HashAlgorithm.Hash Właściwość

Definicja

Pobiera wartość obliczanego kodu skrótu.Gets the value of the computed hash code.

public:
 virtual property cli::array <System::Byte> ^ Hash { cli::array <System::Byte> ^ get(); };
public virtual byte[] Hash { get; }
member this.Hash : byte[]
Public Overridable ReadOnly Property Hash As Byte()

Wartość właściwości

Byte[]

Bieżąca wartość obliczanego kodu skrótu.The current value of the computed hash code.

Wyjątki

Obiekt został już usunięty.The object has already been disposed.

Uwagi

Właściwość jest tablicą bajtową HashSize , a właściwość jest wartością reprezentującą bity. HashThe Hash property is a byte array; the HashSize property is a value that represent bits. W związku z tym liczba elementów w Hash jest jednobajtowym HashSizerozmiarem.Therefore, the number of elements in Hash is one-eighth the size of HashSize.

Dotyczy