String.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToSingle(IFormatProvider).For a description of this member, see ToSingle(IFormatProvider).

 virtual float System.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSingle;
float IConvertible.ToSingle (IFormatProvider provider);
Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single Implements IConvertible.ToSingle

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that provides culture-specific formatting information.

Zwraca

Przekonwertowana wartość bieżącego obiektu String.The converted value of the current String object.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używany tylko wtedy, gdy wystąpienie String jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody Convert.ToSingle(String, IFormatProvider).The recommended alternative is to call the Convert.ToSingle(String, IFormatProvider) method.

Dotyczy