFLAG_FLCID 4

Parametr jest lokalnym identyfikatorem aplikacji klienckiej.The parameter is the local identifier of a client application.

PARAMFLAG_FOPT 16

Parametr jest opcjonalny.The parameter is optional.

PARAMFLAG_FOUT 2

Parametr zwraca informacje z elementu wywoływanego do obiektu wywołującego.The parameter returns information from the callee to the caller.

PARAMFLAG_FRETVAL 8

Parametr jest wartością zwracaną elementu członkowskiego.The parameter is the return value of the member.

PARAMFLAG_NONE 0

Określa, czy informacje o parametrach są przekazywane lub odbierane.Whether the parameter passes or receives information is unspecified.

Dotyczy