ApplicationTrustCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy ICollection do określonego Array, rozpoczynając od określonego Array indeksu.Copies the elements of the ICollection to the specified Array, starting at the specified Array index.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);

Parametry

array
Array

Jednowymiarowy Array , który jest miejscem docelowym elementów skopiowanych ICollectionz.The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from the ICollection. Array Musi mieć indeksowanie oparte na zero.The Array must have zero-based indexing.

index
Int32

Indeks (liczony od zera) array , w którym rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Implementuje

Wyjątki

arrayjest null.array is null.

indexjest mniejsza od zera.index is less than zero.

arrayjest wielowymiarowych.array is multidimensional.

—lub—-or- Liczba elementów w źródle ICollection jest większa niż dostępne miejsce od index do końca miejsca docelowego array.The number of elements in the source ICollection is greater than the available space from index to the end of the destination array.

Dotyczy