TypeFilterLevel Wyliczenie

Definicja

Określa poziom automatycznej deserializacji dla .NET Framework komunikacji zdalnej.Specifies the level of automatic deserialization for .NET Framework remoting.

public enum class TypeFilterLevel
public enum TypeFilterLevel
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum TypeFilterLevel
type TypeFilterLevel = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type TypeFilterLevel = 
Public Enum TypeFilterLevel
Dziedziczenie
TypeFilterLevel
Atrybuty

Pola

Full 3

Pełny poziom deserializacji .NET Framework komunikacji zdalnej.The full deserialization level for .NET Framework remoting. Obsługuje wszystkie typy obsługiwane przez obsługę zdalną we wszystkich sytuacjach.It supports all types that remoting supports in all situations.

Low 2

Niski poziom deserializacji dla .NET Framework komunikacji zdalnej.The low deserialization level for .NET Framework remoting. Obsługuje ona typy skojarzone z podstawowymi funkcjami komunikacji zdalnej.It supports types associated with basic remoting functionality.

Uwagi

Ostrzeżenie

BinaryFormatter jest niezabezpieczony i nie może być zabezpieczony.BinaryFormatter is insecure and can't be made secure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po zabezpieczeniach BinaryFormatter.For more information, see the BinaryFormatter security guide.

.NET Framework komunikacja zdalna zapewnia dwa poziomy automatycznej deserializacji, niski i pełny..NET Framework remoting provides two levels of automatic deserialization, Low and Full. Pełny poziom deserializacji obsługuje automatyczne deserializacji wszystkich typów obsługiwanych przez obsługę zdalną we wszystkich sytuacjach.The Full deserialization level supports automatic deserialization of all types that remoting supports in all situations. Aby zapoznać się z listą typów komunikacji zdalnej .NET Framework, które mają niski i pełną pomoc techniczną, zobacz Automatyczne deserializacji w .NET Framework komunikacji zdalnej.For a list of the .NET Framework remoting types that Low and Full support, see Automatic Deserialization in .NET Framework Remoting.

Można ustawić elementy członkowskie tego wyliczenia programowo lub za pomocą pliku konfiguracji aplikacji.You can set the members of this enumeration programmatically or by using an application configuration file. Przykłady można znaleźć w temacie automatyczna deserializacja w .NET Framework komunikacji zdalnej.For examples, see Automatic Deserialization in .NET Framework Remoting.

Przestroga

Nie należy zakładać, że kontrolowanie deserializacji jest jedynym zabezpieczeniem wymaganym przez aplikację.Do not assume that controlling deserialization is the only security your application requires. W aplikacjach rozproszonych nawet wysoki poziom kontroli nad serializacją może nie uniemożliwiać złośliwym klientom przechwytywania komunikacji i używania jej w jakiś sposób, nawet jeśli dane są wyświetlane tylko dla innych osób.In distributed applications, even a high degree of control over serialization might not prevent malicious clients from intercepting the communication and using it in some way, even if that is merely showing data to others.

Dotyczy

Zobacz też